Op maandag 25 januari 2021 berichtte het AD dat veel gemeenten worstelen met de wens van het
kabinet om het komend halfjaar 27.000 statushouders te huisvesten. Doordat de Immigratie en
Naturalisatiedienst in 2020 de achterstand m.b.t. het verwerken van achterstallige asielaanvragen
heeft bijgewerkt staan gemeente voor de taak om deze statushouders te huisvesten. Dit zal verder
leiden tot een druk op de woningmarkt, met name op de sociale huursector. Deze ontwikkelingen
bewoog de gemeente Alkmaar ertoe om een brandbrief aan het kabinet te sturen.
In het collegebericht van 16 november 2020 heeft het college aangegeven dat de taakstelling voor
de te huisvesten statushouders voor Amersfoort voor de eerste helft van 2021 121 bedraagt. Er
wordt verder, in samenwerking met U16 en de regio Amersfoort, een inventarisatie gemaakt over de
wijze waarop werk gemaakt kan worden van deze gemeentelijke opgave.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Kan het college aangeven, op basis van onderstaande gegevens, hoeveel extra Amersfoortse
sociale huurwoningen er aan statushouders in de eerste helft van 2021 zullen moeten
worden toegewezen?
2. Kan het college een schatting geven van de taakstelling voor de te huisvesten statushouders
voor Amersfoort voor de tweede helft van 2021?
3. Indien deze schatting nog niet kan worden gegeven, is het college bereid deze cijfers te
delen met de gemeenteraad zodra deze wel bekend zijn?
4. Wat zijn volgens het college de gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen voor de
wachttijden voor sociale huurwoningen in Amersfoort?
5. Is er al een start gemaakt met het in het collegebericht genoemde leveren van input voor de
Integrale Uitvoeringsagenda die gezamenlijk wordt opgesteld door Rijk, VNG, en IPO om
invulling te geven aan deze opgaves? Zo nee, waarom niet?
6. Zijn woningcoöperaties en andere belangrijke stakeholders aangesloten bij deze ambtelijke
en bestuurlijke overleggen? Zo nee, waarom niet?
7. Is het college bereid om een tweemaandelijkse update te geven aan de gemeenteraad over
de voortgang van bovengenoemde Integrale Uitvoeringsagenda en de voortgang m.b.t. de
Amersfoortse taakstelling?

Hans Dieter de Smit (CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.