Aanleiding:
Tijdens Het Besluit van 25 mei jl. Is het raadsvoorstel voor de invoering van
toeristenbelasting per 1 juli 2021 door de raad aangenomen.

Zowel tijdens de Ronde van 11 mei, tussen de Ronde en Het Besluit en ook daarna is er
veel te doen geweest over de communicatie vanuit de gemeente naar de ondernemers
van de diverse branches en de momenten waarop en waarover deze heeft plaats
gevonden.

De CDA-fractie verwijst hiervoor naar de diverse ingekomen stukken, de diverse
inspreekteksten en de e-mails die wij ontvangen hebben vanuit de branche(s) en het
college.
Hieruit blijkt dat er verschillen van inzicht/mening bestaan tussen het college en de
ondernemers over de wijze van informeren, de momenten van informeren, wie er is
geïnformeerd en de hoogte van de in te voeren toeristenbelasting.
Een en ander is voor de CDA-fractie aanleiding voor de volgende vragen:

Vraag 1:
Graag ontvangen wij een chronologisch overzicht van alle contactmomenten (sms,
whatsapp, e-mail, brief) die er vanuit het college of de ambtenaren zijn geweest met
(vertegenwoordigers van) de diverse branches en vice versa. Een chronologisch overzicht
vanaf Het Besluit over de Begroting 2021-2024 (10 november 2020) tot en met heden.
Wanneer, met wie, onderwerp en inhoud?

Vraag 2:
Op welk moment en hoe is de gemeenteraad geïnformeerd over een
toeristenbelastingtarief van 2,40 euro pppn.?

Vraag 3:
Heeft het college inzicht in alle hotels, Bed&Breakfast-voorzieningen, aanbieders van
AirBnB en overige voorzieningen in Amersfoort die per 1 juli 2021 toeristenbelasting
moeten gaan vragen aan mensen die bij hen overnachten.

Jan de van der Schueren
CDA Amersfoort

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.