Schriftelijke vragen aan het college van B&W

Aan de voorzitter van de raad
Steller: Jan de van der Schueren, Angeliek Noortman-Nieuwendijk, Hans-Dieter de Smit
(CDA)

Onderwerp: Autoluwe binnenstad

Inleiding:
Met ingang van 4 januari 2021 zal de autoluwe binnenstad een feit zijn. Auto’s mogen er in
principe niet meer komen; fietsers, voetgangers en andere gebruikers van de openbare
ruimte krijgen de ruimte.

Daarnaast merken de inwoners en bezoekers van onze stad nu, in deze vervelende corona-
tijd, dat het verplicht plaatsen in daartoe bestaande en tijdelijk gecreëerde

fietsenstallingen zorgt voor een aanzienlijk minder verrommelde indruk van onze
binnenstad.

Beide punten geven de CDA-fractie aanleiding tot de volgende vragen:
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Gaat de gemeente alle (verkeers)borden en (betonnen)palen die in verband met de
“autoluwe binnenstad” niet meer nodig c.q. overbodig zijn zo snel mogelijk na 4
januari 2021 verwijderen? En daardoor de binnenstad een meer opgeruimde aanblik
geven die aantrekkelijk is om aangenaam te verblijven?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, kan het college de planning van de werkzaamheden aangeven?
2. Is het college bereid om ook nadat we uit de corona-tijd zijn gekomen en alle
maatregelen kunnen worden teruggedraaid, alle fietsen (brom-, bak-, elektrisch-,
enzovoorts) van de pleinen en de toegangen daarnaar in de binnenstad te weren?
Zo nee, waarom niet?
3. Is het college bereid de gemeenteraad door middel van een RIB op de hoogte te
houden van de te nemen maatregelen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.