Op 10 juni 2020 heeft het college de Raad met RIB 2020-049 geïnformeerd over
de voortgang van de aanbesteding Westelijke Ontsluiting.
Hieruit blijkt dat de aanbesteding zich op dit moment in de dialoogfase bevindt
en dat mogelijke gegadigden hebben aangegeven dat zij het plafondbedrag voor
de aanbesteding niet haalbaar achten.

Zij hebben voorstellen gedaan om
aanpassingen te doen om de kosten te verminderen. Binnen de scope van het
project wordt een aantal maatregelen genomen waardoor eisen kunnen worden
versoepeld en meer optimalisaties mogelijk zijn.
Eerder de afgelopen week, op 9 juni 2020, ontving de Raad een email van Syb
van Breda & Co waarin een voorstel, een vrijwel uitgewerkt plan, is
gepresenteerd voor een andere dan de nu beoogde overgang voor voetgangers,
fietsers, enz. Een plan dat blijkbaar eerder door hen al aan B&W is gestuurd.
Dit plan voldoet wel aan de door het CROW gestelde eisen van hellinghoeken,
rustplateaus, voorkomen van kruisend verkeer en dat bovendien goedkoper dan
de huidig beoogde overgang lijkt te zijn.


Door de combinatie van deze twee berichten heeft de CDA-fractie de volgende
vragen:
1. Is het college het met de CDA-fractie eens dat het plan van Syb van Breda
& Co voor een veiliger overgang van het spoor zorgt voor fietsers,
voetgangers, mensen met een rollator of rolstoel, gebruikers van een
bakfiets, enzovoorts? Een overgang die in ieder geval WEL voldoet aan de
normen van het CROW?
2. Is het college bereid, mede naar aanleiding van RIB 2020-049, het
uitgewerkte plan van Syb van Breda & Co, serieus te (laten) bekijken?
Zo nee, waarom niet?
3. Is het college bereid het uitgewerkte plan van Syb van Breda onderdeel
van de dialoogfase te laten zijn en in te brengen in de verdere gesprekken

met de mogelijke gegadigden over voorstellen om aanpassingen te doen
om de kosten te verminderen cq optimalisaties aan te brengen?
Zo nee, waarom niet?

Nummer: 2020 – 085
Datum: 11 juni 2020
Aan de voorzitter van de raad.
Steller: Jan de van der Schueren (CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.