SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad Nummer: 2019-007
Datum: 17-01-2019

Aan de voorzitter van de raad Steller: Alex Engbers (CDA)
Onderwerp: gebiedsontwikkeling aan de Eem/Kop van Schothorst

Aanleiding: In Amersfoort wordt starten voor de start met grote letters geschreven. Er is raadsbrede consensus over de wenselijkheid van draagvlak van alle belanghebbenden bij nieuwbouwprojecten. Ook het college laat niet na dit te beamen. Om die reden werkt het college ook aan nieuwe participatie-richtlijnen om dat traject te optimaliseren, niet in het laatst omdat de nieuwe omgevingswet dit vereist.

Recente voorbeelden (Leusderweg en met name Liendert-West) laten zien dat we als stad nog flinke stappen moeten zetten. Toch wordt deze week in stadszaken.nl in extenso beschreven hoe de Kop van Schothorst zou kunnen worden ontwikkeld. De jachthaven verdwijnt (in model 3), hoogbouw verschijnt en dat alles verkend in opdracht van de projectmanager binnenstedelijke bouwlocaties. “Doel was om samen met betrokken partijen in een open proces in 100 dagen de ambities en uitgangspunten voor de ontwikkeling te formuleren, waarna het stadsbestuur een gewogen besluit kan nemen”, aldus de projectmanager. (Naast de gemeente zijn ook Omnia Wonen, het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Utrecht aangehaakt.)

Vraag 1: Welke status kent het college toe aan dit onderzoek?
Vraag 2: Wie of wat zijn de ‘betrokken partijen’ waarover wordt gesproken?
Vraag 3: Hoe verhoudt zich dit traject tot de ontwikkeling van de Kop van Isselt?
Vraag 4: Kunt u aangeven wanneer de Raad over dit onderzoekstraject is geïnformeerd? Zo niet, wanneer en op welke manier wordt de Raad hierover geïnformeerd opdat de Raad in actie kan komen? Vraag 5: Hoe wordt starten voor de start voor dit terrein opgepakt? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.