Wat heeft de fractie van CDA Amersfoort in de afgelopen 4 jaar voor Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen gedaan?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kreeg de fractie van CDA Amersfoort bijna 9200 stemmen, goed voor 6 raadszetels, een winst van 2 zetels! Ondanks deze grote winst en het grote aantal behaalde zetels werden we niet uitgenodigd om deel te nemen aan het college van Burgemeester & Wethouders. De fractie heeft ons verkiezingsprogramma “Een sterke stad voor iedereen!”, aan de hand van de 6 centrale thema’s, via de oppositiebankjes zo veel als mogelijk invulling proberen te geven.

De fractie van CDA Amersfoort heeft zich als oppositiepartij vanaf de start van de afgelopen raadsperiode constructief en kritisch opgesteld. Verderop op deze website kunt u verslag zien van de vele moties en amendementen die we hebben ingediend en die zijn aangenomen. Vanaf begin 2020 houdt COVID-19 ons in de greep. Telkens weer hebben we om aandacht en maatregelen gevraagd voor iedereen in onze stad: van BOA tot ondernemer, van politieagent tot verpleegkundige, van leerkrachten en leerlingen tot mensen die in de cultuur-, evenementen- en vrijetijds-sector werken, van bewoners in verpleeghuizen tot de leden van sportverenigingen.

Een stad waar niemand tussen wal en schip valt
Diverse voorstellen zijn ingediend om de wachtlijsten in de zorg korter te maken en de administratieve rompslomp te beperken, zodat iedereen die zorg nodig heeft ook daadwerkelijk op tijd de juiste zorg krijgt. Keer op keer hebben we ons hard gemaakt voor voldoende opvangplaatsen voor de Amersfoortse daklozen, met name tijdens de strenge winters en in de corona-periode. En voor de juiste begeleiding van cliënten met een psychische aandoening, zodat ook zij weer mee kunnen draaien in de maatschappij. De werkdruk op mantelzorgers en vrijwilligers is enorm. Daar hebben we niet alleen aandacht voor gevraagd, maar ook waardering. Waardering voor hun enorme inzet die als zo vanzelfsprekend wordt gezien.

We hebben gevraagd om hen de juiste en benodigde opleidingen te laten volgen die voor het uitoefenen van hun werkzaamheden noodzakelijk zijn. Ook hebben we gevraagd hen te betrekken en gevraagd en ongevraagd te laten meedenken over wat nodig is om het sociaal domein voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk te maken. Veel gesprekken hebben we gevoerd om het vrijwilligersbeleid te toetsen. Veel jongeren en ouderen in de stad voelen zich eenzaam, nog eens extra versterkt door de corona-pandemie. We hebben initiatieven genomen om die eenzaamheid aan te pakken en om maatwerk op wijkniveau te leveren. Nadat onze fractie contact heeft opgenomen met Provinciale Staten en de Tweede Kamer hebben we weten te voorkomen dat de Dienstapotheek voor Amersfoort zou verdwijnen.

Een veilige en leefbare stad voor iedereen
CDA Amersfoort vecht al jaren voor een betere veiligheid in onze stad. Diverse initiatieven hebben wij opgestart om de veiligheid rondom Park Schothorst en het Eemplein te verbeteren en het bestrijden van overlast in de uitgaansgebieden. Speciale aandacht ging daarbij uit naar de overlast die hangjongeren op een aantal plekken in de stad veroorzaken en hoe we die kunnen voorkomen. Fractieleden zijn tijdens een uitgaansavond met de politie op pad gegaan om zelf te ervaren hoe de politie en BOA’s optreden. We hebben ons verzet tegen de uitbreiding van het aantal coffeeshops. Zeker als deze coffeeshops dicht bij scholen of in woonwijken zijn gepland zoals een coffeeshop aan de Snouckaertlaan en aan de Textielweg.

Lachgas maakt hele gezinnen kapot, reden voor de CDA Amersfoort om diverse vragen te stellen over de gevolgen van het gebruik van lachgas op de gezondheid van jongeren op hun veiligheid in het verkeer, de impact op hun gezinssituatie, en hoe het gebruik teruggedrongen en zelfs verboden kan worden. CDA Amersfoort heeft ook getracht de verkeersveiligheid van onze basisschoolleerlingen te verbeteren door de gemeente te enthousiasmeren om gratis fietshelmen ter beschikking te stellen. En we hebben extra aandacht gevraagd voor data integriteit en het beveiligen van de gegevens van onze inwoners tegen cyberaanvallen. Het omgekeerd inzamelen van afval (het thuis al scheiden van glas, papier, restafval, GFT en PMD) heeft geleid tot veel zwerfafval bij de containers. Keer op keer heeft de fractie hier aandacht en actie voor gevraagd.

Een leefbare stad betekent ook dat het onderhoud en beheer van de openbare ruimte op orde is. Daarom hebben we regelmatig aandacht gevraagd voor het schoon en in orde houden van groenvoorzieningen. Voor losliggende stoeptegels die een gevaar vormen voor bewoners van verzorgingshuizen. Voor de kwaliteit van water- en gasleidingen, naar aanleidingen van diverse voorvallen waarbij deze waren gesprongen. Een motie van de fractie van CDA Amersfoort heeft ervoor gezorgd dat veel van de nieuwe bushokjes nu voorzien zijn van een groene sedumbedekking. En met moties en schriftelijke vragen hebben we regelmatig aandacht gevraagd voor het onnodig kappen van bomen bij werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur en nieuwbouwprojecten. “Onderschat nooit de waarde van bomen!”.

Een stad waar je graag wilt wonen
De woningmarkt is krap en op hol geslagen. Amersfoort heeft te maken met een enorm woningtekort. Starters, jongeren, ouderen en mensen met een krappe beurs kunnen niet of nauwelijks een woning vinden. En als ze die al vinden hebben ze eerst tot bijna 10 jaar op een wachtlijst gestaan of moeten ze zwaar overbieden om een woning te kunnen kopen.
CDA Amersfoort heeft diverse voorstellen gedaan om de doorstroming te bevorderen en voor het bouwen van voldoende woningen voor de middeninkomens en de kwetsbare groepen. Een van die voorstellen heeft ervoor gezorgd dat wanneer iemand een middeldure nieuwbouwwoning heeft gekocht deze pas na 3 jaar weer mag verkopen. Het zogenaamde doorverkoopverbod is verlengd van 1 naar 3 jaar. Dit zorgt ervoor dat dit soort woningen langere tijd behouden blijven voor de mensen voor wie ze bedoeld zijn.
Een stad waar je graag wilt wonen, werken, studeren en recreëren is ook een inclusieve stad waar iedereen telt en waar de Regenboogagenda is gewaarborgd. Als fractie hebben we het initiatief genomen om het Regenboogplatform te ondersteunen en de voortgang van de Regenboogagenda te monitoren.

Een sterke stad met ruimte voor ontwikkeling
In een stad die de komende jaren groeit naar bijna 180.000 inwoners moet nagedacht worden over de ruimte die beschikbaar is. Waar we kunnen wonen, leven, recreëren en werken. Onze focus heeft de afgelopen vier jaar gelegen op inbreiden en het handhaven van de groene gebieden en open weilanden. Op die plaatsen in de stad waar hoogbouw (flats) aan de orde is, hebben we duidelijk aangegeven dat er ook voldoende openbare ruimte, groen en speelplaatsen, moet zijn en dat bewoners, omwonenden en belanghebbenden vanaf het begin mee moeten kunnen praten over de ontwikkelingen. Voorbeelden zijn de projecten in Liendert, Leusderkwartier en Hoogland, waar bewoners alsnog in gesprek konden gaan met de ontwikkelaar en gemeente over verkeersveiligheid, overlast, schaduwwerking en sociale veiligheid.

Over de energietransitie en maatregelen voor duurzaamheid en klimaat verschilde onze inzet behoorlijk met die van sommige partijen in het huidige college. CDA Amersfoort wil dat eerst alles op alles wordt gezet om de daken van gemeentelijke gebouwen, bedrijven en particulieren, en de bermen langs spoor en snelweg vol te leggen met zonnepanelen en niet dat de weilanden en polders opgeofferd worden voor zonnevelden en zonneweiden. De wijk Schothorst-Zuid zo snel mogelijk gasloos maken zien wij niet zitten, zeker niet als er de komende 10 tot 15 jaar gedurende 9 maanden van het jaar gebruik gemaakt moet worden van een biomassacentrale om de huizen warm genoeg te krijgen. Ook hebben we diverse malen aangegeven dat we geen voorstander zijn van windmolens van 150m en hoger binnen of langs de grenzen van de gemeente Amersfoort. Voor diverse delen van de stad, waaronder Langs Eem en Spoor, heeft CDA Amersfoort met een motie om een integrale gebiedsvisie gevraagd. Dat geldt ook voor de locatie van het huidige stadhuis, waarbij we willen dat er rekening wordt gehouden met de woningbouwopgave en de cultuurvisie.

Een stad in beweging
Een groeiende stad vraagt ook aandacht voor bereikbaarheid en goede infrastructuur voor voetganger, fiets, auto en OV. Prioriteit hebben wij gelegd op de veiligheid van alle, en met name de meest kwetsbare, verkeersdeelnemers. Zo zijn wij ons blijven verzetten tegen de plannen voor een onveilige fiets- en voetgangersbrug over het spoor bij de BW-laan. Deze voldoet niet aan de huidige richtlijnen voor veilig gebruik. Een brug die zeer frequent gebruikt al worden door schoolgaande jeugd, gebruikers van Sportpark Birkhoven en het Bosbad, bezoekers van ons Dierenpark, moet veilig zijn en niet te steil. Daarnaast mogen voor een aan te leggen Westelijke Ontsluiting niet meer bomen gekapt worden dan strikt noodzakelijk. CDA Amersfoort heeft moties ingediend om de bereikbaarheid van de autoluwe binnenstad voor ouderen en mindervaliden te behouden. We hebben het college gevraagd zich met andere steden “hard” te maken voor de A1- corridor van Amsterdam tot Hengelo en verder. Zowel over de weg als over het spoor. En wij vinden het onbegrijpelijk dat het huidige college zich zonder slag of stoot heeft neergelegd bij het binnenkort afschaffen van de directe intercity verbinding van Amersfoort naar Amsterdam Centraal.

De sociale cohesie in de stad is een ander punt van voortdurende aandacht geweest. Wij hebben ons ingezet om sport, onderwijs en zorg met elkaar te verbinden door een aantal buurtsportcoaches ook leefstijlcoaches te laten zijn. Een stad waar de lokale overheid heldere prioriteiten stelt CDA Amersfoort is groot voorstander van het actief betrekken van onze inwoners bij het beleid van de stad. We zijn dus vaak in gesprek gegaan met minwoners om meningen te peilen en onze eigen mening of standpunt te vormen bij nieuw beleid. Dit hebben we zo veel als mogelijk fysiek gedaan via een inloopspreekuur in de Observant en werkbezoeken, of toen het niet anders meer kon via Teams- en Zoombijeenkomsten op de computer.
Gesprekken gingen daarbij over de autoluwe binnenstad, de herinrichting van het Stationsplein, de herinrichting van het manegeterrein aan de Leusderweg, de oprichting van de sociale boerderij in Nieuwland, de ontwikkelingen in het Hoefkwartier, de toekomstige locatie van het stadhuis en ga zo maar door.

Als fractie hebben wij keer op keer het college gewezen op het opstellen van een kwalitatief goede en sluitende begroting. Een begroting die over meer dan 550 miljoen euro gaat moet duidelijk zijn, we moeten de besluiten en de financiële gevolgen daarvan goed kunnen begrijpen. We hebben geconstateerd dat de ambities en opgaven van het huidige college niet passen binnen de structurele financiële middelen van de gemeente. De reserves (onze spaarpot) zijn in de afgelopen periode met tientallen miljoenen afgenomen. We hebben daarom een motie ingediend om samen met de raad een prioritering in de ambities aan te brengen om te voorkomen dat we in de komende raadsperiode moeten gaan bezuinigen. Liever nu besparen en temporiseren dan de stad straks opzadelen met grote tekorten en bezuinigingen.

De hoge noden in het Sociaal Domein en de beschikbaarheid van woningen moeten nu zo snel mogelijk worden opgepakt. Ondanks dat we ieder jaar een motie hebben ingediend is het ons de  afgelopen jaren niet gelukt de stijgingen van de gemeentelijke belastingen (OZB) te beperken tot de correctie voor de inflatie. De coalitie had extra geld nodig om diverse van haar ambities te kunnen betalen. Nu pas, vlak voor de verkiezingen van dit jaar, zien we dat het college de stijging van de OZB beperkt tot 2,4%.

En verder ……..
Traditiegetrouw zijn we ook ieder jaar op 24 december met een deel van de fractie naar Motiva Straatadvocaten gegaan, om daar een kerstmaaltijd te koken voor de daklozen. De fractie heeft heel veel, corona-proof, werkbezoeken afgelegd, met iedereen die ons benaderd een persoonlijk gesprek gehad of een emailreactie gegeven en hebben we, vaak achter de schermen, aandacht gevraagd voor wat wel “klein leed” wordt genoemd. Een opengebroken straat waar de ambulances en brandweer bij nood niet bij de huizen kunnen komen, een perkje om verkeer af te remmen in een woonwijkje met veel spelende kinderen, venstertijden voor betaald parkeren, een praatje in een van de buurtcentra, Oudjaar vieren met de bewoners van een verzorgingshuis, ……

We staan klaar voor de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022, en ook daarna voor u.
“Zij aan Zij” met CDA Amersfoort!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.