A

Afval

 • Het omgekeerd inzamelen van huisvuil mag niet leiden tot ophoping van ongewenst zwerfafval bij de vuilnisophaalpunten
 • De gemeente evalueert het omgekeerd inzamelen van huisvuil na invoering en besluit al dan niet door te gaan; in deze evaluatie is ook aandacht voor de moeite die ouderen en minder validen moeten doen om hun restafval weg te brengen
 • Te veel betaalde afvalstoffenheffing en rioolrecht verdwijnen niet in de gemeentekas, maar gaan terug naar de inwoners

Arbeidsmarkt

·       De overheid heeft oog voor de moeilijke positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt en ondersteunt hen in het (opnieuw) vinden van betaald werk of een anderszins zinvolle bijdrage aan de samenleving;

·       De gemeente bemiddelt actief tussen het Amersfoortse bedrijfsleven en moeilijk bemiddelbare werkzoekenden;

 

·       De overheid biedt zelf stages en leerplekken aan, ook bij aan de gemeente verbonden instellingen, bijvoorbeeld bij het welzijnswerk;

B

Bewakingscamera's

·       De gemeente stimuleert een overkoepelend netwerk van private camera’s

·       De overheid zorgt voor bewakingscamera’s op plekken waar zich geregeld onveilige situaties voordoen, zoals de binnenstad, het Eemplein en bij risicovolle fietspaden zoals in Park Schothorst;

·       De systemen van deze camera’s zijn aan elkaar gekoppeld, zodat betrokken instanties sneller kunnen ingrijpen

 

Bijzondere bijstand

·       Er blijft een vangnetregeling bestaan in de bijzondere bijstand voor mensen die een eigen bijdrage niet kunnen betalen;

·       De lokale overheid zet in op goede schuldhulpverleningstrajecten, met extra aandacht voor gezinnen, zodat (jonge) kinderen niet hun huis uit hoeven te worden gezet; zij creëert voldoende mogelijkheden voor acute financiële noodhulp;

Burgers en beleid

·       De gemeente informeert inwoners eerder en betrekt ze actief bij plannen die hen aangaan, zoals een vergunning voor een coffeeshops of plannen rond een inbreidingsgebied; gemeente en inwoners gaan hierin samen op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking;

·       De overheid geeft buurtbewoners de gelegenheid het openbaar groen naar eigen inzicht in te richten en te beheren, bv. wijk- en volkstuinen;

·       Verenigingen krijgen meer mogelijkheden om hun locatie zelf in te richten en dragen zelf zorg voor het onderhoud;

·       De gemeente betrekt jongeren structureel actief bij gemeentelijk beleid en komt beter tegemoet aan hun behoeftes;

·       De gemeente houdt, waar mogelijk, spreekuur buiten het gemeentehuis, bv. in woonzorgcentra;

Buurthuizen

·       Buurthuizen, gerund door vrijwilligers, blijven open, zodat inwoners hier kunnen samenkomen voor diverse activiteiten

·       De gemeente faciliteert vrijwilligers ruimhartig, bv. met een onkostenvergoeding voor verplichte trainingen en opleidingen

·       De overheid waardeert en ondersteunt organisaties die bemiddelen bij vrijwilligerswerk

·       De overheid ondersteunt initiatieven om zelfredzaamheid en samenhang van wijken te bevorderen, waarbij zij oog houdt voor kansarme jongeren en ouderen

 

·       De gemeente faciliteert waar gewenst buurtinitiatieven, zoals wijkcentra en wijkondernemingen

C

Coffeeshops

De gemeente staat geen coffeeshops toe in de buurt van scholen en kinderopvanglocaties, ook niet in de buurt van plaatsen waar veel jongeren zich ophouden, zoals sportverenigingen;

Cultuur

 • De gemeente stimuleert cultuur in wijken (zowel in verenigingsverband als individueel) als onderdeel van ontwikkeling van talenten bij (zorg)kinderen.
 • De gemeente geeft bij het verstrekken van subsidies voorrang aan laagdrempelige culturele initiatieven (zoals amateurkunst) die van meerwaarde zijn voor Amersfoort en niet zonder financiële steun kunnen
 • Er komt beter toezicht op subsidies, bv. door de inzet van een budgetcoach bij cultuursubsidies
 • Bij subsidieverlening aan cultuurinstellingen is een goed businessplan leidend; de afrekening vindt plaats op basis van einddoel    

 

D

Dorpskernen

·       De gemeente heeft aandacht voor het cultureel (agrarisch) erfgoed van de dorpskernen rond Amersfoort

·       Hoogland en Hooglanderveen behouden hun eigen (publieke) voorzieningen

Duurzaamheid

·       Overheidsgebouwen en scholen nemen het voortouw in het behalen van de groene doelstellingen;

·       De gemeente draagt zorg voor voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s;

·       De overheid creëert ruimte voor CO2-neutraal en gasvrij bouwen;

·       De gemeente ziet erop toe dat het aanbod aan groen (van struik tot bos) in Amersfoort op peil blijft;

·       De gemeente draagt zorg voor schone lucht in wijken rondom de snelwegen zoals in Vathorst, Nieuwland en Randenbroek.

E

Economie

 • De overheid stelt reële eisen bij een aanbesteding, zodat ook het lokale MKB en lokale ZZP’ers een reële kans maken
 • De gemeente faciliteert startende ondernemers en vermindert regels
 • De gemeente verlaagt de precariobelasting en de reclamebelasting voor ondernemers 
 • De gemeente koestert haar ondernemers en biedt hen één loket waar zij terecht kunnen met hun (aan)vragen; de gemeente stelt zich hierbij op als partner
 • De gemeente ziet er op toe dat ondernemers in de huidige winkelcentra geen oneerlijke concurrentie ondervinden van winkellocaties aan de snelwegen rond Amersfoort

 

F

Financiën

 • De gemeente gaat zorgvuldig om met gemeenschapsgeld, in het bijzonder waar het gaat om grote investeringen, zoals het gemeentehuis, de Amerena, de Nieuwe Poort. Er komt beter toezicht op subsidies, bv. door de inzet van een budgetcoach bij cultuursubsidies;
 • Bij subsidieverlening aan cultuurinstellingen is een goed businessplan leidend; de afrekening vindt plaats op basis van einddoel
 • De gemeente verhoogt de OZB niet om overschrijdingen in de begroting te compenseren; dit geldt ook voor de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening, slechts de in atiecorrectie vindt plaats.
 • Te veel betaalde afvalstoffenhef ng en rioolrecht verdwijnen niet in de gemeentekas, maar gaan terug naar de inwoners. 

Fietsen

De gemeente investeert in brede en veilige fietspaden en rotondes en lost onoverzichtelijke verkeerssituaties op, vooral rondom scholen

H

Hoogland en Hooglanderveen

·       De gemeente heeft aandacht voor het cultureel (agrarisch) erfgoed van de dorpskernen rond Amersfoort;

·       Hoogland en Hooglanderveen behouden hun eigen (publieke) voorzieningen.

Huisvuil

Het omgekeerd inzamelen van huisvuil mag niet leiden tot ophoping van ongewenst zwerfafval bij de vuilnisophaalpunten

De gemeente evalueert het omgekeerd inzamelen van huisvuil na invoering en besluit al dan niet door te gaan; in deze evaluatie is ook aandacht voor de moeite die ouderen en minder validen moeten doen om hun restafval weg te brengen

Te veel betaalde afvalstoffenheffing en rioolrecht verdwijnen niet in de gemeentekas, maar gaan terug naar de inwoners

I

Integratie

 • Integratie van vluchtelingen vindt plaats via buurt en wijk; de opvang is barmhartig en beheersbaar, waarbij de nadruk ligt op taalontwikkeling, meedoen en een bijdrage leveren aan de samenleving.
 • Mensen zonder legale verblijfstatus krijgen toegang tot de noodzakelijke medische basiszorg en ontvangen begeleiding gericht op terugkeer naar land van herkomst.
 • Statushouders en nieuwkomers krijgen door middel van een (gezins)coach, maatje of vrijwilliger begeleiding in hun proces van integratie in Nederland, waarbij de overdracht van Nederlandse normen en waarden voorop staat
 • Mensen die niet meewerken aan inburgering kunnen worden gekort op de uitkering
 • Het CDA wil dat de gemeente monitort hoe de leefbaarheid van wijken wordt beïnvloed waar relatief veel oudkomers en nieuwkomers wonen en hoe de integratie verloopt.

Infrastructuur

 • De gemeente investeert in brede en veilige fietspaden en rotondes en lost onoverzichtelijke verkeerssituaties op, vooral rondom scholen 
 • De politie handhaaft beter in 15- en 30-kilometerzones rondom scholen om de verkeersveiligheid van kinderen te vergroten;
 • Bij het inrichten van het OV-netwerk krijgen bushaltes bij bv. een woonzorgplek of buurthuis voorrang;
 • Zebra’s met verkeerslicht zijn ingesteld op een hanteerbare loopsnelheid voor ouderen en minder validen, d.w.z. 5 km per uur (i.p.v. 6).
 • Stembureaus liggen goed verspreid over de stad, zodat iedereen eenvoudig kan gaan stemmen;
 • Amersfoort blijft goed ontsloten via ring- en rondwegen, om aantrekkelijk te zijn als vestigingsplaats voor bedrijven en maakt deze zo groen mogelijk met het oog op afvangen schadelijk fijnstof en CO2;
 • De overheid zorgt bij stadsvernieuwing voor voldoende parkeergelegenheid, passend bij het hedendaagse autobezit, zodat parkeeroverlast beperkt blijft;
 • Het centrum en de directe omgeving hiervan blijven goed bereikbaar, door een betere verdeling van het verkeer over de stad;
 • De overheid zorgt voor een goede bereikbaarheid van de industrieterreinen;
 • De gemeente pakt actuele verkeersproblemen grondig aan, zoals rotonde De
 • Nieuwe Poort en het stuk Leusderweg tussen Westerstraat en Julianaplein, en de Hamseweg. 

J

Jongeren

 • Jongeren die extra zorg nodig hebben, krijgen één centrale begeleider toegewezen; de gemeente creëert mogelijkheden voor verlengde jeugdzorg
 • Jongeren krijgen een rol in de strijd tegen eenzaamheid en sociaal isolement; solidariteit tussen generaties wordt gestimuleerd
 • Leegstaande kantoren krijgen een nieuwe bestemming als werkruimte of als studenten- en jongerenhuisvesting, zoals eerder gebeurd op de Hogeweg, de Keerkring en De Hoef
 • De gemeente betrekt jongeren structureel actief bij gemeentelijk beleid en komt beter tegemoet aan hun behoeftes   

 

L

Leefbaarheid

 • Het omgekeerd inzamelen van huisvuil mag niet leiden tot ophoping van ongewenst zwerfafval bij de vuilnisophaalpunten
 • De gemeente evalueert het omgekeerd inzamelen van huisvuil na invoering en besluit al dan niet door te gaan; in deze evaluatie is ook aandacht voor de moeite die ouderen en minder validen moeten doen om hun restafval weg te brengen
 • De gemeente initieert een onderzoek naar de stralingsveiligheid van 5G masten
 • Vooruitlopend op een mogelijk fok- en importverbod voor hoog-risico-honden, moet de gemeente Amersfoort een eigen ontmoedigingsbeleid ontwikkelen voor het houden van honden met een hoog risico op ernstige bijtincidenten.

M

Mantelzorgers

 • De gemeente biedt mantelzorgers goede mogelijkheden tot coaching en respijtzorg, zodat de combinatie van werk en zorg hen niet te veel wordt
 • Parkeren in vergunninghouderzones wordt gemakkelijker voor mantelzorgers    

Migratie

 • Statushouders en nieuwkomers krijgen door middel van een (gezins)coach, maatje of vrijwilliger begeleiding in hun proces van integratie in Nederland, waarbij de overdracht van Nederlandse normen en waarden voorop staat 

 • Integratie van vluchtelingen vindt plaats via buurt en wijk; de opvang is barmhartig en beheersbaar, waarbij de nadruk ligt op taalontwikkeling, meedoen en een bijdrage leveren aan de samenleving.
 • Mensen zonder legale verblijfstatus krijgen toegang tot de noodzakelijke medische basiszorg en ontvangen begeleiding gericht op terugkeer naar land van herkomst.
 • Statushouders en nieuwkomers krijgen door middel van een (gezins)coach, maatje of vrijwilliger begeleiding in hun proces van integratie in Nederland, waarbij de overdracht van Nederlandse normen en waarden voorop staat 
 • Mensen die niet meewerken aan inburgering kunnen worden gekort op de uitkering
 • Het CDA wil dat de gemeente monitort hoe de leefbaarheid van wijken wordt beïnvloed waar relatief veel oudkomers en nieuwkomers wonen en hoe de integratie verloopt.

Milieu

·       Overheidsgebouwen en scholen nemen het voortouw in het behalen van de groene doelstellingen;

·       De gemeente draagt zorg voor voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s;

·       De overheid creëert ruimte voor CO2-neutraal en gasvrij bouwen;

·       De gemeente ziet erop toe dat het aanbod aan groen (van struik tot bos) in Amersfoort op peil blijft;

·       De gemeente draagt zorg voor schone lucht in wijken rondom de snelwegen zoals in Vathorst, Nieuwland en Randenbroek.

Mobiliteit

 • De gemeente investeert in brede en veilige fietspaden en rotondes en lost onoverzichtelijke verkeerssituaties op, vooral rondom scholen 
 • De politie handhaaft beter in 15- en 30-kilometerzones rondom scholen om de verkeersveiligheid van kinderen te vergroten;
 • Bij het inrichten van het OV-netwerk krijgen bushaltes bij bv. een woonzorgplek of buurthuis voorrang;
 • Zebra’s met verkeerslicht zijn ingesteld op een hanteerbare loopsnelheid voor ouderen en minder validen, d.w.z. 5 km per uur (i.p.v. 6).
 • Stembureaus liggen goed verspreid over de stad, zodat iedereen eenvoudig kan gaan stemmen;
 • Amersfoort blijft goed ontsloten via ring- en rondwegen, om aantrekkelijk te zijn als vestigingsplaats voor bedrijven en maakt deze zo groen mogelijk met het oog op afvangen schadelijk fijnstof en CO2;
 • De overheid zorgt bij stadsvernieuwing voor voldoende parkeergelegenheid, passend bij het hedendaagse autobezit, zodat parkeeroverlast beperkt blijft;
 • Het centrum en de directe omgeving hiervan blijven goed bereikbaar, door een betere verdeling van het verkeer over de stad;
 • De overheid zorgt voor een goede bereikbaarheid van de industrieterreinen;
 • De gemeente pakt actuele verkeersproblemen grondig aan, zoals rotonde De
 • Nieuwe Poort en het stuk Leusderweg tussen Westerstraat en Julianaplein, en de Hamseweg. 

Maatschappelijke stage

De gemeente maakt voldoende geld vrij voor de brede herinvoering van de maatschappelijke stage

O

Ondernemerschap

 • De overheid stelt reële eisen bij een aanbesteding, zodat ook het lokale MKB en lokale ZZP’ers een reële kans maken
 • De gemeente faciliteert startende ondernemers en vermindert regels
 • De gemeente verlaagt de precariobelasting en de reclamebelasting voor ondernemers 
 • De gemeente koestert haar ondernemers en biedt hen één loket waar zij terecht kunnen met hun (aan)vragen; de gemeente stelt zich hierbij op als partner
 • De gemeente ziet er op toe dat ondernemers in de huidige winkelcentra geen oneerlijke concurrentie ondervinden van winkellocaties aan de snelwegen rond Amersfoort
 • De overheid gaat ruimdenkend om met het bestemmingsplan, zodat (startende) ondernemers de stad verder helpen om leegstand van winkels en kantoren tegen te gaan
 • De gemeente is vasthoudend in de aanpak van leegstand in winkelcentra, met name in het centrum, ter bestrijding van verloedering

Onderwijs

·       De overheid heeft oog voor de moeilijke positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt en ondersteunt hen in het (opnieuw) vinden van betaald werk of een anderszins zinvolle bijdrage aan de samenleving;

·       De gemeente bemiddelt actief tussen het Amersfoortse bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, zodat er voldoende stageplekken zijn en de jeugdwerkloosheid vermindert;

·       De overheid biedt zelf stages en leerplekken aan, ook bij aan de gemeente verbonden instellingen, bijvoorbeeld bij het welzijnswerk;

·       De gemeente maakt voldoende geld vrij voor de brede herinvoering van de maatschappelijke stage;

·       De gemeente stimuleert ontplooiingskansen voor laaggeletterden;

·       De overheid draagt actief bij aan minder schooluitval, aan voldoende mogelijkheden voor schoolkeuzes en aan het oplossen van wachtlijsten in het onderwijs;

·       De gemeente geeft meer aandacht aan het realiseren van onderwijsruimtes voor zorgkinderen;

·       De gemeente pakt achterstallig onderhoud van schoolgebouwen actief aan, zodat kinderen naar veilige en hygiënische scholen gaan met een gezonde luchtkwaliteit.

Onroerendzaakbelasting (OZB)

De gemeente verhoogt de OZB niet om overschrijdingen in de begroting te compenseren; dit geldt ook voor de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening, slechts de inflatiecorrectie vindt plaats.

Openbaar vervoer

Bij het inrichten van het OV-netwerk krijgen bushaltes bij bv. een woonzorgplek of buurthuis voorrang

Ouderen

 • De overheid erkent eenzaamheid onder ouderen als maatschappelijk probleem en ondersteunt initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan
 • De overheid geeft ruimte aan de bouw van seniorenwoningen
 • De gemeente stimuleert bij verbouwen of nieuwbouw het levensloopbestendig maken van woningen
 • Zebra’s met verkeerslicht zijn ingesteld op een hanteerbare loopsnelheid voor ouderen en minder validen, d.w.z. 5 km per uur (i.p.v. 6)
 • De gemeente houdt, waar mogelijk, spreekuur buiten het gemeentehuis, bv. in woonzorgcentra   

P

Parkeren

 • Parkeren in vergunninghouderzones wordt gemakkelijker voor mantelzorgers
 • De overheid zorgt bij stadsvernieuwing voor voldoende parkeergelegenheid, passend bij het hedendaagse autobezit, zodat parkeeroverlast beperkt blijft

 

R

Radicalisering

De gemeente signaleert radicalisering en gaat deze tegen door een gezamenlijke aanpak met scholen, wijkteams, jongerenwerkers, politie en gebedshuizen

Ruimtelijke ontwikkeling

 • Amersfoort vangt de groei van de stad binnen de huidige bebouwde kom op en binnen de rode contour, de huidige ecologische zones blijven gehandhaafd en open weiland blijft bestaan;
 • De overheid gaat ruimdenkend om met het bestemmingsplan, zodat (startende) ondernemers de stad verder helpen om leegstand van winkels en kantoren tegen te gaan;
 • De gemeente is vasthoudend in de aanpak van leegstand in winkelcentra, met name in het centrum, ter bestrijding van verloedering;
 • De gemeente gaat actief met andere partners (zoals Rijk en Provincie) op zoek naar een betere verbinding van Vathorst met de rest van Amersfoort
 • Het karakter van de Nieuwe Stad blijft bestaan, geen hoogbouw (meer dan 15 meter) aan/dichtbij de Eemkade. 

S

Scholen

De gemeente pakt achterstallig onderhoud van schoolgebouwen actief aan, zodat kinderen naar veilige en hygiënische scholen gaan met een gezonde luchtkwaliteit

Overheidsgebouwen en scholen nemen het voortouw in het behalen van de groene doelstellingen 

De gemeente investeert in brede en veilige fietspaden en rotondes en lost onoverzichtelijke verkeerssituaties op, vooral rondom scholen

De politie handhaaft beter in 15- en 30-kilometerzones rondom scholen om de verkeersveiligheid van kinderen te vergroten   

Sociaal domein

·       De gemeente geeft buurtbewoners de gelegenheid om zorg te organiseren op wijkniveau;

·       De kwaliteit van de keukentafelgesprekken moet verbeteren en recht doen aan de zorgbehoefte van de cliënt;

·       De kwaliteit van de geleverde zorg dient veilig en adequaat te gebeuren, instellingen komen hun afspraken na en wachtlijsten worden aangepakt door integraal te werken; de zorgvraag is hierbij leidend en niet het proces;

·       Bij de inkoop van zorg is nadrukkelijk aandacht voor het opleidings- en trainingsprogramma van medewerkers die met kwetsbare mensen werken;

·       De gemeente bouwt voldoende reserves op voor de zorg, zodat er geen wachtlijsten ontstaan en iedere zorgbehoevende kan rekenen op adequate zorg, ongeacht de financiële situatie van de gemeente;   

·       De overheid erkent eenzaamheid onder ouderen als maatschappelijk probleem en ondersteunt initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan;

·       Jongeren die extra zorg nodig hebben, krijgen één centrale begeleider toegewezen; de gemeente creëert mogelijkheden voor verlengde jeugdzorg;

·       Jongeren krijgen een rol in de strijd tegen eenzaamheid en sociaal isolement; solidariteit tussen generaties wordt gestimuleerd;

·       De gemeente biedt mantelzorgers goede mogelijkheden tot coaching en respijtzorg, zodat de combinatie van werk en zorg hen niet te veel wordt;

·       Er blijft een vangnetregeling bestaan in de bijzondere bijstand voor mensen die een eigen bijdrage niet kunnen betalen;

·       De lokale overheid zet in op goede schuldhulpverleningstrajecten, met extra aandacht voor gezinnen, zodat (jonge) kinderen niet hun huis uit hoeven te worden gezet; zij creëert voldoende mogelijkheden voor acute financiële noodhulp;

·       De lokale overheid versoepelt de regelgeving voor alle chronisch zieken, waardoor zij zelf hun zorgverzekeraar kunnen kiezen;

 

·       Parkeren in vergunninghouderzones wordt gemakkelijker voor mantelzorgers.

Straling

De gemeente initieert een onderzoek naar de stralingsveiligheid van 5G masten

T

Toerisme

·       Bedrijven in de groene gebieden krijgen kansen voor activiteiten in toerisme, recreatie, zorg en onderwijs, bijvoorbeeld voor een zorgboerderij;

·       De gemeente stimuleert de groei van het toerisme en promoot de (binnen)stad als dé plek waar toeristen graag komen winkelen, recreëren, horeca bezoeken en van het rijke culturele erfgoed genieten; het economische en ruimtelijke beleid is daarbij ondersteunend.

V

Veiligheid

·       Bij het ontwerpen van de openbare ruimte is fysieke en sociale veiligheid een leidend aspect;

·       De gemeente grijpt actief in bij overlast of wanneer de veiligheid in ‘probleemgebieden’ in het geding is, en pakt potentiële raddraaiers vroegtijdig aan;

·       De overheid stimuleert initiatieven om de veiligheid te vergroten, zoals Whatsapp-groepen in de wijk of het inzetten van pleincoaches in winkelcentra;

·       Wijkagenten zijn telefonisch goed bereikbaar en zichtbaar in wijken en dorpen;

·       De gemeente staat geen coffeeshops toe in de buurt van scholen en kinderopvanglocaties, ook niet in de buurt van plaatsen waar veel jongeren zich ophouden, zoals sportverenigingen;

·       De overheid zorgt voor bewakingscamera’s op plekken waar zich geregeld onveilige situaties voordoen, zoals de binnenstad, het Eemplein en bij risicovolle fietspaden zoals in Park Schothorst;

·       De systemen van deze camera’s zijn aan elkaar gekoppeld, zodat betrokken instanties sneller kunnen ingrijpen;

·       De gemeente stimuleert een overkoepelend netwerk van private camera’s;

·       Het afsteken van vuurwerk is niet meer toegestaan op plaatsen waar kwetsbare groepen hiervan overlast ondervinden, zoals bij verpleeghuizen en dierenasiel;

·       Persoonlijke gegevens zijn blijvend veilig bij de lokale overheid door middel van een goede dataveiligheidscyclus.

 

·       De gemeente signaleert radicalisering en gaat deze tegen door een gezamenlijke aanpak met scholen, wijkteams, jongerenwerkers, politie en gebedshuizen.

Vrijwilligers

·       De gemeente faciliteert vrijwilligers ruimhartig, bv. met een onkostenvergoeding voor verplichte trainingen en opleidingen

·       De overheid waardeert en ondersteunt organisaties die bemiddelen bij vrijwilligerswerk

Vuurwerk

Het afsteken van vuurwerk is niet meer toegestaan op plaatsen waar kwetsbare groepen hiervan overlast ondervinden, zoals bij verpleeghuizen en dierenasiel

Vluchtelingen

·       Integratie van vluchtelingen vindt plaats via buurt en wijk; de opvang is barmhartig en beheersbaar, waarbij de nadruk ligt op taalontwikkeling, meedoen en een bijdrage leveren aan de samenleving.

·       Mensen zonder legale verblijfstatus worden nadrukkelijk gevolgd en begeleid en krijgen toegang tot de noodzakelijke medische basiszorg.

·       Statushouders en nieuwkomers krijgen door middel van een (gezins)coach, maatje of vrijwilliger begeleiding in hun proces van integratie in Nederland, waarbij aandacht is voor overdracht van de Nederlandse waarden en normen.

W

Werkgelegenheid

 • De overheid heeft oog voor de moeilijke positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt en ondersteunt hen in het (opnieuw) vinden van betaald werk of een anderszins zinvolle bijdrage aan de samenleving;
 • De gemeente bemiddelt actief tussen het Amersfoortse bedrijfsleven en moeilijk bemiddelbare werkzoekenden
 • De gemeente stimuleert ontplooiingskansen voor laaggeletterden
 • De gemeente speelt een actieve rol in de begeleiding naar betaald werk. 


Wijkagenten

Wijkagenten zijn telefonisch goed bereikbaar en zichtbaar in wijken en dorpen

Wijkcentra

·       Buurthuizen, gerund door vrijwilligers, blijven open, zodat inwoners hier kunnen samenkomen voor diverse activiteiten

·       De gemeente faciliteert vrijwilligers ruimhartig, bv. met een onkostenvergoeding voor verplichte trainingen en opleidingen

·       De overheid waardeert en ondersteunt organisaties die bemiddelen bij vrijwilligerswerk

·       De overheid ondersteunt initiatieven om zelfredzaamheid en samenhang van wijken te bevorderen, waarbij zij oog houdt voor kansarme jongeren en ouderen

·       De gemeente faciliteert waar gewenst buurtinitiatieven, zoals wijkcentra en wijkondernemingen

Wonen

·       De gemeente benoemt woningnood tot speerpunt;

·       Er komt regionale afstemming met de buurgemeenten over de benodigde woningvoorraad, in kwaliteit en in kwantiteit

·       Leegstaande kantoren krijgen een nieuwe bestemming als werkruimte of als studenten- en jongerenhuisvesting, zoals eerder gebeurd op de Hogeweg, de Keerkring en De Hoef;

·       De overheid geeft ruimte aan de bouw van seniorenwoningen;

·       De gemeente stimuleert bij verbouwen of nieuwbouw het levensloopbestendig maken van woningen;

·       De overheid creëert nieuwe mogelijkheden voor de combinatie van wonen en zorg;

·       De gemeente start een pilot met ‘Tiny Houses’ binnen de gemeentegrenzen of de regio;

·       Sociale huurwoningen worden over alle wijken verdeeld, waardoor diversiteit optreedt;

·       De gemeente controleert urgentieverklaringen regelmatig, waardoor de echt urgente gevallen sneller worden geholpen;

·       De gemeente pakt scheef-wonen aan door nieuwe woningen te bouwen in het middensegment, waardoor doorstroming gemakkelijker wordt;

·       De overheid stimuleert de bouw van betaalbare starterswoningen.

Z

Zorg

 • De gemeente geeft buurtbewoners de gelegenheid om zorg te organiseren op wijkniveau;
 • De kwaliteit van de keukentafelgesprekken moet verbeteren en recht doen aan de zorgbehoefte van de cliënt;
 • De kwaliteit van de geleverde zorg dient veilig en adequaat te gebeuren, instellingen komen hun afspraken na en wachtlijsten worden aangepakt door integraal te werken; de zorgvraag is hierbij leidend en niet het proces;
 • Bij de inkoop van zorg is nadrukkelijk aandacht voor het opleidings- en trainingsprogramma van medewerkers die met kwetsbare mensen werken;
 • De gemeente bouwt voldoende reserves op voor de zorg, zodat er geen wachtlijsten ontstaan en iedere zorgbehoevende kan rekenen op adequate zorg, ongeacht de financiële situatie van de gemeente
 •  Jongeren die extra zorg nodig hebben, krijgen één centrale begeleider toegewezen; de gemeente creëert mogelijkheden voor verlengde jeugdzorg;
 • De lokale overheid versoepelt de regelgeving voor alle chronisch zieken, waardoor zij zelf hun zorgverzekeraar kunnen kiezen
 • Mensen zonder legale verblijfstatus worden nadrukkelijk gevolgd en begeleid en krijgen toegang tot de noodzakelijke medische basiszorg
 • De overheid creëert nieuwe mogelijkheden voor de combinatie van wonen en zorg 
 • De gemeente houdt, waar mogelijk, spreekuur buiten het gemeentehuis, bv. in woonzorgcentra   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.