19 januari 2021

Bijdrage Ruimtelijke Koers

CDA Raadsbijdrage Ruimtelijke Koers 2040

19 Januari 2021   |    Cora Gerritsen

Meneer de Voorzitter, collega raadsleden en mensen thuis,

Onze dorpsdichter Danny Keff maakte een mooie variatie op ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld. Hij neemt het perspectief van zijn kind. Ik lees het laatste couplet:

Vanaf het tuinpad van zijn vader
ziet hij straks hoge torens staan
hij is nog kind en wil graag weten
kan hij hier blijven…. moet ie gaan?

Verleden, heden en toekomst komen hier treffend bij elkaar!

De toekomstperspectieven waar we ons vanavond over buigen, vinden hun oorsprong in de historie van Houten:

  • Onze inwoners die tijdens onze eerste groeitaak in 1979 naar Houten zijn gekomen, zijn nu tussen de 60 en 80 jaar. Zij willen graag doorstromen naar een goede woonvorm voor ouderen.
  • Vanaf 1997 kwam er weer zo’n zelfde golf naar Houten, met de tweede VINEX taak. Die ouders hebben hier kinderen gekregen, en die zijn nu tussen de 20 en de 30. Nu willen zij hier een gezin stichten, maar zoeken tevergeefs naar eigen betaalbare woonruimte in Houten.

Dat we in Houten willen bouwen, staat buiten kijf

Niet alleen vanuit solidariteit, vanuit ons plichtsgevoel om stenen bij te dragen aan de enorme woningnood in Nederland, maar zeker ook voor de Houtenaren van nu, van jong tot oud.

In ons verkiezingsprogramma staat al sinds 2018: wij willen méér bouwen. Namelijk 2.500 woningen tot 2.025 – nota bene 700 meer dan in 2018 nog het plan was.

Dus van 2.500 woningen in 2025, naar 4.800 woningen in 2040.

De Ruimtelijke Koers is geen grootschalige nieuwe bouwtaak. De insteek is dat we hiermee over een lange periode, jaarlijks kleine hoeveelheden woningen toevoegen aan Houten. Planmatig, en integraal doordacht. Zodat we blijven voorzien in de behoefte van Houtense jonge gezinnen en ouderen.

Met dit programma zijn we in 2018 gekozen als volksvertegenwoordigers.

De afgelopen maanden waren enorm intensief. Met ziel en zaligheid hebben we als CDA-fractie geprobeerd alle vragen en zorgen te horen, te adresseren en te wegen.

Ik breng vandaag aan het begin van deze tweedaagse bespreking van de Ruimtelijke Koers een motie in die ons als CDA en ik ga ervan uit ons allen hier bepaalt. We hebben gehoord dat veel inwoners zorgen hebben over de consequenties van de Ruimtelijke Koers; we denken dat Houten 2040 nog mooier en inclusiever wordt als we hier samen aan bouwen; we de kritische en opbouwende betrokkenheid en passievolle bijdragen aan  de Ruimtelijke Koers ook kunnen benutten als impuls daarvoor; deze participatie nu en zeker ook in de uitvoeringsfase waarbij de gebiedsontwikkelingen concreet worden tot betere plannen zal leiden en tot breder draagvlak. Want, Houten is van ons allemaal! Deze overwegingen hebben ons CDA en D66 ertoe gebracht om het college op te roepen op zoek te gaan en vorm te geven aan vernieuwende manieren van participatie; bewezen concepten en ervaringen van anderen op allerlei niveaus en manieren van projectontwikkeling (bij de totstandkoming van de gebiedsinrichting, stimulering van coöperatief opdrachtgeverschap en bewonersinitiatieven) tot uitdrukking te laten komen.

Houten bouwen we samen. Alleen dan zijn verschillen overbrugbaar, krijg je zicht in elkaars waarden en aan de basis liggende drijfveren, wensen en verlangens. Vaak zit hier meer overlap in dan op het eerste gezicht lijkt en blijkt er samen echt meer mogelijk. Daarop moet worden ingezet! Vanuit het traject hiervoor weten we dat er heel veel deskundigheid beschikbaar is en er ook bereidheid is om mee te denken met de planvorming.  Laten we daar volop gebruik van maken, nu en in de tweede fase van deze Ruimtelijke Koers als het op uitwerken van de gebieden aankomt.

In deze geest heeft het CDA naar de voorliggende Ruimtelijke Koers gekeken en geluisterd naar wat ons is meegegeven, dat heeft geleid tot deze grote lijn:

  1. We willen het dorpse Houtense DNA behouden: de fiets centraal, groen in de buurt, gericht op ontmoeting en sociale cohesie en zoveel mogelijk laagbouw.
  2. Gebied Centrum, Molenzoom en Koppeling: We willen geen maximale hoogbouw en maximale verdichting, maar wel meer verdichting en variatie in bouwstijlen, hoogten en goede aansluiting met de aanliggende wijken.
  3. Gebied Hof van Wulven: We willen geen woningen in een straal van 300 meter van de snelweg, mogelijk wel sport, bedrijven of natuur.
  4. Gebied Doornkade: We zullen minder bouwen dan voorgesteld, gezien de gebleken gezondheidsrisico’s en onzekerheden. Werken en wonen meer gescheiden.
  5. Gebied Houten Oost: We willen onderzoeken of Houten 750 woningen kan bouwen in Oost en de inspiratie van het Houtens Manifest daarbij gebruiken.
  6. We willen met nieuwe woningen onze jongere en oudere Houtenaren bedienen. Met starters- en voorrangsregelingen en met ondersteuning bij passende woonconcepten en inwonersinitiatieven

Meneer de voorzitter: het perspectief op betaalbaar wonen in Houten voor starters en jonge gezinnen moet echt verbeteren. We kunnen hier in ons eentje de woningproblematiek niet oplossen, maar wij kunnen er wel alles aan doen om het ‘Dorp van mijn vader’ een vitale toekomst te geven!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.