15 november 2018

CDA zet samenleving centraal bij begrotingsbehandeling 2019

Dinsdag 13 november 2018 debatteerde de gemeenteraad van Houten over de begroting voor 2019.

De begroting is unaniem aangenomen!

Bij de begrotingsbehandeling kwamen diverse moties aan de orde:

Het CDA diende gesteund door Groen Links, HA, SGP een motie in om een Initiatievenmarkt te houden in 2019. Deze motie is in meerderheid aangenomen ( met tegenstem van de VVD)

CDA en SGP dienden een motie in voor een ontvangstruimte op Begraafplaats Oud Wulven. De wethouder zegde toe het materiaal dat er is van een vorig onderzoek ter beschikking te stellen. Die motie is aangehouden.

SGP e.a. dienden een motie in om te onderzoeken of er een museum in Houten kan komen. Wethouder Herman Geerdes betoogde dat hij dat liever eerst met de samenleving bespreekt en daar is een mooie gelegenheid voor om dat te doen bij de participatie over de nieuwe Erfgoedwet en -verordening en de toepassing in Houten. CDA steunde hem daarin. De meerderheid van de raad besliste echter anders: de motie is aangenomen!

Voorts dienden SGP en ITH een motie in met de oproep om de aanstaande 50.000ste inwoner van Houten groots te vieren en deden daarvoor allerlei suggesties. CDA wethouder Kees van Dalen betoogde dat de gemeente daar al lang mee bezig is en vond de motie overbodig. Jan de Jong van de CDA fractie vond de timing van deze motie ook niet in orde. Immers het lijkt er daarmee op net alsof je de kinderen al laat kijken in de zak met cadeautjes van Sinterklaas als de Sint nog niet eens in het land is. De motie is verworpen!

Inbreng CDA bij begrotingsdebat 2019

Met het goedkeuren vanavond markeren we belangrijk moment voor ons als raad en ook voor ieder raadslid persoonlijk. Immers we praten vaak in termen: toén was mijn eerste begroting ( in mijn geval dan 2013: dus nú mijn 7de ) en we hebben het ook steeds over begrotingsjaren etc. (heer Zandbergen: de hoeveelste is dat voor u?)

Het is goed om bij zo’n begroting voor een nieuw jaar alle beleidsterreinen weer eens onder de loep te nemen en er nieuwe doelstellingen en indicatoren voor te bepalen. Ook dit proces hebben we nu weer met veel vragen en informatie-uitwisseling naar ruime tevredenheid, neem ik aan, uitgevoerd.

We kregen ook van de accountant complimenten te horen hoe stevig en consistent de gemeente Houten dit al jarenlang doet. Complimenten en dank voor onze ambtenaren, die daar zo veel energie in steken en dat dus ook zó goed doen.

En dan kunnen we bedenken: de begroting 2019 is ook wel een bijzondere. Naar onze inzichten gaan we naar de volgende begroting voor 2020 belangrijke stappen zetten van: ‘een begroting vóór de Houtense samenleving’ naar ‘een begroting ván de Houtense samenleving’ !

Het proces daar naar toe moet er wat ons betreft dan ook anders uitzien. De doelen en doelstellingen, en de indicatoren komen dan tot stand in samenspraak met de inwoners en maatschappelijke organisaties …..en veel meer wordt duidelijk wat de gemeente zelf doet en waar zij de kracht van onze samenleving voor gaat inzetten en welke partijen daar dan een rol in gaan spelen en zo ja welke rol?

En als die effort op ons- afkomt ( nou ja: op college en met name de ambtenaren) en we hebben nu al heel veel doelstellingen en indicatoren, dan werpen wij als CDA wel de vraag op: Zou het toch niet wat compacter kunnen en wellicht ook moeten? Wij weten dat inmiddels een artikel daarover bij de Audit en Rekening-Commissie circuleert, waar o.i. hele bruikbare suggesties in staan. Dus wachten wij van die collega’s de voorstellen af.

Voor ons als CDA is het belangrijkste thema voor 2019: dé samenlevingsagenda. Het is bemoedigend dat nu op 12 plekken in de begroting daarover wordt gesproken. Het woord ‘initiatief’ of ‘initiatieven’ komt zelfs al bijna 60 keer voor. Een positieve constatering….

En we moeten er ook gestaag en gericht naar toe werken: Naar een andere en betere samenwerking tussen politiek en samenleving! ( Immers ons CDA verkiezingsprogramma luidde: Groei … naar nog beter!)

De natuurlijke neiging van inwoners is nog vaak: we leggen dit en dat probleem op het bordje van de gemeente en zij moeten dat maar oplossen! Voor de toekomst moeten we ons steeds meer de vraag stellen of dát nu wel de aanpak is en dan dringt zich nadrukkelijk de vraag op, nadat wij met inwoners en partners samen een agenda hebben gemaakt: Wie neemt dat op zich en wie is daarvoor aan zet? En wat is er daarbij nog van de gemeente nodig?

En dan geven we initiatiefnemers de ruimte, dan doen we meer samen met maatschappelijke partners, dan stimuleren we de inzet en betrokkenheid van inwoners. Zo werken we echt samen aan een nog beter Houten.

Nu over deze begroting 2019:

Vele vragen en opmerkingen van ons zijn al in het voortraject behandeld en beantwoord:

• Zo kregen wij de toezegging van de wethouder van Economische Zaken dat er in 2019 een ondernemerspeiling wordt uitgevoerd, waardoor we de mening van de ondernemers over het ondernemersklimaat komen te weten en dit ook input kan zijn voor de economische agenda met het bedrijfsleven.

• Zo vroegen wij aandacht van de wethouder van Jeugd voor de o.i. wat weinig ambitieuze indicatoren bij jeugdhulp. Maar wij hebben de toezegging dat de informatie-voorziening over de jeugdhulp verbeterd gaat worden en daarbij zullen we die indicatoren beslist nog aan de orde hebben.

• Zo gaven wij aan wij geen blanco cheque willen geven voor de plannen van een recreatie-voorziening in Nieuw Wulven, niet omdat we tegen zijn, maar wel omdat we wél willen zien of alle voorwaarden wel op een goede manier worden ingevuld. En wij vragen de wethouder Buitengebied dan ook te bevestigen, dat er niet al uitvoering plaatsvindt, vóórdat wij daar als raad een besluit over hebben genomen.

• En zo zijn er meer vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, die voor ons nu afdoende zijn, met dank aan de ambtenaren.

• Wij blijven nog wél zorgen houden over: - de jeugdhulp en de kosten daarvan en - over de toereikendheid van het woning-aanbod in Houten, maar daar zullen nog vele momenten in het komende jaar komen om die zorgen opnieuw te adresseren.

Ik zei al: Onze CDA visie is dat de samenwerking tussen de politiek en de samenleving gaat veranderen! In dat perspectief hebben we nu ook een motie die er over gaat om initiatieven uit de samenleving op een creatieve manier te stimuleren. Wij stellen voor om volgend voorjaar als raad een initiatievenmarkt te organiseren, waar inwoners, groepen, straten, wijken, initiatieven kunnen presenteren. De bezoekers van die markt zijn de raadsleden en zij kunnen die initiatieven, als zij die kansrijk achten en daar enthousiast van worden, adopteren en met de initiatiefnemers dan meestal in de vorm van een motie klaarmaken voor behandeling in de gemeenteraad. Het lijkt ons een interessant evenement te worden, met een opbrengst die zowel vóór als ván onze samenleving is. Hoe veel mooier wilt u het hebben?

We besluiten zo dadelijk om volgend jaar € 124,5 mln. uit te kunnen geven. Sommigen in deze raad zullen zeggen, dat het teveel is, anderen vinden het misschien te weinig. Wij als CDA vinden bij wat we uitgeven, dát het vooral ‘duurzaam’, ‘ondernemend’ en ‘dichtbij’ moet zijn. Immers dat zijn de kernwoorden en de spirit van óns College-programma!

Dank U.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.