19 juni 2020

Contour van regioplan vastgesteld

In de raadsvergadering van 16 juni 2020 is het "Contour en het aangescherpt beoordelingskader Ruimtelijk- Economisch Programma U16" vastgesteld.

Dit is een belangrijke tussenstap om te komen tot integrale en concrete keuzes voor de ruimtelijke toekomst van de regio U16- het Perspectief-  op het gebied van wonen, werken, landschap, energie en mobiliteit. Dit Contour maakt nog geen harde keuzes en bevat meerdere opties en onderzoeksvragen, die dit jaar nog uitgezocht moeten worden.

Jan de Jong is onze CDA woordvoerder voor Regiozaken. Hieronder volgt zijn inbreng in het debat: 

"MdV,

Dit voorliggende contour en aangescherpt beoordelingskader is weer een mooie stap voorwaarts naar de definitieve ruimtelijk-economische toekomst van de regio U16.

Eerst even iets over het beoordelingskader:

Bij de behandeling van het concept- beoordelingskader heeft de Raad in november 2019 een wijziging aangenomen, die aandacht vroeg voor het behoud en het versterken van de agrarische sector.

Het raadsvoorstel zegt dat de reacties van raad en college van toen goed verwerkt zijn in de beoordelingskader. Daar zijn wij niet helemaal tevreden mee. Want wat we wiilden, n.l. meer woorden voor het belang van de agrarische sector voor het bereiken van de doelen van het REP, vinden we dat nu onvoldoende terug. Wij vragen daarom bijzondere aandacht van het college voor de agrarische sector in het volgende document, het Integraal Ruimtelijk Perspectief, en om te weten wat we daarmee bedoelen hebben we er een aantal aandachtspunten bij genoemd.

Daarvoor dienen we een motie in, mede-ondertekend door SGP, VVD en ITH.

Een andere zorg wil ik nog verwoorden:

We dringen erop aan dat de getallen aantallen woningen, aantal banen, aantal vierkante meters werklocaties, waarvan uitgegaan wordt in het nieuwe rapport ook de getallen zijn, die wij in onze ruimtelijke koers hanteren en waarover we nog gaan gaan besluiten.. We worden er nu wat onrustig van, dat dat nu niet het geval is.

En als er dan geschreven wordt, dat van de groei van het aantal arbeidsplaatsen tot 2040, dat 80.000 voor de hele regio is en voor de stad Utrecht alleen al gerekend wordt met ca. 70.000 extra banen, dan blijft er dus slechts 10.000 voor de rest van de regio over, dan kloppen oi die verhoudingen niet.

Noch als je kijkt hoe die verhoudingen nu liggen, en óók als je dat projecteert op de invulling van de woningbouwopgave tot 2040. Dat is niet wat wij verstaan ​​onder het uitgangspunt: 'complementariteit'. Wij vragen uw aandacht daarvoor. Kunnen we daarover een toezegging van de wethouder krijgen ".

Het werd een geanimeerd debat. De motie van het CDA, over het behoud en de versterking van de agrarische sector, die medeondertekend werd door SGP, VVD  en ITH werd in de raad aangenomen met alleen D'66 tegen. VVD diende een motie, die mede door ons werd ondertekend,  om meer aandacht voor de auto-infrastructuur in de plannen. Die werd ook aangenomen met alleen D'66 en Groen Links tegen en een motie van Groen Links om zoveel mogelijk aansluiting te realiseren van de groene gebieden in de regio werd aangenomen met alleen ITH tegen. 

De wethouder zegde nog toe een Q & A (vragen en antwoorden)  te laten maken om het proces en het resultaat voor de inwoners van Houten begrijpelijker te maken. 

Voor nadere informatie ook: [email protected]

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.