04 februari 2023

Debat samenwerking Raad en college

Donderdag 2 februari besprak de Raad een motie vreemd, ingediend door alle oppositiepartijen, waaronder ook het CDA. Het CDA en de andere oppositiepartijen vinden de opeenstapeling van incidenten de afgelopen maanden zeer ongelukkig.

Meest in het oogspringend is daarbij de manier waarop het college omgegaan is met een door de gemeenteraad aangenomen motie over de te hanteren normen voor windpark Houten. Het college had expliciet de Raad en inwoners uitgenodigd om input te leveren. Inwoners en de Raad hebben dat gedaan met de oproep om de onderzoeken van experts serieus te nemen en hun advies over de te hanteren norm over te nemen. Die motie werd onbeargumenteerd door het college naast zich neergelegd. 

Als CDA hebben we ook het budgetrecht van de Raad aangekaart. De Raad bepaalt waar we als gemeente geld aan uitgeven. Het college heeft een mandaat om tot 25.000 euro zelfstandig besluiten te nemen. Besluiten boven de 25.000 euro moeten altijd aan de Raad voorgelegd worden ter besluitvorming. In December besloot het college zonder instemming van de Raad om 350.000 euro structureel uit te geven aan WMO-, jeugdhulp- en leerlingenvervoer. Een grote overschreiding van het kader waarin het college zelfstandig besluiten mag nemen.

Na een goed gesprek tussen de raadsleden en het college is toegezegd het geluid van de oppositie serieus te nemen. Binnenkort wordt er een heidag georganiseerd om goed met elkaar hierover door te praten. Als CDA fractie kijken we daar met vertrouwen naar uit. Lees ook meer over deze raadsvergadering op https://www.houtensnieuws.nl/lokaal/politiek/898424/oppositiepartijen-houten-ontstemt-over-functioneren-college

Lees hieronder de bijdrage uitgesproken door fractievoorzitter Robert Pelleboer.

­Voorzitter, collega’s in de Raad, college en inwoners via de livestream,

In Nederland worden bestuurders van een gemeente benoemd door de Raad. Een heel goed principe. De Raad in meerderheid benoemt een aantal personen die namens de Raad het bestuur van de gemeente mogen gaan vormen. Benoemde bestuurders bedienen daarmee dan ook de Raad, de besluiten van de Raad en daarmee ook de inwoners van onze mooie gemeente. Waar er bij onze naambordjes allemaal een logo van een partij staat, staat bij de naambordjes van collegeleden het logo van de gemeente. Een heel goed bestuurlijk gegeven wat ons betreft. Dat staat voor een bestuur dat zich inzet voor de gehele samenleving, minder afhankelijk is van de politieke waan van de dag en opereert binnen de door de Raad gestelde kaders.

Voorzitter, ik wil nog een ander punt maken. Over het budgetrecht van de Raad en hoe het college daarmee omgaat. Op 23 december ontvingen we een Raadsinformatiebrief over het wijzigingsbesluit Jeugdhulp-, WMO- en leerlingenvervoer. Het college kan zonder instemming van de Raad besluiten over budgetten tot 25.000 euro. Dat is ook nodig om een efficiënt bestuur te kunnen vormen. Op 20 december heeft het college echter een besluit genomen om 350.000 euro structureel beschikbaar te maken. In de RIB wordt gemeld dat dit een overschrijding is van het mandaat tot 25.000 euro en stelt het college ons dit ter kennis op grond van het budgetrecht. Wat gaat hier allemaal mis? Simpel gezegd komt het erop neer dat het college zegt dat ze bewust door rood is gereden. Niet door ‘net geen oranje’, maar dwars door al het kruisende verkeer heen. Hoeveel alarmbellen hadden hier af moeten gaan?  

Voorzitter, dit vraagt wat ons betreft om een serieuze bezinning over hoe het college met de Raad en inwoners om wil blijven gaan. Een college benoemd door deze Raad om uitvoering te geven aan besluiten en beleid van deze Raad. Daartoe dienen we samen met een aantal andere partijen deze motie in. Een handreiking om te werken aan een goede samenwerking tussen Raad en college, met respect voor ieders rol in het algemeen belang van Houten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.