20 november 2019

Gemeenteraad ziet belang van Ondernemersfonds

Gemeenteraad ziet belang van Ondernemersfonds!

In de raadsvergadering van 19 november 2019 stond het initiatief van het ondernemersplatform Ondernemend Houten op de agenda om een Ondernemersfonds in Houten in te stellen. Dit plan was als een Initiatiefvoorstel ingediend door David Jimmink van Groen Links en Jan de Jong van het CDA.

Wat is een Ondernemersfonds en welk voorstel lag er op tafel?

Een ondernemersfonds is een fonds beheerd door een apart op te richten stichting met een bestuur en een fondsbeheerder. Het fonds bekostigt projecten vanuit de ondernemers, die soms daarbij samenwerken met de sectoren cultuur, welzijn, sport of de scholen, om voor de economische vitaliteit van Houten te zorgen.

De funding voor zo’n fonds komt uit een opslag op de OZB voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen. Voorgesteld was hier in 2020 mee te starten en een geleidelijke opbouw te bewerkstellingen met een beoogd maximum van € 50 per € 100.000 WOZ waarde. In de jaren 2020 en 2021 zou dat een verhoging van de OZB betekenen van 3,5 %, waarna er evaluatie met alle betrokkenen en de gemeente zou plaatsvinden om na een positieve evaluatie te besluiten dit fonds voort te zetten op het beoogde niveau.

De ondernemers in een bepaald gebied hebben en houden ‘trekkingsrecht’ op een deel van het fonds, dat door dat gebied is opgebracht. De gemeente is zelf ook eigenaar van vastgoed en maatschappelijke organisaties gebruiken dat. Doordat de gemeente uitgesproken heeft mee te willen doen hebben die organisaties in de cultuur, de sport, welzijn en de scholen ook trekkingsrechten op dat fonds. En juist daardoor ontstaan er ook mooie kansen voor zgn. ‘cross-overs’ tussen deze instellingen, bedrijventerreinen en winkelcentra om samen mooie plannen te maken en uit te voeren.

Op die manier is het gemakkelijker om voorzieningen die de ondernemers in een gebied wensen, ook te realiseren. Er hoeft niet iedere keer gelobbyd te worden voor geld en het is ook een eerlijk systeem, want iedereen betaalt er op gelijke wijze aan mee.

Als mogelijke voorbeelden van projecten, noemden de indieners van het initiatiefvoorstel, dat er dan bijv. meer local-to-local producten worden aangeboden aan de Houtense consumenten, dat er meer gekocht wordt bij de lokale winkeliers door betere distributie- en afhaalvoorzieningen, dat de ondernemers op de bedrijventerreinen meer bekend zijn in Houten, wat allerlei positieve neveneffecten zou kunnen hebben. En zo is er nog veel meer te bedenken en dat is na het instellen van een ondernemersfonds aan de samenwerking en creativiteit van alle partners.

De opzet van een dergelijk fonds, dat al in zo’n 40 andere plaatsen naar tevredenheid functioneert is dat degenen die de extra OZB betalen ook zelf gezamenlijk beslissen waar het geld aan besteed gaat worden. Ze kunnen daartoe plannen bij het fondsbestuur indienen. Zo heeft Utrecht al acht jaar een heel succesvol fonds en daarmee komen er hele mooie voorzieningen tot stand.

Advies van het college van B&W

Omdat er bij Ondernemend Houten en de gemeente nog allerlei nadere zaken moeten worden geregeld zoals het oprichten van een stichting, een convenant, de aanwijzing van trekkingsgebieden en sectoren en trekkings-gerechtigden per gebied, was het voorstel van het college uit oogpunt van zorgvuldigheid om wél het fonds al per 1.1. 2020 in te voeren en nu nog alleen te besluiten over van de invoering van het eerste jaar 2020 van 3,5% ( voor een winkel gaat om een gemiddelde extra bijdrage van € 40,- per jaar)

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2021 in juni 2021 wordt dan het vervolg aan de orde gesteld.

‘Dat voorstel werd door de indieners van het initiatiefvoorstel overgenomen’, aldus David Jimmink in zijn reactie.

Debat in de gemeenteraad

Breed wordt ook het belang van een ondernemersfonds ingezien door de raad. Er waren ook alom complimenten te horen voor de inzet, die daarvoor is geleverd. In de voor de raadsvergadering gehouden RTG ( ronde-tafel-gesprek) bleek al dat diverse insprekers heel enthousiast over een ondernemersfonds zijn.

Diverse partijen bleven echter nog hangen op de snelheid waarmee besloten moest worden, dat het draagvlak nog onduidelijk was, en sommigen waren tegen een verplichte bijdrage in de OZB- voor niet-woningen.

De indieners van het initiatief betoogden, dat in het college-voorstel de ruimte zit om daar de komende maanden verder aan te werken en zegden dat ook namens Ondernemend Houten toe.

Jan de Jong ( CDA) sprak als zijn overtuiging uit, dat ondernemers best willen betalen, voor iets waar ze verwachten meer voor terug te zien. Daarvoor zijn ze immers ook ondernemer geworden!

En dat is ook de uitdaging van een ondernemersfonds: gemakkelijker projecten van de grond krijgen, die in het belang zijn van die ondernemers, omdat ze die zelf hebben voorgedragen. Jan de Jong hield de raad voor: ‘Als u niet kiest voor een verplichte bijdrage, zegt u daarmee dat er geen ondernemersfonds komt’. ‘En het draagvlak zal ontstaan in de praktijk, als op deze wijze gewerkt wordt’. En de uitdaging om dat goed uit te voeren, zou nu best al zijn toe te vertrouwen aan de initiatiefnemers van Ondernemend Houten.

Omdat in het verloop van het debat bleek, dat het voorstel net (nog) niet kon steunen op een meerderheid in raad, trokken de indieners het initiatiefvoorstel terug en zegden toe, op een later moment daarmee terug te zullen komen.

Dan kan ondertussen ook op een goede manier aandacht besteed worden aan de kanttekeningen en de diverse reacties van de raadsfracties in het debat.

Invoering

Daarmee kan het niet meer per 1.1. 2020 worden ingevoerd. Het zal dus noodzakelijk langer moeten duren, voordat de mooie ambities van dit ondernemersfonds zichtbaar zullen worden, maar langs de lijn van een maatschappelijk initiatief als onderdeel van de samenlevingsagenda wordt er verdere uitwerking aan gegeven, waardoor de bezwaren, die er nu nog zijn, hopelijk worden weggenomen.

En gelukkig denken we, dat er over enige tijd weer een nieuwe kans komt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.