25 mei 2021

Hoe verder na de Ruimtelijke Koers – update 25 mei 2021

In maart 2021 was het referendum over de Ruimtelijke Koers. Op 30 maart hebben we als Raad gedebatteerd met het College over de uitslag. Tijdens deze vergadering is de motie “Tijd voor reflectie en verbinding” aangenomen (motie 105, agendapunt 8.2). De CDA-fractie steunde deze motie.

Op 13 april praatte het college de raad voor het eerst bij over de gemaakte voortgang in de uitvoering van de motie. Op 11 mei ontving de raad per brief een uitgebreide update over de stand van zaken. Deze brief heeft de raad op 25 mei 2021 besproken met wethouder Bos. Deze bijeenkomst is opgenomen en hier terug te kijken.

Update vanuit het college

De raad verzocht het college met motie 105 om:

  1. een analyse te maken van de belangrijkste overwegingen van de voor- en tegenstemmers;
  2. onderzoek te doen naar succesvolle participatiemethoden in soortgelijke situaties;
  3. verschillende aanpakken in kaart te brengen om te komen tot een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Houten;
  4. in de tussentijd de nadere uitwerking van Oost en Noordwest voort te zetten, en inwoners te informeren over de voortgang van het proces.

Het college geeft (1) in de brief aan dat I&O Research als onafhankelijk onderzoeksbureau een gedegen en professioneel onderzoek gaat uitvoeren. Dit traject is inmiddels gestart.
Daarnaast (2) geeft het college in de brief een uitgebreid overzicht van mogelijke (bewezen succesvolle) participatiemethodes. Het college concludeert hierbij dat de uiteindelijke keuze moet passen bij de ontstane situatie, het doel én bij Houten. Ook refereert het college aan de “Leidraad participatie en communicatie bij particuliere (bouw)initiatieven”, waarvoor in mei 2021 de eerste contouren zijn geschetst richting de raad.
Verder (3) kondigt het college aan de komende periode een “ruimtelijke onderzoeksagenda” op te stellen, als antwoord op het komen tot een nieuwe visie op ruimtelijke ontwikkeling. Inwoners nemen een duidelijke plek in in deze onderzoeksagenda.
Tot slot (4) heeft op 19 april 2021 adviesbureau BURA -het bureau achter de Ruimtelijke Koers- de opdracht terug gegeven aan de gemeente, inclusief de openstaande onderzoeken. Afronding van deze onderzoeken voor de zomer is daarmee onhaalbaar. De resultaten komen daarom terecht in de “ruimtelijke onderzoeksagenda”, die het college zo snel mogelijk na de zomer aan de raad presenteert.

Samengevat stelt het college voor te “Bouwen aan vertrouwen” en “Samen bouwen aan Houten”. De hele brief is hier terug te lezen.

Vragen vanuit de raadsfracties

Alle raadsfracties waren gerepresenteerd tijdens de openbare bijeenkomst op 25 mei 2021. Na een korte toelichting van wethouder Bos, stelden alle fracties vragen om tot een gemeenschappelijk helder beeld van de situatie te komen. Cora Gerritsen vroeg namens het CDA specifiek naar de manier waarop in Houten straks de inwoner de juiste plaats in het hele proces krijgt, en ook in de nieuwe “Leidraad participatie bij particuliere (bouw)initiatieven”. Uit de brief van het college charmeert het voorbeeld van Leiden: daar werd een open en transparant proces gevolgd, waarin steeds duidelijk was in welke fase van de planvorming men zich bevond. Dit voorkomt ruis die we hierover in Houten hebben ervaren. Vindt daar ook nog reflectie op plaats vanuit het college? Wethouder Bos gaf hierop aan dat we hier inderdaad zorgvuldig gaan kiezen welke methode goed gaat passen bij Houten. En dat we ook zorgvuldig moeten ‘uitproberen’ met elkaar wat werkt in Houten. De wethouder geeft aan dat zowel deze keuze als de genoemde reflectie aandacht krijgen in het vervolgproces.

Balans tussen plannen en bouwen

Gedurende de avond zochten de aanwezigen voortdurend naar de juiste balans tussen zorgvuldig (nieuwe) plannen maken, gebaseerd op een gedragen visie – “niet onbezonnen onomkeerbare keuzes maken” – en ondertussen niet tot stilstand komen in het bouwen. Hierbij viel de term ‘laaghangend fruit’ meerdere keren. De wethouder gaf al aan dat binnen de Rondweg geen ‘laaghangend fruit’ is, dit zijn stuk voor stuk projecten die nog veel tijd vergen om daadwerkelijk tot woningen te komen. Op verzoek van Groep Aanen zegde de wethouder toe om een lijst te delen van initiatieven in het Centrum, Molenzoom en Koppeling die aan de gemeente zijn gepresenteerd, maar door de besluitvorming rond de Ruimtelijke Koers zijn stilgevallen. D66 informeerde of het college in de tussentijd ook beter in kaart kan brengen wat de visie  is rondom economie en ondernemers, omdat dit in de Ruimtelijke Koers onderbelicht was. Hierop gaf de wethouder aan dat dit ook onderdeel uitmaakt van de herijking van de economische agenda, waar ook het CDA zich hard voor heeft gemaakt. Het doel is om deze nog in 2021 op te leveren aan de raad. Daarnaast speelt dit ook in het Integraal Ruimtelijk Perspectief, dat ook deze maanden op de raadsagenda staat.

Volgende stappen

Het college neemt de raad mee in de stappen die zij zetten met I&O Research. Nog voor de zomer volgt een volgende informatiesessie.

Het hele gesprek tussen raadsfracties en wethouder Bos (iets meer dan een uur) is hier terug te kijken en luisteren. Heeft u vragen, wensen of zorgen? Neemt u dan vooral contact op met de Houtense CDA-fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.