25 februari 2019

Inbreng CDA bij Ruimtelijke koers Houten

Hieronder volgt de inbreng van raadslid Jan de Jong bij het debat over de Ruimtelijke koers Houten!

Met dit plan van aanpak staan we aan het begin van een heel belangrijk proces hoe en waar we de ruimte zoeken, ook letterlijk gezien om aan de toekomstige woningvraag tot 2040 te voldoen. We zetten dus vandaag een belangrijke eerste stap naar de verdere toekomst van Houten.

En ik weet inmiddels, dat er voor dit onderwerp ook véél belangstelling is bij onze inwoners en het bedrijfsleven. In de expert-inwoners bijeenkomst van eind januari 2019 hebben we veel vragen opgehaald om bij de koers en strategie te betrekken en die dus van antwoorden zullen moeten worden voorzien. Zo zijn niet alleen de vragen over: ‘waar wonen wij in 2040?’ van belang , maar ook ‘waar werken wij? ‘

Wat is onze visie op de gewenste werkgelegenheidsontwikkeling in Houten en waar gebeurt dat als we dat ook willen accommoderen voor de toekomst van Houten? Ook een onderwerp voor de economische agenda. Voor de uitwerking daarvan hebben we in de RTG de toezegging gekregen, dat als er kaderstellende onderzoeken en visiedocumenten worden opgesteld, dat deze dan altijd aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.

Dit geldt wat ons betreft bij kaders die veranderen, als daar waar die nog ontbreken en nieuw zijn. Die toezegging willen wij graag in deze raadsvergadering nog eens extra benadrukken om onze rol in het hele proces goed te markeren. Juist gezien het belang en ook de interesse van onze inwoners zien wij uit naar het voorstel voor een inspirerende participatie-aanpak.

Een extra uitdaging is dat we dit hele proces van de ruimtelijke koers op de hoofdlijnen in goede samenspraak met de Utrechtse regio doen, waar ook allerlei plannen spelen, zoals bijv. de Verkenning Stedenbouwkundige Ontwikkeling A12 zone.

Ruimtelijke ontwikkeling heeft invloed op zowat alle beleidsterreinen: mag ik namens het CDA de wens uitspreken aan de wethouder en eigenlijk aan het hele college, dat we heel voortvarend, inspirerend en in goed contact met de regio én de Houtense samenleving deze ruimtelijke koers een groot succes zullen laten worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.