12 maart 2019

Inbreng CDA Draaiprogramma Windpark Houten

Geachte voorzitter, aanwezigen en collega raadsleden,

De Raad heeft in 2017 besloten een alternatief draaiprogramma te willen onderzoeken wat de overlast onder omwonenden moest verminderen. De proef leverde veel meer schone energie op, maar de beleving onder omwonenden is niet beter geworden en de geluidsbelasting is toegenomen. Kortgezegd: het CDA is tegen continueren van de proef, gaat mee in lijn met het raadsvoorstel, en doet dat op basis van een aantal overwegingen.

Aan het idee om meer energie op te kunnen wekken is voldaan. Er is 30 procent meer energie opgewekt, vooral omdat er in de nacht meer gedraaid kon worden. Met die opbrengst zijn we als CDA natuurlijk blij. Het sluit aan bij de doelen die we voor Houten hebben om een duurzame gemeente te worden. Daarnaast, storen veel inwoners van Houten zich eraan dat de windmolens zo weinig draaien. Het is eigenlijk niet te verkopen dat, nu er 3 windmolens in ons landschap staan, die zo vaak doelloos stilstaan. 

Wij balen er ongelooflijk van dat de proef niet geslaagd is. Maar, met pijn in het hart hebben we moeten constateren dat niet voldaan is aan de criteria voor het slagen van de proef en we de windmolens dus niet méér schone energie kunnen laten opleveren dan nu het geval is. Dat vinden we écht bijzonder jammer.

 

Het CDA hecht veel waarde aan een heel goed en rechtvaardig proces. Dat betekent dat we niet opeens afwijken van de randvoorwaarden die we indertijd zelf als Raad hebben meegegeven aan het begin van de proef. Ja, er is veel extra duurzame energie opgeleverd, 30 procent! En dat is voor ons als CDA ook niet onbelangrijk. Maar, er is geen substantiële voorkeur onder omwonenden voor het doorzetten van de proef. Sterker nog:

- Er is geen daling geconstateerd van ervaren geluidshinder door omwonenden. De bewoners van de binnenste ring huizen die het meest in de invloedssfeer van de windmolens staan en in zekere zin de ‘geluidswal’ voor de rest van de wijk zijn, hebben zelfs in meerderheid aangegeven tegen continueren van de proef te zijn,

- De 2db daling van de geluidsbelasting lijkt winst, maar is in de praktijk volgens het onderzoek van LBP, nauwelijks merkbaar. 

- De geluidsbelasting voor omwonenden is dan ook niet minder geworden, maar veel meer, doordat molens ’s nachts veel meer draaien. Of, zoals de onderzoekers van de Universiteit Utrecht het noemden: het verschil tussen 41db en 39db is heel klein, maar het verschil tussen 0db (stilstaande molens) en 39db is heel groot. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de overlast groter is geworden, met name ook in de nacht, terwijl we bewoners juist graag met de proef een betere nachtrust wilden geven. 

 

Voor ons is het dus ook duidelijk: we moeten de proef niet doorzetten. 

 

Wij zijn dan ook geen voorstander om nieuwe maatwerkvoorschriften te maken, zoals D66 heeft voorgesteld in haar amendement. De maatwerkvoorschriften die we nu hebben zijn streng en bieden de bewoners de nodige bescherming tegen overlast. Ook niet onbelangrijk: ze zijn in nauw overleg met hen tot stand gekomen. 

Ons inziens betekent het plan van D66 feitelijk dat we de overlast voor omwonenden en de geluidsbelasting door het windpark vergroten. Maar, het grootste struikelblok voor ons is dat we hiermee naar bewoners toe eerst A zeggen en dan B gaan doen. Eerst stellen we criteria op en op een later moment zijn die toch niet meer van tel.  Dat kan je niet maken! Daar is het CDA niet van en daarom zijn we tegen het amendement van D66 voor een nieuw maatwerkregime.  

 

Voorzitter, er staan voor Houten en Nederland nog grote uitdagingen te wachten in het kader van de energietransitie. Veranderingen die impact hebben op onze leefomgeving en op hoe we leven. Daar hebben we onze inwoners nog heel hard bij nodig. 

 

Robert Pelleboer

Raadslid CDA Houten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.