26 juni 2019

Jaarrekening 2018 goedgekeurd

In de raadsvergadering van 25 juni 2019 is de Jaarrekening 2018 van de gemeente goedgekeurd. Woordvoerder van het CDA was Jan de Jong. Hieronder vindt u zijn inbreng in het debat (NB de geschreven tekst is iets uitvoeriger dan de uitgesproken tekst wegens de tijdslimiet van de voorzitter):

MdV, geachte aanwezigen: Vanavond van onze kant nog een enkele opmerking over de Jaarstukken 2018. Er is al veel op papier gezet, gelezen, gevraagd en beantwoord. En jaarstukken gaan over het afgelopen jaar, daar kunnen we toch niets meer aan veranderen en als raad zijn wij er méér voor om aan de tóekomst te werken i.p.v. lang na te praten over het verleden.

De vraag is nog wel interessant: wat we gedaan en geleerd hebben van het afgelopen jaar, wat waren onze positieve ervaringen, die we willen blijven vasthouden voor de toekomst.

Het CDA noemt er vijf:

1. Al eerste punt noem ik dan bewust de gemeentelijke organisatie, die een herijking van de structuur heeft ondergaan. Dat is voor ons als raad enigszins op de achtergrond gebleven, maar we realiseren ons dat voor veel medewerkers van de gemeente dit heel belangrijk was : nieuwe functies, vervallen van functies, nieuwe leidinggevende, soms ook ander werk. De nieuwe structuur heeft nog maar twee managementlagen i.p.v. drie en er is gestart met een ontwikkelambitie: ‘wij verbinden persoonlijk, we zijn professioneel en vernieuwend’ ! Wij als raad kunnen wel mooi over de werkzaamheden van de gemeente práten, maar jullie moeten het dóen.

2. We slaagden er in 2018 steeds beter in inwoners te betrekken in allerlei vormen bij beleid en projecten. Dat was heel inspirerend om mee te maken bijv. bij het stadsgesprek over de stedenbouwkundige verkenning en de expert- meetings in het kader van het collegeprogramma.

3. We gingen ons steeds meer zorgen maken over de kostenontwikkeling van de jeugdzorg en de WMO, die uiteindelijk met meer dan 1 mln. zijn overschreden. Van alle kanten is daarnaar gekeken in het afgelopen jaar. En nog steeds.

4. Het centrum van Houten heeft een herontwikkeling ondergaan, waardoor het gebied aantrekkelijker is geworden voor bezoekers en ondernemers.

5. Het jaarverslag heeft ook een door-ontwikkeling gekregen met de samenvattingen voor de programma’s en het scherper onderscheid tussen te bereiken doelen en de daarvoor geleverde prestaties.

En tegelijk realiseren we ons bij de bestudering van deze stukken ook onmiddellijk, dat er ook nu en in de toekomst nog veel werk is te doen:

1. Hoe de ambtelijke ambities worden vormgegeven en wij zien de toegezegde rapportage over de inhoud en voortgang van de ontwikkeling van de organisatie met grote belangstelling tegemoet en wensen ook dat de medewerkers hun werk met plezier kunnen blijven doen.

2. Het steeds beter gestalte geven aan de samenlevingsagenda!

3. De kostenontwikkeling Jeugdzorg en WMO vereisen ook in de komende tijd alle aandacht!

4. De leegstand van winkels verlagen en de traffic in het centrum van Houten verbeteren! Wij zien dan ook met belangstelling uit naar de evaluatie van de Retailvisie 2015- 2025 nog dit jaar. De wethouder zei in de RTG, dat deze al op de termijnagenda 2019 van de raad staat. Maar daar kan ik deze niet vinden. Dus graag alsnog een toezegging van de wethouder.

5. En tenslotte de rapportage: wij zouden er op in willen zetten, dat doorontwikkeling van het jaarverslag leidt naar meer inzichtelijkheid over de bereikte resultaten op hoofdlijnen, die ook gedeeld kunnen worden met de inwoners, net zoals nu in de cijfers van inkomsten en uitgaven met de infografics over de jaarstukken.

Wij spreken tenslotte de dank aan al de medewerkers van de gemeente die ons zo uitgebreid hebben geholpen en geïnformeerd over het reilen en zeilen van onze gemeente in 2018. Ook dank aan het college. Als CDA wensen wij ons allen toe, dat we met het bereiken de mijlpaal van de 50.000ste inwoner, die we afgelopen zondag hebben gevierd, onze prestaties onderscheidend en groot/ groots zullen zijn en blijven! Dat zijn we aan onze stand verplicht, want we behoren tot nu de 55 gemeentes in die zelfde categorie ( 50.000 – 100.000) en er zijn slechts nog 31, die in de categorieën daarboven zitten. Dank U wel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.