21 juni 2022

Jaarstukken 2021

Afgelopen raadsvergadering stonden de Jaarstukken van de gemeente op de agenda. Bij de Jaarstukken kijken we terug naar het afgelopen jaar en geeft het college verantwoording af over gehaalde ambities en financiële resultaten. We mogen terugkijken op een positieve afsluiting van een collegeperiode van vier jaar. Er is ongeveer 3 miljoen euro onderaan de streep over. Met de partijen die de nieuwe oppositie gaan vormen, is een voorstel ingediend om hiervan 1 miljoen te bestemmen voor het fonds volkshuisvesting. Als er een ding is in de Raad waar iedereen het over eens is, dan is dat wel dat we betaalbaar moeten gaan bouwen. Helaas sloot de nieuwe coalitie haar gelederen en stemden ze unaniem tegen dit voorstel

Lees hieronder de bijdrage, uitgesproken door Robert Pelleboer:

Geachte voorzitter, collega raadsleden, wethouders, luisteraars,

Als eerste wil ik namens de CDA-fractie onze complimenten uitdelen aan de organisatie voor iedereen die heeft gewerkt aan de Jaarstukken. Het is ieder jaar weer opnieuw een hele grote klus om dit totaaloverzicht van wat er in Houten allemaal gedaan is, wat het gekost heeft op een rijtje te zetten. Daarnaast ook natuurlijk voor de beantwoording van wederom veel schriftelijke technische vragen. We begrijpen dat dit veel druk oplevert voor de ambtelijke organisatie. Bedankt voor de nette beantwoording.

Bij de jaarrekening kijken we terug op het afgelopen jaar. In combinatie met het feit dat dit het laatste beleidsrijke jaar van het huidige college was en we nog in de situatie zitten dat er geen nieuw college is aangesteld, blijft dat toch een vreemde situatie. Immers, terugkijken doe je toch ook vooral met de blik naar voren. Daarom: onze kritische punten en punten ter verbetering zijn vooral gericht aan de formerende partijen om werk van te maken in voorstellen voor de begroting van 2023.

Ook onze dank aan de Audit en Rekeningcommissie. De commissie doet heel veel voorwerk en de Raad heeft veel aan jullie werk als het gaat om advies en beoordeling van jaarstukken. Daarover gesproken: de ARC doet aanbevelingen aan het college, maar ziet ook dat de meeste aanbevelingen uit het voorgaande jaar nog steeds van toepassing zijn. Hoe gaat daar een vervolg aan gegeven worden?

De afgelopen twee jaar waren voor veel mensen pittig. Corona bracht veel onzekerheid met zich mee, naast de pijn van mensen die ons ontvallen zijn, ook zorgen om werk. ZZP’ers die opdrachten zagen verdampen, de culturele sector en horeca die gasten lang hebben moeten missen, jongeren (en heel veel anderen) die zich eenzaam voelden en een zware druk op veel gezinnen. De gemiddelde Houtenaar heeft nog steeds een goede uitgangspositie, maar we zien uit de laatste cijfers van de Monitor Sociale Kracht dat de kloof tussen kwetsbaren en zelfredzamen tijdens corona groter is geworden. Als CDA vinden we dat daar een belangrijke opdracht voor ons allemaal ligt om juist die kwetsbare groepen in de samenleving weer bij de rest te trekken.

Er lijkt zich iets bijzonders voor te doen als het gaat om betrokkenheid van inwoners bij de samenleving en het bestuur. Je zou kunnen spreken van een paradox. Op pagina 106 lezen dat de ambitie voor minimaal 3 participatietrajecten gehaald is en het er uiteindelijk veel meer geworden zijn en er voor de ruimtelijke koers veel momenten van inspraak georganiseerd zijn. Een enorme prestatie. Tegelijkertijd lezen we dat inwoners zich minder betrokken voelen bij plannen en activiteiten dan we ambieerden. De waardering die inwoners gaven aan de manier waarop ze werden betrokken bij totstandkoming en uitvoering van beleid was laag. Ondanks de stevige inzet blijft de kwantitatieve waardering toch achter. Dat is jammer. Wel zijn we als CDA erg tevreden met de nieuwe leidraad Communicatie en Participatie die in 2021 is vastgesteld. Dat gaat echt helpen om van participatie het beginpunt, i.p.v. het sluitstuk bij (nieuwbouw) ontwikkelingen te maken. We horen graag van het college of we binnenkort een korte evaluatie bij projecten kunnen ontvangen.

We zien als CDA ook nog andere kansen om de betrokkenheid te vergroten van inwoners bij de samenleving en opgaves. Een voorbeeld daarvan halen we uit de jaarstukken. Het ontstenen en vergroenen loopt nog niet zo’n vaart. Vaak hebben bewoners toch bezwaar tegen het vergroenen van verharding. Dat lijkt ermee te maken hebben dat we ontstenen vooral oppakken met ander werk, bijvoorbeeld de herinrichting van een straat. Daardoor vindt ontstening vaak plaats als een los ‘plukje’ wat ergens opgepakt wordt, zonder dat het door inwoners gezien wordt in het totale plaatje van verduurzaming en vergroening. Het participatie- en communicatieplan Houten Zuid Aardgasvrij spreekt in dat verband dat het erg belangrijk is om afstemming te houden over die verschillende beleidsterreinen.  Het is voor inwoners niet belangrijk welk beleidsterrein aan de beurt is, wel waarom we iets doen, hoe we dat vervolgens doen en dat het resultaat er zijn mag! Het CDA denkt dat bijvoorbeeld het breder aanpakken van de ontstening zo meer draagvlak kan opleveren. Dus één verhaal, één aanpak op meerdere beleidsterreinen voor één wijk. We komen hier op terug bij de bespreking van het collegeprogramma.

Woningbouw in Schalkwijk (net als in de andere kleine kernen van Houten) blijft belangrijk om de kern levendig te houden en jongeren in Schalkwijk ook de mogelijkheid te bieden om zich in hun eigen dorp te vestigen. We zien ook mooie ontwikkelingen, zoals de Droom van Schalkwijk en dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar woningen in de ‘grote driehoek’. Wat wij echter missen is de samenhang tussen projecten en de discrepantie die we zien tussen de jaarstukken en de gevoelens van veel inwoners. Is wat er nu gebeurd ook wat Schalkwijkers echt nodig hebben? Ook i.r.t. de ASV (agrarische structuurversterking), waarbij naast mooie projecten ook grote woningen, noem ze maar gerust ‘villa’s’ aan de Kaaidijk gebouwd dreigen te worden. Die problemen hebben wat ons betreft allemaal te maken met het missen van een integrale visie op bouwen en wonen in Schalkwijk. Zijn daar plannen voor om die te ontwikkelen, samen met inwoners van het Eiland?

Als we een ding terug hebben gelezen in alle verkiezingsprogramma’s, dan is dat wel meer woningen en betaalbare woningen. Daar ligt echt een enorme prioriteit voor de komende jaren, wat we ook graag terugzien in concrete acties in het coalitie akkoord. Het percentage sociale woningen is daarbij zelfs nog gezakt van 25 naar 24 procent. Belangrijk dus om daar voor de komende jaren keuzes in te maken. Wij vinden het daarom ook een goed plan om de meevaller die we nu hebben, deels in te zetten voor het ontwikkelen van betaalbare woningen. We zijn daarom voorstander van het amendement van de PvdA om 1 miljoen euro daarvoor te reserveren, door dit te storten in het Volkshuisvestingsfonds.

Voorzitter, dit is de laatste jaarrekening van dit college. Een college waar we als CDA ook deel aan hebben genomen. Vier jaar lang is er gewerkt aan Houten. Om Houten een plek te maken waar inwoners betrokken op elkaar zijn, het goed leven is. We Houten een stuk duurzamer hebben kunnen maken, zodat we deze wereld ook weer iets beter kunnen doorgeven aan hen die na ons komen. Er is echt hard gewerkt en er zijn stappen gezet, maar er moet ook nog veel gebeuren, waarbij we samen met inwoners en bedrijven door moeten blijven bouwen aan Houten.

Naast al die mooie plannen, moest er tegelijkertijd natuurlijk ook op de portemonnee en de reserves worden gelet. Het accountantsverslag laat daar een mooi diagram van zien. De reserves zijn aan het einde van deze periode op het niveau waar we ook mee gestart zijn. En dat is een heel mooie afsluiting van 4 jaar werken aan Houten. Als je er een lat op zou leggen, dan blijft die mooi gelijk. Een mooi resultaat. En tegelijkertijd een opdracht aan het nieuwe bestuur van Houten om die lat recht te houden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.