08 juli 2020

Perspectiefnota 2021 (ten tijde van de coronacrisis) raadsvergadering 7 juli 2020

Perspectiefnota 2021 (ten tijde van de coranacrisis)+ algemene beschouwingen  | Cora Gerritsen, fractievoorzitter

Alles is anders! Maatschappelijk en financieel. Geen gewone Perspectiefnota als opmaat richting de begroting 2021. De coronacrisis zorgt voor grote economische en maatschappelijke onzekerheden, geen harde feiten. Geen stabiele ondergrond om daarop een reële gemeentelijke begroting te baseren. Hoe groot de impact van de crisis zal zijn is momenteel nog ongewis. Komt er een tweede golf of niet; wanneer komt er een vaccin? Het is koffiedik kijken!

(Daarom voorziet het Centraal Plan Bureau de overheden van 4 toekomstscenario’s die verschillende uitgangspunten hanteren voor de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking. In alle scenario’s wordt uitgegaan van een recessie; krimpt het bruto binnenlands product en daalt onze welvaart. De werkloosheid loopt in het lichtste scenario slechts beperkt op, maar stijgt in het zwaarste scenario tot ruim 9% in 2021. In drie van de vier scenario’s is de neergang dieper dan in de crisis van 2008/2009. Dat gaat voor iedereen consequenties hebben, maar welke en op welke termijn is nu niet helder. )

Met voorliggende Perspectiefnota 2021 (ten tijde van de coronacrisis) worden daarom geen strakke beleids- en financiële kaders gesteld, maar richting gegeven voor het opstellen en besluiten over de programmabegroting 2021 en daarmee wordt ruimte gecreëerd om bij te kunnen sturen op basis van actuele ontwikkelingen. Door middel van een zogenoemde Risico Impact Analyse zullen de risico’s van de gevolgen van COVID-19 voor de strategische doelstellingen, bedrijfsvoering en het weerstandsvermogen in beeld worden gebracht.  

Wij vinden dit een logische en passende aanpak bij de huidige situatie. We onderschrijven dan ook geheel wat het college ons voorstelt. Stemmen in met de reservering voor Houten snel ‘aardgasvrij’; het creëren van garantiebanen en de kosten voor de Informatiebeveiliging. En onderschrijven ook na twee jaar nog steeds wat in het collegeprogramma 2018-2022 staat:  ‘Houten is financieel gezond en dat willen we zo houden. Dit betekent dat de begroting structureel sluitend is en er sprake is van een solide reservepositie’. Zelfs nu vandaag ten tijde van de coronacrisis is het fijn te constateren dat we nog genoeg vlees op de botten hebben en op basis van de vrije en de beklemde algemene reserve kunnen stellen dat er sprake is van soliditeit in de reservepositie. Het CDA wil dit graag zo houden!

Het is jammer dat we nog niet weten wat de eerste effecten van de grote ombuigingsoperatie op de Jeugdhulp en WMO zijn. We begrepen onlangs van wethouder Overweg dat het benodigde dashboard er wel is, maar dat hieruit nog niet de gewenste financiële gegevens te halen zijn. Beloofd is nu bij de begroting meer inzicht te verschaffen. We zijn zeer benieuwd, want dit kan grote consequenties hebben voor onze gemeentelijke financiën. Zeker, als we ook nog gekort worden op de bijdragen uit het Gemeentefonds. Dank burgemeester dat u hierover reeds samen met een aantal regioburgemeesters een brandbrief stuurde aan minister Ollongren en de VVD vandaag het initiatief heeft genomen tot een motie om onze zorgen in Den Haag te laten horen.

Het is mooi om in deze tijd van grote onzekerheid ook een midterm review van het college te ontvangen met daarin vele successen van twee jaar besturen. Er is veel gebeurd! Veel in gang gezet zoals beloofd aan het begin van deze periode. Door het CDA wordt o.a. gewaardeerd:

  • dat het Programmaplan Sociale Koers uiteindelijk heeft kunnen rekenen op raadsbrede steun;
  • het Energieplan tot stand is gekomen en wordt uitgevoerd langs de lijn van de samenlevingsagenda;
  • we her en der prachtige bloemranden zien als opmaat naar het plan om de biodiversiteit een boost te geven;
  • verder zijn we blij met de verlenging van de zienswijzeperiode rond de Houtense Koers. Grote betrokkenheid bij de toekomst van Houten is een voorwaarde voor succes;  
  • en de recent aangelegde veilige fietsstraat over de Lobbendijk willen we noemen.

Natuurlijk kan er hier en daar ook een tandje bij. Zo vinden we (de SGP stelde er aan het begin van de vergadering ook vragen over) dat onze buitenruimte er erg op achteruit is gegaan; er staat te veel onkruid op en rond verhardingen. Nog geen 50% van de woongebieden en bedrijventerreinen voldoet aan de gestelde beeldkwaliteitsnorm. Dit moet echt snel verbeterd worden. Mooi dat de wethouder reeds heeft toegezegd binnenkort met een raadsinformatiebrief te komen en wij daarover met hem in gesprek kunnen.

Waarop ook ingezet mag worden is verbetering van de communicatie rond (particuliere) bouwinitiatieven; de huidige Communicatie Leidraad is te vrijblijvend gebleken; de rol van de gemeente in het proces om een initiatief tot ontwikkeling te brengen onduidelijk. Er dient meer verheldering en verantwoording te komen middels communicatie en participatie richting de inwoners dan nu het geval is bij initiateven. Halverwege 2021 lijkt ons een mooi moment om de Leidraad in nieuwe vorm vast te stellen. Dan kunnen we ‘m toepassen / uitproberen bij de Molenzoom en is ie gereed als de Omgevingswet in 2022 wordt ingevoerd. Samen met GroenLinks dienen we hiertoe https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Houten&id=c95e7222-62d2-4077-85a3-8743b4927a44 een motie in.

We realiseren ons dat het niet niks is waarvoor dit grotendeels vernieuwde bestuur de komende twee jaar staat: de coronacrisis het hoofd te bieden en het collegeprogramma verder uit te voeren. U kunt daarin op de constructieve kritische blik, inzet en samenwerking van het CDA rekenen. Want, alleen ‘zij aan zij’ gaan we dit redden en blijft Houten de plek waar we zo prettig wonen, werken, winkelen, uitgaan en recreëren.

Ik dank u voor uw aandacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.