04 april 2019

Raadslid Cora Gerritsen stelt vragen over Wickengaard

In het vragenhalfuurtje aan het begin van de raadsvergadering van 2 april 2019 stelde raadslid Cora Gerritsen enkele vragen over het initiatief de Wickengaard in Schalkwijk. Hieronder haar tekst.

"Graag stelt het CDA de volgende vragen over initiatief Wickengaard. De zogenaamde uitnodigingsplanologie op het Eiland van Schalkwijk leidt tot diverse kleinschalige wooninitiatieven. Alle met een sociaal maatschappelijke c.q. recreatieve component als bijdrage aan de leefbaarheid, vitaliteit en attractiviteit van het Eiland. Recent is ons het particulier initiatief Wickengaard gepresenteerd. Dit betreft een woningbouwlocatie van 32 woningen. Een substantiele toevoeging aan de Schalkwijkse woningvoorraad. Op zich juichen wij dat toe, maar wij vragen ons af of: 

1. Keuze voor woningbouw op deze locatie niet in het bredere perspectief van de op te stellen ruimtelijke koers of een gebiedsvisie (zoals Oude Dorp, Molenzoon, dorpsplan 't Goy) moet worden bezien en er derhalve een pas op de plaats gemaakt dient te worden.

2. Verder zijn wij benieuwd naar de herkomst van het voorgestelde woningbouwprogramma. In hoeverre dit plan voldoet aan de lokale vraag en behoefte is ons onvoldoende duidelijk.

3. Kan aangegeven worden wat de kwalitatieve tegenprestatie (sociaal maatschappelijke meerwaarde) van de initiatiefnemers is voor de ontwikkeling van deze woningen? Is het mogelijk een deel van de locatie te bestemmen voor park c.q. groen dat voor algemeen gebruik beschikbaar komt?"

Kort gezegd wat het antwoord van wethouder De Groot dat zij vindt dat het initiatief past binnen de uitnodigingsplanologie van het Eiland van Schalkwijk, maar dat uiteindelijk de raad het laatste woord heeft als het plan ter goedkeuring wordt voorgelegd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.