28 mei 2021

Raadsvergadering 27 mei 2021

Op donderdagavond 27 mei 2021 was er een gemeenteraadsvergadering. Deze vergadering duurde van 20.00 – 23.00 uur en is hier in zijn geheel terug te kijken.

Hieronder leest u een beknopt verslag van de avond.

Ingelast debat wachttijden sociaal team jeugdzorg

Met een interpellatiedebat – een ingelast debat – uitten SGP, D77, Houten Anders en PvdA hun zorgen over de wachttijden bij het Sociaal team Jeugdzorg. Deze lopen op tot 15 tot 18 weken – ruimschoots boven de wettelijke norm van 6 weken. Het college onderstreept deze zorgen volledig. En geeft ook de nuance mee dat er met iedereen op dag 0 of 1 al contact is. Vanuit deze intake wordt acute zorg altijd direct geleverd, en soms blijkt doorverwijzing naar reguliere voorzieningen ook afdoende hulp te bieden. De groep daartussen vormt de te lange wachtlijst. En ook daarmee is gedurende de wachttijd contact vanuit de gemeente. Helaas verandert dat de boodschap niet dat hulp op zich laat wachten. Samen met het Sociaal team – en met andere betrokken instanties zoals Centrum voor Jeugd & Gezin en Handjehelpen – werkt het college al langere tijd aan, omdat vroegtijdig al duidelijk werd dat de wachtlijsten aan het oplopen waren. Belangrijke ijkpunten zijn juni en in het bijzonder september 2021, als het college en het Sociaal team evalueren of genomen maatregelen voldoende effect hebben, of dat er iets anders nodig is. De beantwoording neemt enkele zorgen weg, maar niet alle: vooralsnog blijft de situatie bestaan dat kwetsbare inwoners te lang op hulp moeten wachten. Dit probleem speelt bij bijna alle Nederlandse gemeentes, maar ontslaat Houten niet van de verantwoordelijkheid dit op te lossen. De CDA-fractie blijft het onderwerp aandachtig volgen. In juni vindt een extra bijpraatavond plaats voor de raad.

CDA-woordvoerder: Willy Boersma

Ingelast debat over de kinderboerderij

Met een motie ‘vreemd aan de dag’ zetten ITH en SGP enkele vragen rondom de kinderboerderij op de agenda. Ze dienden moties in om (1) een onafhankelijke deskundige het proces te laten onderzoeken rondom het stopzetten van de subsidie, en (2) om spoedig een toekomstvisie te maken, samen met betrokkenen en omwonenden. Alleen de indienende partijen steunden deze moties. De raad volgt gewoon -maar kritisch-- de verdere processtappen die het college zet, inclusief een evaluatie van het gelopen proces en het opstellen van het “Programma van eisen” richting een nieuwe uitbater van de kinderboerderij. Het college betrekt omwonenden en andere betrokkenen bij het opstellen van deze eisen, en zegt toe de gemeenteraad ook actief een inspraakmoment te geven hierin. Voorop staat voor iedereen -raad en college- dat de kinderboerderij en speeltuin in Houten blijft.

CDA-woordvoerder: Willy Boersma

Ingelast debat over Raden In Verzet

Met een motie ‘vreemd aan de dag’ zetten verschillende partijen, waaronder het CDA, de grote onrust onder gemeentes op de agenda: we hebben teveel taken met te weinig middelen. De tekorten op met name Jeugdzorg en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn te groot – en dat is niet alleen een financiële zorg, het raakt vooral kwetsbare mensen in gemeentes, waaronder Houten. In Zoetermeer is een groep ontstaan: Raden In Verzet. Met deze motie sluit Houten zich hierbij aan, bij een inmiddels grote groep aan gemeentes en de Vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG). De maat vol is. Met elkaar roepen we het Rijk op om over de brug te komen in de kabinetsformatie, met de nodige pressiemiddelen achter de hand als het Rijk anders besluit.

CDA-woordvoerder: Cora Gerritsen

Besluitvormende raad

We hebben met de raad de volgende collegevoorstellen aangenomen:

  • Vervanging grasveld door kunstgrasveld sportcomplex Oud Wulven
  • Ontwerpjaarrekening 2020 en ontwerp begroting 2022 Stichtse Groenlanden
  • Jaarrekening 2020 – eerste begrotingswijziging 2021 en programmabegroting 2022-2025 Regionaal Archief Zuid-Utrecht
  • (Ontwerp)begroting 2022, Meerjarenperspectief 2023-2025 en de jaarstukken BghU 2020
  • Bekrachtiging geheimhouding op bijlage bij raadsvoorstelnummer 333817 Jaarstukken 2020 – resultaatbepaling
  • Uittreding gemeente Vijfheerenlanden uit de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht
  • Lidmaatschap AVU van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Daarnaast hebben we vastgesteld:

  • Geactualiseerde lijst van openstaande toezeggingen en moties 27 mei
  • Besluitenlijst van de vergadering van de raad op 20 april
  • Doorlopende lijst van ingekomen stukken van 27 mei

Heeft u vragen, wensen of zorgen? Neemt u dan vooral contact op met de Houtense CDA-fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.