19 september 2018

Raadsvergadering Collegeprogramma 2018-2022

Afgelopen dinsdag is het collegeprogramma voor de komende vier jaar in de Raad besproken en vastgesteld. Onze motie voor een jaarlijkse prijs voor het Samenlevingstalent onder ambtenaren is door (bijna) de voltallige raad aangenomen. Een mooi resultaat! De zorgen en vragen onder omwonenden over het tweede Windpark bij mogelijk de Goyerbrug hebben we gedeeld met het college en de raadsleden. We zijn tevreden met de toezegging van de wethouder dat ze daarover binnenkort het gesprek met omwonenden aangaat.

De volledige bijdrage kunt u hieronder lezen. De hele raadsvergadering kunt u terugkijken en luisteren op https://houten.notubiz.nl/vergadering/530166/%2018-09-2018

 

Geachte voorzitter, aanwezigen en collega raadsleden,

‘Duurzaam, ondernemend en dichtbij! Het zijn die intenties waarmee het collegeprogramma wordt geduid en de spirit waar het CDA de komende jaren voor wil gaan! Het zijn bijna synoniemen voor onze eigen kernwaarden: rentmeesterschap, gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit. Wij zijn in grote lijnen enthousiast over het collegeprogramma. Het is ambitieus zeker, maar vooral realistisch en passend bij de vele vraagstukken die in Houten spelen en de komende tijd op ons af gaan komen. Toch zal het u niet verbazen dat ook het CDA wat punten in het collegeprogramma van een kritische noot wil voorzien.

Maar eerst dit: Waar we erg blij mee zijn is dat het collegeprogramma wordt gedragen door de zogenoemde Samenlevingsagenda. Feitelijk is het collegeprogramma ook een soort van agenda, maar dan één van het college voor de samenleving, maar deze moet nog van de samenleving worden. Dat het college hier stap voor stap naartoe wil werken juichen we toe. Er is zoveel expertise in de vorm van kennis en kunde onder onze inwoners aanwezig. Dat goud moeten we niet laten liggen. Er zijn wat ons betreft goede eerste stappen gezet met het betrekken van inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en raad bij het opstellen van het coalitieakkoord en het uitwerken van het collegeprogramma. Maar, wij verwachten dat er zichtbaar en met verve wordt doorgepakt. Wij geven aan de wethouder mee dat de experts die met elkaar op 26 mei spraken over bewonersparticipatie staan te trappelen om met u en de ambtelijke organisatie de Samenlevingsagenda te ontwikkelen en daarmee inwoners- en overheidsparticipatie een stap verder te brengen. Neem die uitnodiging aan, want dat is toch het meest ultieme voorbeeld van hoe u en wij maatschappelijke opgaves en initiatieven willen oppakken? Gemeente en inwoners, bedrijven en organisaties samen! Zoek de kennis en de kunde dan ook op en bundel met buiten de krachten. Dan ontwikkelen we Houten écht samen verder.

Voorzitter, dan kom ik bij duurzaamheid. Houten heeft de ambitie om in 2040 energie- en klimaatneutraal te zijn. Om dat te bereiken wordt de komende tijd een klimaatplan gemaakt, zodat concrete stappen gezet kunnen worden richting dit gewenste resultaat. Het coalitieakkoord en collegeprogramma zetten o.a. al stevig in op windenergie door te gaan voor een tweede windpark. Voor het CDA weegt het aantoonbare draagvlak onder direct omwonenden zwaar. Daar zijn we altijd duidelijk over geweest. En ook om die reden hebben we afgelopen tijd met diverse omwonenden rond de Goyerbrug gesproken. Zij deelden vooral hun zorgen mbt de plannen om vier grote windturbines te plaatsen langs het Amsterdam Rijnkanaal op de grens van Schalkwijk/’t Goy en Wijk bij Duurstede. Zorgen over hun gezondheid, veiligheid en welbevinden. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun medewerkers in de boomgaarden en op het land. Zorgen over de verstoring in dit stiltegebied, de inbreuk op de prachtige natuur en het open landschap. Zorgen over de nog onbekende impact van deze grote turbines op de omgeving en de veiligheid op het water. En ook niet onbelangrijk zorgen over de effecten van de communicatie en participatie die op geheel eigen wijze door de initiatiefnemer is ingevuld. Dat heeft zo z’n uitwerking in deze zo hechte buurtgemeenschappen. Vragen die ook wij moeilijk konden beantwoorden gingen over de totstandkoming van de keuze voor deze plek, zijn er geen logischer plekken (in Houten)? Is er gezocht naar alternatieven? Voorzitter, het zijn ons inziens terechte vragen en zorgen die om een antwoord vragen. Wat gaat de wethouder hieraan doen? 

Niet ongenoemd willen we in dit verband laten dat Houten indertijd met Bunnik en Wijk bij Duurstede de omgevingsvisie Kromme Rijnstreek hebben opgesteld In deze visie werd toen reeds gesignaleerd dat windmolens in dit gebied een controversieel onderwerp is. En nog steeds… De Raad van Wijk bij Duurstede is tegen en heeft u daarover reeds geinformeerd. Ook hier is de vraag: hoe gaat u dit aanpakken?

Voorzitter, dan ga ik verder over wonen en de stedenbouwkundige verkenning. Als CDA hebben we ons er sterk voor gemaakt dat er bovenop de 1800 woningen die gepland zijn tot 2025 extra woningen komen om Houten leefbaar en toekomstbestendig te houden. We zijn dan ook blij met het feit dat het collegeprogramma een stevige ambitie heeft neergezet tot aan 2040. We gaan ervan uit dat u de mogelijkheden die zich voor doen om de komende jaren al meer woningen te bouwen voor starters, ouderen en jonge gezinnen zult benutten.  Wat we daarbij belangrijk vinden is dat Houten geen derde Vinex gaat worden en dat we voortbouwen op de eigenheid van Houten. Wij blijven dus de vinger aan de pols houden over hoe de Stedenbouwkundige verkenning wordt vertaald naar een stedenbouwkundige visie.

Wanneer het gaat over zorg, dan is het coalitieakkoord heel duidelijk: zorg moet dichtbij zijn en we moeten de ingangen voor zorg verbeteren. Uit onze gesprekken met inwoners krijgen we te horen dat het erg belangrijk is dat vrijwilligers en zorgprofessionals elkaar beter moeten leren te vinden. We vragen aandacht voor betere coördinatie van de zorg: als verschillende zorgverleners betrokken zijn, moeten ze dat van elkaar weten en op elkaar afstemmen.

Het realiseren van ontmoetingsplekken in de wijk zien we ook graag meegenomen worden bij wonen en zorg. Op welke manier gaat de wethouder er zich voor inzetten dat die nabijheid en betere ingangen van zorg gerealiseerd gaan worden?

Naast het werken langs de lijnen van een Samenlevingsagenda willen we als gemeente meer zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de wijken; meer nabij en open in onze communicatie en inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties laten participeren in beleidsvorming en uitvoering; initiatieven vanuit de samenleving stimuleren en faciliteren. Dit alles vraagt om andere competenties, vaardigheden en mentaliteit dan nodig voor het bedenken van beleid van achter een bureau. Het is te prijzen dat dit bestuur stappen voorwaarts wil zetten in inwonersparticipatie en overheidsparticipatie. Dat we  de kracht van de samenleving en de expertise die er in Houten is en de krachten van de ambtelijke organisatie bundelen met die in de samenleving. Daarvan wordt Houten sterker en mooier! We realiseren ons dat dit het nodige van de ambtelijke organisatie vraagt. Het zal een leerproces zijn en met vallen en opstaan zullen resultaten worden geboekt en best practices zullen ontstaan. Wij menen dit proces vanuit de raad te kunnen ondersteunen door een zogenoemde Stimuleringsprijs voor het ambtenaren Samenlevingstalent in te stellen. Tot nu toe kennen we een prijs toe voor het best geschreven raadsvoorstel, maar wij denken dat de tijd waarin we nu leven vraagt om iets nieuws. Wij dienen dan ook hiertoe een motie in en hopen dat u als raadsleden dit een goed plan vindt ter ondersteuning en waardering van de inzet van de ambtenaren.

Voorzitter, nog een enkel woord over mobiliteit en fietsen. Daarover staan mooie ambities in het collegeprogramma, die we te zijner tijd bij de concrete voorstellen nader zullen beoordelen. Voor nu merken we op dat we daarbij het fietspad voor het tweede deel van de Beusichemseweg tot aan de Goyerbrug missen. Wij ontvangen van het college graag de bevestiging dat dit fietspad nog steeds op de wensenlijst van de gemeente staat en zij er bij de Provincie zal blijven aandringen op de noodzakelijke co-financiering.

Voorzitter, we staan aan het eind van het proces wat na 21 maart is ingezet, maar aan het begin van 4 jaar verder bouwen aan Houten en deze mooie gemeente. We wensen het college veel succes bij het realiseren van de vele mooie ambities in dit programma.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.