19 februari 2019

Raadsvoorstel Nieuwbouw Wegwijzer/Den Oord

Op dinsdag 12 februari 2019 werd het voorstel Nieuwbouw Wegwijzer/Den Oord voor de bouw van 26 koop-en 22 huurwoningen in de raad behandeld. In de aanloop daar naar toe bleek dat het voortraject niet had gebracht wat men ervan had gehoopt. Voor alle betrokkenen daarom een grote teleurstelling. Voor het CDA was de inzet tijdens het raadsdebat om het gesprek met de omwonenden te hervatten teneinde binnen drie maanden te komen tot een aangepast of zelfs geheel nieuw plan als dat op meer draagvlak kan rekenen en waarbij het uitgangspunt 48 woningen is (26 sociale huur en 22 vrije sector). Dat aantal van 48 is het maximale aantal dat passend is voor de locatie. Een door ons samen met de PvdA en de coalitiepartijen GL, CU, VVD ingediende motie die in lijn is met onze vraag aan wethouder Geerdes in de RTG, kreeg uiteindelijk ook de steun van D'66 en HA en werd dus bijna raads-breed gesteund. Alleen ITH en SGP waren tegen. De besluitvorming over het plan zoals het er lag, is daarom aangehouden tot de gesprekken met alle betrokken partijen zijn afgerond. Als blijkt dat partijen met een nieuw of aangepast plan komen dat kan rekenen op een groter draagvlak, dan zal dat in de raad worden behandeld. Anders wordt het aangehouden plan behandeld. Wilt u onze volledige bijdrage lezen, lees dan verder hieronder. 

 

Voorzitter, aanwezigen, Met vertrouwen werd door alle partijen (omwonenden, gemeente, Viveste, de procesleider en een nieuwe stedenbouwkundige Messing) in de zomer van 2018 een doorstart gemaakt om te komen tot nieuwbouw op de plek Wegwijzer/Den Oord met voldoende draagvlak onder de omwonenden. De nieuwe stedenbouwkundige was kundig, had een luisterend oor, was communicatief sterk, was creatief. De omwonenden werden gezien en gehoord en dat voelde goed. Iedereen was gemotiveerd om er vóór 1 januari jl. uit zijn en dan een gezamenlijk gedragen plan voorleggen aan de raad. Want, er moet toch een keer gebouwd gaan worden na bijna 5 jaar. Maar, het staartje van het participatieproces, de afronding verliep niet zoals iedereen had gehoopt. En dat is ontzettend jammer! De onvrede van de bewoners werd begin november merkbaar en zat hem onder meer in het niet beantwoorden van voor hen belangrijke vragen zoals over de hoogte van de parkeergarage, of balkons wel of niet inpandig zouden worden, over de plek van de bergingen en de parkeerplaatsen. Ik stelde hun toen gerust en zei dat die beantwoording nog wel zou komen, maar die voorspelling kwam niet uit. Het einde van het jaar naderde en het college meende dat het proces daarom, volgens afspraak, moest worden afgerond. Het plan dat naar de mening van het college voldoet aan de voorafgaand meegegeven uitgangspunten en randvoorwaarden, voldeed duidelijk niet aan de wensen en verwachtingen van de omwonenden zoals voor wat betreft situering en hoogte. De afgelopen weken zijn we hiervan op allerlei manieren op de hoogte gesteld. Ik zelf vooral via persoonlijke gesprekken. Wat me daarbij vooral ook is opgevallen is dat die omwonenden zeer gemotiveerd zijn om er uit te komen en dat zij het ontzettend jammer vinden dat dit – na zoveel inzet - nog niet is gelukt. Toen het voorliggende plan met alle ins en outs in de RTG werd besproken en de patstelling tussen gemeente en omwonenden levensgroot werd uitgelicht vroeg ik namens het CDA aan de wethouder of hij nog een ultieme poging zou willen ondernemen om uitgaande van in beginsel 48 woningen een ander plan neer te leggen. Het CDA en alle andere partijen zijn op zoek gegaan naar hoe toch tot een gedragen plan te komen met in beginsel 48 woningen, want duidelijk was en is ook wat ons betreft dat na sloop van de Wegwijzer dit terrein voldoende ruimte herbergt om dit aantal appartementen hier op een goede manier in te passen met voldoende groen en een goede ruimtelijke kwaliteit. Het CDA gaat voor dat aantal omdat dit volgens meerdere deskundigen realistisch is op die plek en omdat er in Houten een grote behoefte is aan appartementen voor senioren. En dat zijn óók geluiden die we horen! Er zijn óók inwoners die willen dat er juist wél en veel gebouwd gaat worden op deze locatie en dat zijn niet alleen maar inwoners die niet in Den Oord wonen. Oók bewoners uit Den Oord willen dat. Veel – en vooral senioren – willen dat en die hebben ons óók aangesproken en gevraagd ons daar sterk voor te maken. Het CDA kiest dan ook nadrukkelijk voor een aantal van in beginsel 48 omdat daarmee meer woningen vrij komen voor gezinnen en omdat het zo de doorstroming bevordert. Het CDA vindt het daarom bepaald niet gelukkig dat het raadsvoorstel een opening lijkt te bieden voor het bouwen van 10 patiowoningen en dat bewoners daartoe lijken te zijn uitgedaagd. Wij zijn daar niet voor, want het is gewoon te weinig. Om tot een plan te komen dat goed is voor de wijk en goed voor Houten, want dat was en is het uitgangspunt natuurlijk zijn we de afgelopen weken zijn als CDA druk doende geweest om tot een plan en voorstel te komen dat zo raads-breed mogelijk gedragen kon worden. We zagen namelijk dat zowel de coalitiepartijen als oppositiepartijen grotendeels dezelfde intenties hebben. Dat heeft ertoe geleid dat het CDA (met de andere coalitiepartijen) een door de PvdA voorbereide motie steunt die in lijn is met onze oproep in de RTG en met wat wijzelf voor ogen hadden en waarbij de wethouder wordt opgeroepen op korte termijn het overleg met de omwonenden te hervatten en om binnen drie maanden met een aangepast plan of zelfs een heel nieuw plan te komen met als uitgangspunt in principe 48 appartementen en waarbij de raad gevraagd wordt om de besluitvorming over het onderhavige plan drie maanden aan te houden. Ik wens de wethouder en overigens alle betrokkenen namens het CDA veel succes en inspiratie toe en hoop dat zij er met elkaar op een goede manier uitkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.