26 januari 2021

Ruimtelijke Koers, ingediende Moties en Amendementen CDA

Lees hier alles over de moties en amendementen die het CDA heeft ingediend tijdens de debatten over de Ruimtelijke Koers.

1. Ruimtelijke Koers: Woningtypen mixen op straat- en gebouwniveau

Roept het college op:

 • bij het maken van startnotities per deelgebied ook een gevarieerde mix van woningtypen huur/koop) en prijsklassen op straat- en gebouwniveau na te streven.

Het CDA is voorstander van het creëren van een gezonde balans in categorieën woningen, en een goede mix van verschillende leeftijden, huur/koop, prijsklassen en sociale klassen, niet alleen per wijk, maar zoveel mogelijk ook op straat- en gebouwniveau in dezelfde wijk. Door met elkaar te leven, stimuleer je ontmoeting, elkaar kennen en tot zorg te hebben voor elkaar. Zo verstevig je wat ons betreft een hechte samenleving. Daarover moeten we niet alleen praten, maar ook vooral doen. Want, de omgeving van de mens is toch vooral de medemens?

2. Passende huisvesting voor ouderen ook buiten de Ruimtelijke Koers nodig

Roept het college op:

 • in Schalkwijk, Tull en ’t Waal, ‘t Goy en in de kern Houten buiten het gebied van de Ruimtelijke Koers te kijken naar de mogelijkheden voor wonen voor ouderen;
 • ontmoeting en bieden van zorg daarin mee te nemen
 • bij de ontwikkeling van zogenoemde inbreidingslocaties de expertise te gebruiken van de ontwikkeling en uitvoering van de Ruimtelijke Koers;

Door de Ruimtelijke Koers hebben we de afgelopen tijd veel nagedacht en gesproken met initiatiefnemers en experts over doelgroepen en hun woonwensen en de mogelijkheden, met name ook in het kader van doorstroming. De expertise die daarbij opgedaan is, is niet alleen toepasbaar op de gebieden die in het bijzonder aan de orde zijn in deze Ruimtelijke Koers, maar ook elders in onze gemeente. Vandaar dat wij met een motie het college oproepen om met deze kennis ook naar de mogelijkheden voor wonen voor ouderen in de kleine kernen en in de kern Houten buiten het gebeid van de Ruimtelijke Koers te onderzoeken.

3. Toekomstambitie 2040 van het OV- Houten Noord West

Roept het college op:

 • Een vanuit Houtens perspectief opgestelde concrete toekomstambitie OV-mobiliteit voor met name Noord West op te stellen;
 • Deze toekomstvisie na vaststelling door de gemeenteraad, in te brengen in het daartoe bestemde regionaal overleg voor draagvlak- en haalbaarheidsonderzoek;
 • De resultaten daarvan op te nemen in de startnotities van de gebieden Houten Noord West.

Tijdens een onlangs gehouden informatie-avond met o.a. de Goudappel-Cofeng en de provincie bleek maar al te zeer, hoe problematisch in Noord-West de afwikkeling van extra automobiliteit aldaar is. Er moet dan ook dringend worden gezocht naar een transitie naar OV mobiliteit. In de Ruimtelijke Koers 2040 wordt deze problematiek ook aan de orde gesteld, maar vervolgens veelal ‘ in ‘wat er niet kan’. Wij roepen met een motie het college op vanuit het Houtens perspectief een eigen concrete toekomstvisie, waar we dan concreet wél aan denken, op te stellen. Dat voor te leggen aan de raad en als een soort inzet mee te nemen en in te brengen in de regionale overleggen die daarover zijn in U10 verband. Zoals we dat ook doen aan de bestuurstafels die gaan over Groen en Energiestrategie.

4. Hulp voor starters bij kopen van woning

Verzoekt het college:

 • Bij de uitvoering van de Ruimtelijke Koers slimme koopproducten in te zetten als middel om starters te helpen bij het kopen van een eerste woning;
 • Onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot het invoeren van een starterslening en de resultaten daarvan mee te nemen in de Woonvisie.

Wat het CDA betreft: als jonge mensen in Houten willen blijven wonen, moeten wij hen die mogelijkheden geven. Wij moeten de komende jaren terwille van de leefbaarheid en vitaliteit van Houten én de sport én de scholen, écht inzetten op het aantrekkelijk houden van ons aanbod aan woningen voor starters en jonge gezinnen. Hun uitgangspositie op de woningmarkt is van belang voor hun verdere leven. Laten we kijken wat we hen nu aan steun kunnen geven. Daarvoor dienen we o.a. een motie in om koopproducten en startersregelingen te onderzoeken en te faciliteren.

5. Houtense woningzoekenden voorrang

Roept het college op:

 • In afspraken met initiatiefnemers vast te leggen dat huur- en koopwoningen voor een periode van een maand gepromoot worden met gerichte lokale reclamecampagnes en Houtense woningzoekenden voorrang te geven bij de toewijzing;
 • daarna de woningen aan een breder publiek beschikbaar te stellen.

En wij willen dat er goede afspraken gemaakt worden met projectontwikkelaars en initiatiefnemers, dat Houtense woningzoekenden in de gelegenheid worden gesteld bij voorrang te reageren op nieuw aanbod van woningen. Ook daarvoor hebben we een motie opgesteld.

6. Samen bouwen we Houten: Participatie

Roept het college op:

 • ‘Samen bouwen aan Houten’ vorm te geven door op vernieuwende manieren de participatie vorm te geven (zoals bijvoorbeeld via ‘design thinking’);
 • Hierbij gebruik te maken van bewezen succesvolle concepten en ervaringen;
 • Dit op allerlei niveaus en manieren van projectontwikkeling (zoals in totstandkoming van gebiedsinrichting, stimulering van coöperatief opdrachtgeverschap, bewonersinitiatieven) tot uitdrukking te laten komen.

Houten bouwen we samen. Alleen dan zijn verschillen overbrugbaar, je krijgt zicht op elkaars waarden en aan de basis liggende drijfveren, wensen en verlangens. Vaak zit er meer overlap in dan op het eerste gezicht lijkt en blijkt er samen echt meer mogelijk. Daarop moet worden ingezet! Vanuit het traject hiervoor weten we, dat er veel deskundigheid beschikbaar is en er ook bereidheid is om mee te denken met de planvorming. Laten we daar volop gebruik van maken ook in de tweede fase van deze Ruimtelijke Koers nu het op het uitwerken van de gebieden aankomt. Uit ingewikkelde woningopgaven en projecten kun je samen komen, daar heb je soms net even iets meer voor nodig dan een Leidraad waarin staat dat er met iedereen gesproken is. Dat beogen we ermee. Participatie moet een slag dieper en creatiever aangepakt worden door gemeente en initiatiefnemers om ondanks de verschillende belangen tot een gedragen oplossing te komen. Wij vertrouwen op dat een positieve weerslag heeft op alle ontwikkelingen, plannen en het vertrouwen tussen inwoner en gemeente.

7. Toekomst Bedrijvigheid, werkgelegenheid en economie

Roept het college op:

 • Aan de raad een plan aan te bieden, dat ons in de gelegenheid stelt om via een onderbouwd raadsvoorstel afzonderlijk te spreken over de toekomst van het Houtense bedrijfsleven, de bedrijvigheid, de werkgelegenheidsontwikking en de economie, waarin de Houtense ambities, de afwegingen die er te maken zijn. de kansen en mogelijkheden en de visie van de gemeente hierop staan.

Wij hebben in z’n algemeenheid zorgen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Houten. Die neemt gemeten naar het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van het aantal woningen fors af, ook in vergelijking met de ons omliggende plaatsen. Het perspectief bedrijvigheid, werkgelegenheid en aantal arbeidsplaatsen is o.i. onderbelicht gebleven in de uitwerking van de Ruimtelijke Koers. Vandaar dat wij een motie indienen om daarover met de raad fundamenteel te spreken, ook in het licht van wat er allemaal in de regio U16 speelt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.