15 juni 2018

'Van Groei naar nóg beter' tot 'Duurzaam, Ondernemend en dichtbij!'

Het coalitieakkoord 2018- 2022 en de CDA-speerpunten bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018!

Bij het gereedkomen van het Coalitieprogramma 2018-2022 is een nieuwsgierige vraag: welke CDA speerpunten van het Verkiezingsprogramma zijn er wel en welke zijn er niét in het uiteindelijke akkoord terechtgekomen? Hieronder volgt een verantwoording daarover, waarbij we de uitgebreide opsomming van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma 2018-2022 hebben genomen.

  Gezellig Houten:

√ De belangstelling voor cultuur kan nog groeien- par. 3.4 pag. 20

√ Evenementen krijgen een steuntje in de rug- par. 3.4 pag. 21

± Op zoek naar nieuwe plekken om iets te beleven- Is niet specifiek opgenomen. Wel benadrukt het akkoord dat recreatie goed in samenhang gezien met worden met landbouw en natuur. Daarnaast blijft focus op uitnodigingsplanologie: men wordt uitgedaagd om met goede initiatieven te komen. par. 2.3 pag. 7

√ Het winkelen in Houten moet gezelliger worden- par. 2.6 pag. 13

 Sportief Houten:

√ We onderhouden een breed en bereikbaar aanbod aan sport- par. 3.4 pag. 20

√ Sport heeft veel te bieden- par. 3.4 pag. 20

  Veilig en bereikbaar Houten:

√ De dreigende toename van criminaliteit vóór zijn- par. 2.7 pag. 13 en 14

√ Verdere verbetering en ontwikkeling van de fietspaden- par. 2.4 pag. 9 en 10

√ Onderzoek naar een beter openbaar vervoer in Houten en het buitengebied - par. 2.4 pag. 10

√ Samen aanpakken van verkeersonveilige punten in Houten- par. 2.4 pag. 10

 ± Een veilige afwikkeling van verkeer over het spoor in Schalkwijk- is niet specifiek opgenomen: is wel onderdeel van de uitwerking van de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk, die thans in uitvoering is.

 - Inwoners terzijde staan bij de overlast van spoortrillingen- is niet specifiek opgenomen, maar de fractie blijft dit onder de aandacht houden bij het college en we kunnen het nog terug laten komen in het collegeprogramma.

√ Meer en betere groene golven- par. 2.4 pag. 10 - Geluidsoverlast A27 tegengaan- komt niet voor in het akkoord, maar in de uitwerking van het --collegeakkoord zal hier aandacht aan geschonken worden.

√ Méér dan een driekwart ontsluiting van de A12- par. 2.4 pag. 10

√ Verminderen van parkeeroverlast- par. 2.4 pag 10

√ Nieuwe brandstoffen worden bereikbaar- par. 2.1 pag. 4 en 5

  Een groeizaam ondernemersklimaat in Houten:

√ De gemeente komt proactief op voor de Houtense ondernemersbelangen – Scheppen van een gunstig vestigingsklimaat en omarmen van de agrarische bedrijven in het buitengebied. par 2.6 pag. 12-13

√ Meer activiteiten van Houtense Ondernemersverenigingen in het Economisch Platform Houten- is onderdeel van de samenlevingsagenda

√ Lokale bedrijven krijgen goede kansen voor opdrachten van de gemeente- par. 2.6 pag. 13

± Houten wordt de MKB-vriendelijkste gemeente in de provincie Utrecht- is niet zo specifiek opgenomen, wel is er een paragraaf Gunstig Vestigingsklimaat opgenomen in par. 2.6 pag. 12 en 13

√ Een initiatieven-makelaar (‘scharrelambtenaar’) voor lokale samenwerkingen- par. 2.6 pag. 13

√ Aanpakken van leegstand in de winkelcentra - par. 2.6 pag. 13

± Glasvezel op alle bedrijventerreinen in Houten- is niet specifiek opgenomen, in het buitengebied gaat er nu glasvezel worden aangelegd in 2019 en op de bedrijventerreinen lopen er nu al initiatieven.

√ We omarmen innovatieve ondernemers in ons buitengebied - par. 2.3 pag. 8

√ Er komt een economische visie voor Houten- par. 2.6 pag. 12 Deze heet niet economische visie maar economische agenda ± Ondernemers krijgen kansen met nieuwe Omgevingswet- niet specifiek benoemd, maar zal onze aandacht hebben bij de behandeling van dit onderwerp. Wonen in Houten:

√ Wij willen 700 woningen extra bouwen- par. 2.2 pag. 6. Aantal nog niet specifiek benoemd, maar de ambitie is duidelijk: meer dan het huidige aantal uit de woonvisie.

√ We zien uit naar de uitkomsten van de stedenbouwkundige verkenning over wonen- par. 2.2 pag. 6

√ Diverse bouw voor verschillende groepen en waar mogelijk levensloopbestendig-par. 2.2. pag 6 en 7

√ De groene en dorpse uitstraling van Houten is belangrijk - par. 2.5 pag. 11

√ Op zoek naar nieuwe vormen van wonen- par. 2.2. pag. 7

√ Geen bouw zonder overleg en participatie met de betrokken inwoners - hoort impliciet bij de samenlevingsagenda par. 4.1 pag. 22 en Inleiding par. 1 pag 2 en 3.

 - Grootschalige verkamering en splitsen van woningen moet voorkomen worden- is niet specifiek benoemd      

Duurzaam en Groen Houten:

√ Nieuwe wijken worden aardgasvrij en woningen energieneutraal -par. 2.1 pag. 4

√ Gemeentelijke gebouwen krijgen zonnedaken- par. 2.1 pag. 5

√ Ruimte voor innovatie en initiatieven vanuit de samenleving- par. 1 pag. 3 hoort ook bij samenlevingsagenda + par. 3.1. pag. 16

√ Anders kijken naar mobiliteit in de toekomst: duurzaam autogebruik - par. 2.4 pag. 10

√ Tweede windmolenpark is noodzaak- par. 2.1 pag. 5

± Ook inzetten op zonne-energie en zonnepanelen op geluidsschermen- par. 2.1 pag. 5 : geluidsschermen worden niet specifiek genoemd, maar kunnen een punt van uitvoering zijn

√ Aandacht voor wateroverlast door veranderend klimaat- par. 2.5 pag. 12 en par. 2.7 pag. 14

√ Parkeren op groene parkeerplaatsen- par. 2.5 pag. 12

√ Proeftuin voor uitgebreid duurzaam kleinschalig vervoer- par. 2.4 pag. 11

√ Geen afbreuk aan kwaliteit openbaar groen- par. 2.5 pag. 11

√ Houten wil voortouw nemen om circulaire stad worden- par. 2.1 pag. 4

  Samen leven in Houten:

√ Laagdrempelige toegang tot de zorg - par. 3.1 pag. 15

√ Zorg om de zorg voor iedereen die het nodig heeft- par. 3.1 pag. 15

√ Met jeugdzorg wordt ingezet op een goede toekomst voor de jongeren, die dat nodig hebben- par. 3.3 pag. 18

± Houten is een seniorvriendelijke gemeente- is niet als zodanig benoemd, maar dat betekent niet dat het geen aandacht heeft. Bijvoorbeeld door het doelgroepenvervoer (par. 2.4) of bouwen voor senioren (par. 2.2)

√ Aandacht voor mantelzorgers: dat verdienen ze! par. 3.1 pag. 16

√ Zorg voor werk is zorgen dat iedereen mee kan doen aan de Houtense samenleving: we kennen iedereen! par. 3.2 pag. 17 √ We willen goede oplossingen voor de armoede in Houten - par. 3.2 pag. 18

√ Onze statushouders moeten snel kunnen integreren en meedoen - par. 3.2 pag. 17

√ Goed onderwijs is de basis voor ieders verdere ontwikkeling en ontplooiing - par. 3.3 pag, 19

√ Het voortgezet onderwijs van Houtens en de Heemlanden in één daadkrachtig bestuur- is reeds gerealiseerd

± Het CDA wil dat het voortgezet onderwijs meer betrokken wordt bij de Houtense samenleving- is niet specifiek benoemd in Coalitieakkoord. Let wel op: we willen jongeren juist betrekken bij het openbaar bestuur door een jongerenraad.

√ Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving- par. 3.4 pag. 20

  Kleine kernen en buitengebied:

√ Ontwikkeling recreatie in het buitengebied moet passen bij het gebied - par. 2.3 pag. 7 en 8

√ De agrarische sector blijft de economische drager voor het buitengebied - pag. 2.3 pag. 8. Ook natuur en recreatie worden erbij genoemd als economische drager

√ De leefbaarheid van de kleine kernen moet blijvende aandacht houden- par. 2.2 pag. 7

√ De bereikbaarheid en veiligheid van de kleine kernen moet verbeterd worden- par. 2.4 pag. 10

 Financiën en bestuur:

√ Een solide financieel beleid - par. 4.2 pag. 23

√ Een klantgerichte organisatie van de gemeente- par. 4.1 pag. 23

√ Regionale samenwerken is noodzakelijk: samenvoeging niet - op diverse plaatsen is regionale samenwerking benoemd, zoals U10 par. 2.1 pag. 4 en par. 2.6 pag. 12 en par. 3. pag. 16, Ringpark Utrecht par. 2.3 pag. 9, Provincie Utrecht par. 2.4 pag. 12

√ Iedere wijk krijgt een ‘wijkwethouder’- par. 4.1 pag. 22

Conclusie: Het overgrote deel van de CDA speerpunten is rechtstreeks overgenomen in het Coalitieakkoord 2018-2022, soms met een wat andere bewoording maar wel steeds met dezelfde bedoeling. Een aantal speerpunten zijn niet rechtstreeks en specifiek benoemd in het nieuwe Coalitieakkoord en een heel klein aantal speerpunten zijn in het geheel niet genoemd. Maar alle speerpunten zullen de komende periode wél de aandacht van het CDA houden en daar zullen we ons in de komende periode voor blijven inzetten. Kortom: De fractie en het bestuur zijn uiterst tevreden over het bereikte coalitieakkoord en het resultaat van alle onderhandelingen met de collega’s van GroenLinks, VVD en ChristenUnie. Op naar de realisatie van al deze punten. Houten en het buitengebied verdienen het!

√ = overgenomen in coalitieakkoord  

± = is enigszins overgenomen in het coalitie-akkoord

- = niet overgenomen in coalitie-akkoord

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.