18 november 2020

Verklaring geen bedenkingen Overeind 59-60 goedgekeurd!

Dinsdag 17 november 2020 was de Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een nieuwe koeienstal voor Overeind 59-60 in de raad. CDA woordvoerder Jan de Jong hield de inbreng en diende hiervoor een motie in. Na een uitgebreid debat werd het raadsvoorstel met 19 stemmen vóór en 10 tegen aangenomen (ITH en Groen Links tegen) en de motie met 23 stemmen vóór en 6 tegen (ITH en HA!)  aangenomen. 

Hieronder volgt de inbreng van Jan de Jong in dat debat:

Vijf jaar geleden was ik ook de woordvoerder op dit dossier. Toen begon ik mijn inbreng met: “dat verantwoord omgaan met het buitengebied en het zo veel mogelijk behouden van het agrarisch karakter, gemeentelijk beleid is. En als er dan concreet een jonge boerengezin een bedrijf is begonnen en dat nu wil uitbreiden tot een rendabele omvang, dan is het CDA er blij mee. Want jonge ambitieuze boeren zijn er helaas in deze tijd niet zoveel meer en die heeft Houten wel nodig om haar buitengebied fraai en aantrekkelijk te houden ”.

Ja en inmiddels zijn we vijf jaar verder. En de toekomst van deze jonge boer is nog steeds heel onzeker!

Er is wel het een en ander gebeurd, wat ook in het raadsvoorstel staat. O. a. komt de nieuwe stal op grotere afstand van omwonenden, de stikstofemissie daalt door nieuwe technieken en het aantal melkkoeien is lager.

Na de RTG is er, zoals gevraagd, nader contact geweest met de familie van Overeind 61 en lijkt er een compromis mogelijk door een planologische aantekening dat het bouwvlak vóór de nieuwe stal niet bebouwd zal worden. Hierover lijkt overeenstemming mogelijk.

Over de rol van het college, zoals wij die nu wensen, dienen we een motie in, mede-ondertekend door de SGP.

Al met al hopen wij dat niét gebeurt, wat in het raadvoorstel staat, n.l.  dat  "het aannemelijk is dat omwonenden op het tweede ontwerpbesluit hierop nog zienswijzen indienen". Onze hartekreet is gericht tot alle omwonenden, die naar deze raadsvergadering digitaal luisteren: Gun dit hardwerkende jonge boerengezin een toekomst op hun vertrouwde plek in jullie agrarisch gebied van het Eiland van Schalkwijk.

Argumentatie: waarom deze motie?

Daar zijn twee peilers voor:

  1. Omdat er na de RTG, zoals ook toegezegd,  contact is geweest namens de bewoners de van Overeind 59-60 en Overeind 61. Uit de mail- en briefwisseling daarna kan worden geconcludeerd, dat er mogelijkheden zijn om tot een vergelijk te komen, zoals ik in mijn inbreng heb gezegd.
  2. Bij ons het gevoelen leeft, dat een groot deel van de raad er met ons behoefte aan heeft om de redenen, die staan in de motie onder ‘overwegende dat’, zich uit te spreken over de wens van het jonge boerengezin om hen daar een toekomst voor hun bedrijf te gunnen. En dat die belangen voor ons zwaar wegen, ten opzichte van het ongemak dat sommige omwonenden van een boerderij zullen ervaren.

En dat vervolgens de aanvankelijke reactie van de wethouder was: ‘dat zullen we dan wel beoordelen, als de zienswijzen op dit raadsbesluit binnenkomen”. Over hoe ze er nu in staat, dat zal ze zelf straks wel zeggen.

En wat de opstellers van de motie graag willen, en ook toe oproepen, is dat de wethouder dan enige richting en sturing aan het proces geeft, zodat de overeen te komen aanpassingen in de stukken, die ten grondslag liggen aan deze tweede vvgb,  éérder worden verwerkt en gestreefd wordt geen zienswijzen meer op dit raadsvoorstel te hoeven ontvangen. En als de motie in raad wordt goedgekeurd, is dat tevens bij voorbaat een legitimatie van de raad voor het college om deze wijzigingen aan te brengen.

Daarmee kan er of sneller een punt gezet worden achter de belangenafweging en kunnen de jonge mensen er aan verder werken om hun droom te realiseren. Dat zal in huize Hoogland ook voor de nodige gemoedsrust zorgen!

Wij hopen dan ook dat de meerderheid van de raad deze motie steunt!       

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.