30 mei 2019

Windpark Goyerbrug

Afgelopen dinsdag stond de Voorlopige verklaring van geen bedenkingen Windpark Goyerbrug op de agenda. Hieronder leest u de volledige bijdrage van het CDA, uitgesproken door Robert Pelleboer. Tevens kunt u de meegetekende een aangenomen moties lezen.

De bijdrage en het raadsdebat terugkijken? Dat kan op: https://houten.notubiz.nl/vergadering/561086/2028-05-2019. Vanaf 1:44:00 ziet u de bijdrage van het CDA.

Beste voorzitter, collega raadsleden,

Het zal u niet verbazen dat het verhaal van het CDA vooral zal gaan over draagvlak. Een aantal weken geleden was de RTG, waarbij bewoners konden inspreken over het windpark Goyerbrug. Dat was een bijzondere avond, en dat is een understatement. Ik was erg onder de indruk van de inbreng van bewoners. Wat mij vooral raakte was de enorme betrokkenheid van de mensen bij het gebied rondom de Goyerbrug. Het was voor ons een hartelijk, maar zeker ook ongemakkelijk weerzien met alle belanghebbenden die wij het hele jaar al op tal van momenten zijn tegengekomen. Voorzitter, als een ding ons als CDA typeert, dan is het dat we niet willen gaan voor het makkelijke verhaal, maar voor het verhaal waarin we proberen recht te doen aan de vele ontmoetingen die we hebben gehad. Uit al die contacten hebben we een aantal punten gehaald waar we nog aandacht voor willen vragen. Het zijn die punten waarvan we menen dat het de lasten waarmee men te maken krijgt zal verlichten en hopelijk het draagvlak en de acceptatie zal vergroten.

Voorzitter, collega raadsleden, het CDA is vóór het plan om een windpark aan de Goyerbrug te bouwen. We vinden het in het verlengde liggen van de besluitvorming in de afgelopen jaren. Ik noem de structuurvisie van de provincie en ook de structuurvisie van het Eiland van Schalkwijk. Dat laat onverlet dat we kritisch hebben gekeken naar de wijze waarop gewerkt is aan het verkrijgen van draagvlak. Ik wil er een aantal punt uitlichten die wij als CDA, zwaar hebben laten meewegen in de beoordeling van het draagvlak.

- Bovenop de wettelijke compensatiemaatregelen (die zich alleen beperken tot planschade), zijn er door de initiatiefnemer 12 contracten afgesloten met omwonenden, die daarmee (i.t.t. planschade) verzekerd zijn van compensatie.

- Een deel van het windpark heeft een coöperatief karakter, waarbij de omgeving kan meeprofiteren;

- Er komt een windfonds, waarbij opbrengsten uit de windmolens weer terugstromen naar het gebied,

- Er zijn zowel door de gemeente als door de initiatiefnemer informatieavonden, overleggen en individuele gesprekken georganiseerd, waar omwonenden meer informatie en duidelijkheid konden krijgen over het plan. Ook het drie partijen overleg wil ik hier nadrukkelijk noemen. Een idee wat ter sprake kwam tijdens een van de bijpraatmomenten in ’t Goy en waar we als CDA op hebben aangedrongen te organiseren. Daar is gevolg aan gegeven.

Het punt waar ik nu iets dieper op in wil gaan is het coöperatieve deel van het plan en het windfonds. Te beginnen met het coöperatieve deel: een goed idee, waar we nog wel wat opmerkingen en aanvullingen op hebben.

Allereerst zijn er veel omwonenden die al zonnepanelen hebben en daarom niet gebaat zijn bij een aandeel wat hen (deels) gratis groene stroom oplevert. o De knip tussen bewoners in de ring van 0 tot 500 meter en de ring van 500 tot 1000 meter is nu wel erg hard, terwijl omwonenden tot 1000 meter ook veel overlast krijgen. Daardoor komt compensatie in de buurt soms wel erg scheef te liggen.

Ons voorstel is door alles een stuk simpeler te maken:

▪ Geef de keuze aan bewoners. Krijg gratis groene stroom, uit de buurtmolen voor 3000 kWh per jaar, of ontvang een vast jaarlijks bedrag. Beide gedurende 25 jaar.

▪ Bewoners tussen de 500 en 1000 meter krijgen dezelfde keuze voorgelegd als bewoners tussen de 0 en 500 meter.

Wij hebben ons als CDA hier heel hard voor gemaakt. Wij willen dit mede door de toezegging die de initiatiefnemer gisteren deed, vastklikken en dienen daartoe een motie in, mede ondertekend door de VVD.

Voorzitter, we kunnen ons vinden in de argumentatie van de VVD m.b.t het windfonds en tekenen daarom mee met het hun amendement.

Voorzitter, als het gaat om de technische en ruimtelijke aspecten, dan is alles waaraan je kunt toetsen, getoetst. Met de juiste mitigerende maatregelen, voldoet het plan aan het activiteitenbesluit. Dat is de wetgeving waar we in Nederland aan moeten toetsen.

Wel denken wij dat het verstandig is om het idee van een app waarmee de windmolens bij overlast uitgeschakeld kunnen worden, op korte termijn verder uit te werken. Ervaringen elders in het land lijken erop te wijzen dat dit bij omwonenden veel zorgen wegneemt. Dat zouden we ook voor de directe ring van omwonenden bij de Goyerbrug moeten doen. Ook dat draagt naar ons idee bij aan draagvlak. We verwachten dat dit in het drie partijen overleg verder uitgewerkt gaat worden en hier serieus werk van gemaakt wordt door de initiatiefnemer.

Voorzitter, als bevoegd gezag wordt ons als Raad gevraagd of we kunnen instemmen met alle aspecten die van belang zijn in de ruimtelijke ordening. De structuurvisie geeft ons inziens beperkte ruimtelijke kaders mee voor windmolens in het Utrechtse. Dat wat we moeten en kunnen toetsen, hebben we getoetst. En daarmee kunnen we instemmen.

In dit kader zou de wethouder nog wel de vraag moeten beantwoorden die wij veel gehoord hebben: waarom zijn molens van deze hoogte passend in dit landschap? We vragen de wethouder een nadere duiding daarover op te laten stellen. Het CDA zou graag zien dat hier een kundige landschapsarchitect bij betrokken wordt.

Hiermee denken we een beter verhaal en een beter antwoord te hebben op de vraag waarom hier molens met deze hoogte komen.

Verder, de initiatiefnemer heeft al een paar keer genoemd dat hij bereid is voor omwonenden een excursie te organiseren naar plekken waar windmolens met deze hoogte al commercieel draaien. Dat moet er ons inziens dan ook echt van komen en we vragen de wethouder om dat weer onder de aandacht van de initiatiefnemer te brengen.

Ook hebben we nog een vraag over de risico’s rond dit project. Er zijn veel afspraken gemaakt over compensatie. Maar we begrijpen ook dat dit een heel spannende businesscase is, die afhangt van nog niet toegekende SDE+ subsidies. En zo’n majeur project kent wellicht ook onverwachte financiële tegenslagen.

Het CDA vraagt aan de wethouder of zijn ons schriftelijk kan bevestigen dat de risico’s die de gemeente en ook de bewoners lopen in voldoende mate zijn afgedekt en of we te maken hebben met een ondernemer die voldoende in staat is om de ontwikkeling van dit project in de volle breedte tot een goed eind te brengen.

Voorzitter, we gaan akkoord met het raadsvoorstel met een paar aandachtspunten:

- Dat de compensatiemaatregelen worden uitgebreid,

- Het windfonds ook door de initiatiefnemer gevuld gaat worden,

- Er een nadere duiding komt op de hoogte van de windmolens i.r.t. het landschap;

- We een schrijven van de wethouder ontvangen over de vraag of de financiële en operationele risico’s in voldoende mate zijn afgedekt.

Wij menen dat al deze punten een steun in de rug zijn van de omwonenden en daarmee de steun van u allen verdient. Dank voor uw aandacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.