17 september 2018

Algemene Beschouwingen 2018

13 september  2018 waren de Algemene Beschouwingen. Tijdens de beschouwingen was het aan Marijke van Eijden om de standpunten van het CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg onder de aandacht te brengen. Hieronder leest u haar verhaal, wat ook terug te zien is op de website van de gemeente te zien vanaf 1 uur 7 minuten.

Het coalitieakkoord heeft in het college uitvoeringsprogramma, (CUP), in 37 bestuursopdrachten gestalte gekregen.  Een bijzonder CUP nooit eerder zijn alle 21 raadsleden van te voren in de gelegenheid gesteld om richting te geven aan het CUP. Juist aan de voorkant invloed uitoefenen is een taak van raadsleden. En dit college maakte dat mogelijk.

In onze samenleving is een kentering zichtbaar. Jarenlang was de bescherming van het individu en de autonomie het hoogste goed. Hierdoor kwam de samenleving in de knel, want juist het beschermen van die samenleving vergt soms het inperken van iemands autonomie. Dit wordt zichtbaar in de bevoegdheden van de burgemeester, die hij krijgt om de samenleving te beschermen bij ernstige overlast door mensen. Als enige partij was dit onderdeel van ons verkiezingsprogramma en het CDA is verheugd dat dit prominent terugkomt. Een veilige samenleving is zo belangrijk voor het goed functioneren van ons allemaal.

Ook de aanpak van mensen met verward gedrag heeft een prominente plek gekregen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat er in oktober een gedegen plan van aanpak ligt voor mensen met verward gedrag. Een bijzondere opgave en een extra decentralisatie van het rijk door het fors bezuinigen op de psychiatrische zorg en het afschaffen van het verzorgingshuis. Juist de interactie met de samenleving is een groot aandachtspunt. Het manifest Oog voor elkaar vraagt hier aandacht voor. Als mensen in de samenleving beter en meer naar elkaar omzien. Als mensen gewoon kunnen vragen hoe is het er mee ook al doet iemand raar? En iemand kunnen bijstaan in geval van nood? Dan hoeft iemand met verward gedrag misschien niet wanhopig, angstig of verdrietig te worden. Begrip kweken en bewustwording hiervan kunnen bijdragen aan een inclusieve en veilige samenleving. Vandaar dat het CDA de motie Manifest oog voor elkaar later in stemming wil brengen.

Naast een fiets en wandelgemeente willen we ook een hartveilige gemeente worden. In alle wijken komen openbare AED’s, samen met de EHBO en de hulpdiensten kunnen mensen beter bediend worden.

Ten aanzien van Zorg en Welzijn is er een behoorlijke transformatie opgave. Met behulp van een nieuwe visie en een samenlevingsakkoord dienen we nieuwe stappen te zetten in de bestrijding van eenzaamheid, overbelasting van mantelzorgers en kwaliteit van leven. Het CDA kijkt uit naar de samenwerking met partners, met ouderenbonden, met mensen van onder op, om met elkaar echt stappen te zetten. En het CDA vindt het belangrijk dat er eindelijke eerlijke tarieven betaald gaan worden.

De Jeugdzorg is een zorgenkind. Er zijn lange wachttijden, forse budgetoverschrijdingen en we kennen ernstige problematiek in Leusden. We zetten extra in op Jeugdzorg om deze problemen het hoofd te bieden, ook dat wordt uitgewerkt in een samenlevingsakkoord. Het CDA zal aandacht blijven vragen voor extra jongerenwerk, voor plekken waar jeugd terecht kan en bij voorkeur niet aan de randen van Leusden maar in de centra.

Ook op het gebied van werkgelegenheid komt er een samenlevingsakkoord.

Deze samenlevingsakkoorden stellen niet de raad buiten spel maar geven ons  middelen om op de juiste manier richting te geven. Wel kunnen we ons voorstellen dat we gebonden zijn aan budget en de visie.

Om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te krijgen stimuleren we het concept positieve gezondheid en intensiveren we Leusden FIT. Het CDA is trots op het programma, met de kanttekening dat wie niet fit en gezond is ook recht op kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven heeft.

Het was Heet en droog, abnormaal heet en droog. Op de poolcirkel was het deze zomer 30 graden. De ijskappen smelten in een daverend tempo. Wateroverlast en hevige regenval zal zich steeds vaker voordoen.  Energietransitie en de versnelling daarvan is een must maar een moeilijke en dure opgave. Het CDA vindt het belangrijk dat we grote stappen zetten met de energietransitie, met wijken die gasloos en 0 op de meter zijn. De landbouw is daarbij een belangrijke partner. Als overheid dienen wij het goede voorbeeld te geven en het CDA is benieuwd wanneer de overheidsgebouwen in Leusden CO2 neutraal zijn.

Ten aanzien van de sport is het goed dat er een focus wordt gelegd op de verenigingen, veel Leusdenaren zijn verbonden aan een vereniging. Op veel gebieden heeft dit een positieve uitwerkingen, zowel voor de inwoners als voor de gemeente. Verenigingen zijn immers een van de visitekaartjes van de gemeente.

Op het gebied van woningbouw dient er een goede balans te zijn tussen wonen en woongenot. Het streven is naar een beleid waarin Leusden zijn identiteit behoudt en er voor alle doelgroepen voldoende aanbod is.

Op het gebied van Onderwijs wordt het beleid van de IKC's doorgetrokken, maar ook voor de scholen die daar niet in komen moet er een veilige en verantwoorde huisvesting zijn.

We gaan stappen zetten in de Hamershof. De renovatie komt dichterbij. Er zijn wel zorgen in de Hamershof vooral de afname van winkelend publiek, waarschijnlijk door internet aankopen, daardoor is het een opgave voor de toekomst om de winkelcentra vitaal en levendig te houden. Daar ligt zeker een relatie met de Korf, maar daarover later meer.

De economie floreert. Toch is het intensiveren van de samenwerking tussen gemeente en bedrijven van groot belang.

Hier geldt ook dat eerlijke inkomens van groot belang zijn en armoede bestrijding een belangrijke taak van de gemeente is, alleen dan kan de economie floreren als mensen wat te besteden hebben.

De landbouw is drager van ons cultuurlandschap en draagt bij aan de duurzaamheid en economie. Belangrijk is het om de samenwerking te blijven zoeken voor een toekomstbestendige, vitale en duurzame landbouw.

Het uitgangspunt van het CDA is dat Leusden en de Hamershof de Korf op deze locatie nodig heeft. Vooral omdat de Korf het hart van Leusden versterkt en daarmee de Hamershof. Het trekt jaarlijks 30.000 bezoekers. Ook op basis van de bezetting is de sporthal ondanks de bouw van de nieuwe hal nog steeds nodig. Daarnaast heeft de ondernemer te maken met toezeggingen, al vorig jaar december zou er een raadsvoorstel voor renovatie gelegen hebben. Het CDA vindt het belangrijk om betrouwbaar te besturen.

Dit gezegd hebbende betekent dat de renovatie op deze locatie enorm belangrijk voor ons is.

Wel vinden wij dat de renovatie van de Korf betaalbaar dient te zijn.

Door deze ambities voor Leusden waar te gaan maken verwachten wij van het CDA, dat we een stabiele basis leggen voor een Leusden hebben dat we door kunnen geven!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.