06 november 2017

Democratie in Leusden gestorven?

Democratie in Leusden gestorven?

Op de raadsvergadering van 2 november heeft CDA Raadslid Wim Vos getracht om samen met de VVD een motie te behandelen om de toekomstige woningbouwplannen van de provincie te bespreken. In de Regionale Ruimtelijke Visie wordt bepaald dat ook Leusden het woningtekort moet opvangen met veel extra nieuwe woningen. Deze visie staat kaast op een eerdere vastgestelde visie in de Leusdense gemeenteraad. CDA en VVD willen via de motie graag in de raad over dit onderwerp spreken. De coalitiepartijen D66, PvdA, Groenlinks en SGP-CU wilden deze motie niet eens behandelen en voerden de motie af van de agenda. Hiermee concludeerde Wim Vos "dat de democratie in Leusden gestorven is". Daarom schrijft fractievoorzitter Barto Piersma onderstaande brief naar de burgemeester van Leusden:

Brief aan de burgemeester:

Aan de burgemeester van Leusden

Leusden , 4 november 2017

Mijnheer de burgemeester,

In de raadsvergadering van 2 november 2017 legde CDA raadslid Wim Vos een motie ter behandeling voor. Deze motie was schriftelijk via de griffie ingediend en was voorafgaand bij de vergaderstukken opgenomen onder punt 4.1. Bij de vaststelling van de agenda heeft u de vergadering gevraagd om instemming met het bespreken van de motie.

Ik heb namens mijn fractie in de vergadering mijn verbazing uitgesproken over uw handelwijze.
Die verbazing betrof meerdere ervaringen rond het indienen van de motie
-    het feit dat het blijkbaar tot vlak voor vergadering duurde tot de motie aan de collega fracties werd verstuurd, terwijl de motie aan de griffie al voor het weekend voorafgaand aan 2 november was toegestuurd
-    het feit dat u de raad een oordeel vroeg over agendering
-    het feit dat de wethouder om een mening werd gevraagd over agendering van de motie
-    het feit dat de coalitiefracties van D66, GL/PvdA, CU/SGP een oordeel wensten te vellen over de agendering
-    het feit dat deze fracties de vergadering schorsten om gezamenlijk een negatief oordeel te kunnen vellen over de agendering van de motie en bespreking ervan te blokkeren
-    het feit dat de voorzitter van het presidium in de Leusden Krant stelt dat “een ondoordacht voorstel terecht door een meerderheid van de raad wordt afgewezen” en het indienen van de motie “een uitglijder” noemt.  

In mijn overtuiging geeft de Leusdense verordening Raadswerk uit 2012 alle ruimte aan individuele leden om iedere variant van een motie in te dienen. Elk lid van de raad mag een motie agenderen. De raad heeft niet het recht een motie te weigeren. Zo’n weigering past ook niet bij het dualisme in het gemeentebestuur en niet bij de traditioneel open sfeer in de raad van Leusden. De argumentatie voor weigering dat de motie te laat was ingediend om te kunnen bespreken doet naar onze mening ook niet ter zake.

De Verordening Raadswerk, Hoofdstuk 4, artikel 39 noemt het recht van de leden van de raad om moties in te dienen:
1.    Ieder lid van de raad kan ter vergadering een motie indienen.
2.    Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk via de griffier bij de voorzitter worden ingediend.
3.    De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats.
4.    De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld

Dit artikel is in 2012 gebaseerd op de modelverordening van de VNG. In de toelichting van de VNG wordt duidelijk gemaakt waarom voor dit democratische recht van volksvertegenwoordigers is gekozen:
“…..Dualisering veronderstelt versterking van de vertegenwoordigende en controlerende functie van de raadsleden. Hiervoor dienen ook individuele raadsleden en kleine fracties te beschikken over adequate instrumenten. Dat wil zeggen dat het voor een effectief gebruik van deze instrumenten wenselijk is dat ook het individuele raadslid zonder belemmeringen toegang tot het gebruik daarvan heeft. De mogelijkheid om zonder drempelsteun een motie in te dienen staat dan ook ten dienste van een effectieve uitoefening van de inkadering en controle door de raad”.

De Leusdense verordening Raadswerk maakt net als de VNG modelverordening voor wat betreft  drempelsteun geen onderscheid tussen moties die wel of niet bij een onderwerp op de raadsagenda horen. U maakte dat onderscheid in de raadsvergadering wel. U gaf aan op grond van “het reglement van orde”, waarvan wij veronderstellen dat u daar de “verordening raadswerk” mee bedoelde, dat de bespreking van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp pas kan plaatsvinden na goedkeuring van een meerderheid van de raad.

U heeft door uw opstelling mijn collega raadslid Wim Vos zijn democratisch recht ontnomen om zijn motie in te dienen. Het is mijn fractie onmogelijk gemaakt om een voor ons belangrijk punt te maken. Mijn fractie betreurt dit zeer. Wij verwachtten dat juist U de democratische rechten van Wim Vos zou beschermen.

Ik verzoek u te reageren op de volgende vragen.
1.    Welke status heeft naar uw mening de verordening Raadswerk bij de werkwijze in de raad?
2.    Welke verantwoordelijkheid heeft de voorzitter van de raad in de bescherming van democratische rechten van leden van de raad?
3.    Welke rol vervult het presidium bij het borgen dat de raad volgens de afgesproken regels werkt.
4.    Wilt u ons op korte termijn, ruimschoots voor de decembervergadering, in staat stellen onze motie alsnog in de raad te bespreken?
5.    Wilt u deze brief agenderen in de raad?

Namens de fractie van CDA Leusden Achterveld Stoutenburg

Barto Piersma
Fractievoorzitter 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.