21 december 2018

NIEUWS UIT DE FRACTIE DECEMBER 2018


Woningbouwprogramma Lopik Oost
CDA heeft ingestemd met het woningbouwprogramma Lopik Oost. Middels een motie van het CDA, die in meerderheid is aangenomen, is het college verzocht in overleg te treden met de Woningbouwcorporatie De Woningraat en met hen prestatieafspraken te maken over een toename van het aantal sociale huurwoningen en om dit te bewerkstelligen via verkoop van de vrijkomende sociale huurwoningen in Lopik. De corporatie is ook verzocht diegenen die een huurwoning achterlaten als eerste in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Lopik Oost.

 
Lopik Natuur Lek
Het CDA vindt het ongelooflijk belangrijk dat Lopik in al haar kernen leefbaar is en bruisend. Hoe ontstaat dat en hoe hou je dat in stand. Het zijn de inwoners die dat doen. Er zit ontzettend veel potentie in het gebied, alleen het hing als los zand aan elkaar en het moest met elkaar verbonden worden en dat is gelukt met het opzetten van Lopik Natuur Lek. Onze complimenten hiervoor.
Hiermee wil het CDA aangeven dat we op de goede weg zijn en dat we zeker verder moeten gaan met de uitvoering.
Hoe die uitvoering uiteindelijk vorm moet krijgen laten wij graag over aan de ideeën van het college, waarbij we wel de volgende aandachtspunten hebben meegegeven:
-        probeer zo veel mogelijk de acties uit het gebied zelf te benutten maar de gemeente zou zeker een soort aanjaag functie moeten hebben voor het laten ontstaan van nieuwe ideeën;
-        er moet een vaste contactpersoon zijn en of die hier in huis is of middels een andere constructie aan de slag is, is minder belangrijk, maar het moet in ieder geval iemand van het gebied zijn, die affiniteit heeft met het gebied, die trots is op het gebied die bruggen bouwt.
CDA heeft ingestemd het raadsvoorstel om succesvolle activiteiten voor gebiedsmarketing te continueren in beperkte vorm en te combineren met een programma gericht op versterking van de lokale economie en de leefbaarheid, vooral gericht op uitvoering.
 
Mantelzorg woning
In de raadsvergadering van 10 juli 2018 heeft de CDA fractie een vraag gesteld aan het college met betrekking tot de mantelzorgwoningen. Ondanks dat het CDA volledig achter de mogelijkheid van een zorgwoning staat, wordt soms ervaren dat een wildgroei plaatsvindt, die ten kosten gaat van de ruimtelijke kwaliteit. Het college heeft aangegeven dat dit landelijk beleid is en dat wij als Gemeente daar direct niets aan kunnen wijzigen.
 
Informatiebeleidsplan
Het CDA heeft ingestemd met het voorgestelde informatiebeleidsplan met de titel “Versterking van het fundament”. Deze titel is voor het CDA het juiste uitgangspunt. Alleen als het fundament goed en sterk is kun je daar verder op bouwen. Een wetenschap die al eeuwen en eeuwen oud is. Wie kent het niet een wijs man bouwt zijn huis op een steenrots en niet op het zand.
Dit uitgangspunt sluit naadloos aan op de wens van het CDA voor een zelfstandig Lopik. Dit betekent wel dat de komende tijd flink zal moeten worden geïnvesteerd in automatisering en bemensing.
Echter we zullen wel goed op moeten blijven letten. Iedereen weet ook dat menig onderneming is omgevallen omdat de kosten van de automatisering uit de hand waren gelopen.
 
Krediet buitenruimte Lentehof
CDA gaat er van uit dat het gevraagde krediet recht doet aan de beoogde situatie. Een mooi en groen heringerichte buitenruimte naast het Gemeentehuis en de Lentehof met ruime parkeergelegenheid, waarbij wij ons bewust zijn dat er ook de nodige verbeteringen in de grond zullen moeten plaatsvinden, die uiteindelijk niet zichtbaar zijn en wel geld kosten.
Het CDA hecht er veel waarde aan dat de uitvoering van de werkzaamheden en de gebruikte materialen zoveel mogelijk plaats zullen vinden op basis van duurzaamheid.
Een afgesproken percentage van de kosten neemt Woningraat voor haar rekening.
 
Kruising Polsbroekerdam
Meer veiligheid op de kruising in Polsbroekerdam is een punt dat al jaren op veel verschillende agenda’s stond vermeld en zeker op de CDA agenda’s.
CDA heeft aangegeven ontzettend blij te zijn dat er nu ook echt iets gaat gebeuren samen met de eerder genomen besluiten tot herinrichting van de aangrenzende percelen. Dit alles zal niet alleen leiden tot een verbetering van de veiligheid, maar ook een kwaliteitsverbetering van dit gebied. In overleg met een verkeersdeskundige en de omwonenden is gekozen voor de aanleg van een rotonde als veiligste optie.
En ja dan de bijbehorende prijs dat is nog wel een dingetje of eigenlijk een ding.
Het is een fors bedrag en toch is het CDA van mening dat dit moet gebeuren. Wel hebben we het college gevraagd de uitvoering zo efficiënt mogelijk te doen tegelijk en in overleg met de uitvoering van het aangrenzende project.
Dit vinden wij belangrijk, ook al duurt het dan misschien wat langer (het heeft nu toch al lang geduurd).
Verder heeft het CDA het college verzocht ook bij een eventuele (her)inrichting van de aangrenzende 30 km zone het veiligheidsaspect zwaar mee te laten wegen.

 
Kwaliteitsverbetering perceel Zuidzijdseweg 152 te Polsbroek
Bij een controle is gebleken dat op het perceel sprake is van vervallen opstallen met asbest. In het kort komt het er op neer dat de gemeente in overleg met de eigenaar een saneringsplan heeft opgesteld, waarbij de opstallen tegen een financiële vergoeding worden gesloopt en de bouwrechten voor de gemeente blijven bestaan.
Dit was de eerste keer dat we over een dergelijk punt op deze manier een besluit moesten nemen.
CDA is van mening dat hier sprake is van een win win win situatie.
-                 Voor de eigenaar geldt dat hij van het onderhoud af is van opstallen die daar hard aan toe zijn.
-                 Voor de eigenaar en de omgeving is het een duidelijke kwaliteitsverbetering als dergelijke opstallen verwijderd worden; en
-                 tot slot blijven de vierkante meters stenen beschikbaar voor de bouw van nieuwe opstallen elders op een geschikte plek
Wat het CDA betreft hoeft dit geen eenmalige actie te zijn. Wij hebben mensen uitgenodigd om in gesprek te gaan met de wethouder als zij  ook in bezit zijn van opstallen die dringend onderhoud vragen maar waarvan op dit moment om welke reden dan ook geen actie wordt ondernomen. 

Het Sociale domein in beweging!

Plan van aanpak Breed Sociaal Loket en nieuw beleid in Sociaal Domein.
Beleidsplannen, Lokale Sociale Agenda……. Op dit moment is veel lokaal sociaal beleid toe aan vernieuwing. Nieuwe inzichten, verbeteringen en nieuwe prioriteiten krijgen de ruimte om besproken en vastgesteld te worden.
Jongerenwerk 2019
Begin 2018 is het jongerenwerk geëvalueerd. Wat we nu precies van het jongerenwerk verwachtte was niet helemaal goed gedefinieerd in het verleden. Voor het CDA is het belangrijk dat én resultaten zichtbaar worden en jongeren bereikbaar en herkenbaar zijn voor de jongerenwerker zodat de lijntjes, indien hulp nodig is, kort zijn (denk hierbij aan schooluitval/veroorzaken overlast/preventie) maar ook dat als er dingen niet door de beugel kunnen er opgetreden kan worden. Vertrouwen in elkaar is belangrijk maar werkt twee kanten op.
 Kwetsbare jongeren kunnen soms met een klein beetje ondersteuning al geholpen zijn. In het nieuw vastgestelde beleidsstuk Jongerenwerk gemeente Lopik 2019 zal de Jongerenwerker in dienst komen van Pulse en op deze manier is het voor de Lopikse Jongerenwerker ook mogelijk om met collega Jongerenwerkers in IJsselstein te overleggen en van elkaar te leren.
Preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs 2019 – 2022
Ook dit bovengenoemde plan over 2014-2018 is geëvalueerd met de Raad. Conclusies waren het versterken van de hulpverlening, het verbeteren van de samenwerking met een meer persoongerichte aanpak en het verder inzetten op preventie. Met dit plan gaan we inzetten op gedragsverandering van het gebruik van alcohol en drugs (preventie) en het terugdringen van de overlast die dit kan veroorzaken. Ook zal er aandacht zijn voor de gezondheidsrisico’s die er zijn bij gebruik van alcohol en drugs. Belangrijke maatregelen zijn het inzetten van hulpverlening, het controleren van evenementen en het versterken van de persoonsgerichte aanpak. Het CDA heeft wel nadrukkelijk aangegeven dat ook de rol van ouders niet vergeten mag worden.
Plan van aanpak Breed Sociaal Loket
Sinds enige jaren is het Breed Sociaal Loket hét aanspreekpunt voor onze inwoners als het gaat over maatschappelijke ondersteuning in veel facetten. Ook is sinds 2015 de Jeugdzorg hieraan toegevoegd.
In 2018 bereikten ons berichten dat de hulpverlening en de communicatie hier en daar wat te wensen over liet. Omdat het altijd goed is om kritisch te blijven is er samen met de overige fracties besloten om een onafhankelijk onderzoeksbureau (Radar) in te zetten om  uit te zoeken wat verbetering behoeft en wat er goed gaat. Het tevredenheidonderzoek onder onze inwoners liet zien dat veel mensen tevreden zijn over de afhandeling van een hulpvraag binnen het Breed Sociaal Loket.
Er zijn aanbevelingen gedaan vanuit het rapport van Radar en adviezen van de Advies Raad Sociaal Domein  waar verbeteringen aangebracht kunnen worden. Het een en ander is terug te vinden in het Plan van Aanpak; dit gaat met name over hoe bereiken we laagdrempeligheid, bereikbaarheid, vindplaatsen (per kern?), communicatie, regierol/coördinatie van de zorg bij de gemeente etc. Dit alles is terug te vinden bij de stukken van de raadsvergadering 18 december 2018 op de website van de gemeente Lopik (www.lopik.nl bij Raads- en commissievergadering). Zeker bij dit onderwerp houden we als CDA de vinger aan de pols.
Meedenken
In de gemeente Lopik streven we naar een samenleving waarin kinderen gezond opgroeien, iedereen op maat mee kan doen en we oog hebben voor elkaar. Met daarbij de gemeente als betrouwbare partner. Samen met onze inwoners en onze partners zetten we de volgende stap in de verdere ontwikkeling van het Sociaal Domein in de gemeente Lopik. Want in een goed georganiseerd Sociaal Domein doet iedereen mee!
Ook als CDA willen we graag uw hulp, ondersteuning en waardevolle bijdrage om het beleid een goede richting te geven. Daarnaast willen we graag dat u meedenkt hoe we dit belangrijke project handen en voeten kunnen geven. Wat is de rol van inwoners en overheid? Denk mee over onderwerpen als opvoedvraagstukken, jeugdzorg, Wmo, participatie (samenwerken/samen doen), werk & inkomen, sport, onderwijs en vervoer. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we uw hulp nodig.
Oprichten klankbordgroep
De gemeente gaat een volledig beleidsplan ontwikkelen samen met de Lopikse samenleving. Hiervoor richten we een grote en brede klankbordgroep op. In deze groep participeren veel verschillende groepen inwoners en organisaties. Deze speciaal samengestelde groep mensen geeft aan wat er leeft in de samenleving en wat belangrijk is.
De klankbordgroep komt de komende maanden op vier donderdagen bij elkaar. De bijeenkomsten vinden plaats van 19:30 - 21:30 uur.
De data voor de bijeenkomsten zijn:
-           8 november 2018: Start ‘Samen doen!’
-           17 januari 2019: Welke thema’s zijn belangrijk?
-           21 februari 2019: Hoe geven we thema’s handen en voeten?
-           21 maart 2019: Uitkomsten & vervolg ‘Samen doen!’
De volgende bijeenkomst van 17 januari 2019 is in het Witte Paard en begint om 19.30 uur!!
Om 19:15 staat de koffie klaar.
Programma
19.15 uur Zaal open
19.30 uur Welkom en opening door burgemeester Laurens de Graaf
20.00 uur Start thema workshops
21.00 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting
21.30 uur Borrel
De volgende bijeenkomst is op donderdag 17 januari 2019 in ’t Witte Paard in Cabauw.
Doet u mee? Aanmelden is heel eenvoudig 
Uw mening telt en is erg waardevol. We willen u daarom ook van harte uitnodigen om deel te nemen aan de klankbordgroep. U kunt dit doen door een e-mailbericht te sturen naar [email protected] Zodra u zich heeft aangemeld, ontvangt u van ons meer informatie.


Rookvrije-zone in zwembad Lobeke


Afgelopen november kwam er in de raad een beleidsplan voor sport- en gezondheidsbeleid in de gemeente Lopik voorbij. Centraal stond de term Positieve gezondheid centraal. Positieve gezondheid is een term geïntroduceerd door Machteld Huber om een andere kijk te creëren op handicaps en ziekten. Positieve gezondheid betekent dat je moet kijken naar de mogelijkheden van een leven met een handicap en niet naar de barrières. In het kader van het beleidsstuk waren er twee dames komen inspreken met de vraag/oproep of er een rookvrije-zone kon worden ingesteld in het zwembad Lobeke. Naar aanleiding daarvan is de fractie samen met de ChristenUnie aan een motie gaan schrijven die het college opriep om een rookzone in te stellen. Na een belronde met de andere fracties werd de motie raadsbreed ondersteund en in de raad van 27 november aangenomen.

Kerst/Nieuwjaar

Met het vorenstaande hebben wij geprobeerd u in het kort te informeren over onze activiteiten als CDA raadsleden. Mocht u verdere informatie willen of een op- of aanmerking hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.

Tot slot wensen wij u en allen die u lief zijn goede kerstdagen en in alle opzichte een voorspoedig
          2019Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.