Verkiezingsprogramma

Samen vóór en mét elkaar werken aan de toekomst 


De afgelopen vier jaren moest veel aandacht worden besteed aan een goede uitvoering en financiering van de decentralisatie van drie grote taken vanuit het rijk naar de gemeenten. Dat waren de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Jeugdzorg en de Participatie Wet. Ondanks de grote financiële kortingen door het rijk mag worden gezegd dat binnen onze gemeente deze taken in algemene zin goed zijn uitgevoerd.Tegelijkertijd is er – niet tevergeefs – een beroep gedaan op organisaties en verenigingen om meer taken in eigen zelfbeheer uit te voeren.Hierdoor is er heel veel bereikt. Ook de komende vier jaar wil het CDA weer veel bereiken. Daarbij zal de politieke visie van het CDA verwoord in zeven principes uitgangspunt blijven voor de algemene politieke lijn.

1. De samenleving, niet de overheid
De gemeente is er voor U maar kan het niet alleen. Natuurlijk is de kerntaak van de gemeente het uitvoeren van de wet. Maar datgene wat u als samenleving het belangrijkste vindt staat voorop. Maar niet alles dat leuk maar niet noodzakelijk is, kan om financiële redenen worden vervuld.

2. Een taak voor iedereen
Naast de gemeente zijn ook organisaties en verenigingen afhankelijk van de inzet van werknemers of vrijwilligers. Het CDA is er van overtuigd dat het fundament van onze gemeenschap berust op hun betrokkenheid. Wij doen weer een beroep op de inwoners om - als zij dat kunnen - een bijdrage aan onze samenleving te leveren.

3. Een eerlijke economie
Werken en ondernemen wordt beloond. Kleine ondernemingen en familiebedrijven krijgen prioriteit. De ondernemersvereniging wordt waar nodig gesteund.Er wordt gezamenlijk met de Winkeliersvereniging en de Land- en Tuinbouw Organisatie een visie ontwikkeld over de bedreiging van bedrijfssluitingen.

4. Tegen profiteurs
Fatsoen is de norm. Profiteurs en mensen/bedrijven die alleen aan zichzelf denken, of misbruik maken van hun positie, staan wij niet toe.

5. De familie is het fundament voor onze samenleving
In onze samenleving zijn het de families (inbegrepen goede vrienden en buren) die voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen.Lokale problemen (zoals parkeren, onderhoud openbare ruimte e.d.) worden in overleg met de (buurt/straat) bewoners aangepakt.

6. Binnen het Groen Hart wordt samengewerkt
Niet alleen op het gebied van de decentralisatie van rijkstaken maar op tal van andere wettelijke taken is de gemeente te klein om alles alleen te doen. Samenwerking met gemeenten in de Lopikerwaard op met name het gebied van personeel, informatie (automatisering), financiën, organisatie en aanschaffingen is noodzakelijk. Het behoud van de eigen beleidsvrijheid staat echter niet ter discussie.

7. De toekomst van onze kinderen
De komende vier jaar willen wij het accent leggen op het gezamenlijk zoeken naar en nemen van maatregelen om de bedreigingen op het gebied van ons klimaat of veiligheid (bijvoorbeeld hevige regenbuien en/of droogte) zoveel als mogelijk te beperken. Het CDA wil vol inzetten op verduurzaming en stimuleert investeringen die daaraan bijdragen.Vanuit de hiervoor geschetste politieke visie wordt hierna per thema aangegeven wat wij in de komende vier jaar willen bereiken. 

Zorg algemeen

Het CDA blijft zich inzetten voor goede zorg, ook in de toekomst.Jongeren, ouderen, mensen met een handicap en sociale zwakkeren moeten erop kunnen vertrouwen dat er voor hen wordt gezorgd als dat nodig is.Het CDA wil sociaal isolement en vereenzaming voorkomen.

WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt afgeschaft, waardoor zowel het beroep op de WMO als de cliëntgebonden uitgaven sterk zullen stijgen. De organisatie van de SWOM zal daaraan worden aangepast.

SWOM

De samenwerking met de SWOM wordt gehandhaafd. De Ouderen adviseur, de Dementieconsulent en de Wijkverpleegkundige dienen samen met het sociaal team te zorgen voor een goede signalering en invulling van de zorgbehoefte.

Ouderen

De opvangcapaciteit bij de Bloesemhof dient verder uitgebreid te worden. Een bedrijfseconomische schaal eist minimaal zo’n 30 bedden. Nu zijn dat er 9.

Gehandicapten

Inwoners met een handicap (oud/jong) krijgen de voor hen persoonlijk noodzakelijke zorg ongeacht de grootte van hun inkomen.

Mantelzorg

Omdat inwoners veel langer zelfstandig moeten wonen dient er binnen het WMO veel meer budgetruimte gecreëerd te worden voor Begeleid wonen, Mantelzorgondersteuning en tijdelijk verblijf ofwel Respijtzorg.

Gezondheidszorg Huisartsenpost (HAP)

De lokale huisartsen moeten er gezamenlijk voor zorgen dat er een HAP blijft (of weer komt) op een locatie minder dan 15 minuten rijden.

Gezondheidszorg (verpleegzorg)

Kwalitatieve verpleegzorg binnen 15 minuten (wijk)verpleegkundige noodsignalering, aanleg van beveiliging en bewaking in huizen.

Gezondheid en sport

Zorg- en welzijn- organisaties gaan slimmer samenwerken met verenigingen en de buurtsportcoaches om de sociale en preventieve werking van sport meer te benutten.  

Gezinnen

Gezinnen met een beperkt inkomen (130% van het bijstandsniveau) zal voor jongeren tot 17 jaar het lidmaatschap van één lokale vereniging door de gemeente worden betaald.Met kwetsbare gezinnen wordt een structurele relatie opgebouwd.

Bijstand

De maatschappelijke diensttijd, zoals genoemd in het regeerakkoord, zal in onze gemeente loyaal worden uitgevoerd.

Vluchtelingenwerk

Het Vluchtelingenwerk Montfoort Linschoten wordt door de gemeente ondersteund zowel financieel als in de uitvoering van het inburgeringsprogramma, taalonderwijs en maatschappelijke begeleiding.

Verenigingen

Verenigingen moeten in principe financieel zelfstandig zijn.Verenigingen mogen hun accommodaties benutten voor andere maatschappelijke doelen zoals dagbesteding van ouderen.Zelfbeheer door gezamenlijke binnen en buitensportverenigingen stimuleren.

Sportverenigingen

De gemeente sluit samen met sportverenigingen binnen één jaar een sportakkoord.Het doel is onder meer de sportaccommodaties klimaat- en energie neutraal te maken en bewegingsonderwijs door verenigingen te stimuleren.

Sportaccommodaties in Linschoten

Samen met de sportverenigingen wordt onderzocht hoe de beschikbare ruimte bij de sportvelden in  Rappijnen optimaal kan worden benut.Verplaatsing van o.a. de tennisbanen, zoals dit in de plannen van de provincie Utrecht is voorzien, maakt daar onderdeel van uit.De ruimte die in Voorvliet vrijkomt wordt bestemd voor woningbouw waardoor de verplaatsing kostendekkend wordt.

Visie Kernrandzone Linschoten (Oost)

Parallel met het hiervoor vermelde onderzoek wordt begonnen met het opstellen van een door de provincie Utrecht vereiste Visie op de Kernrandzone Linschoten.

Zaalruimte in Linschoten

Er wordt een gedegen plan gemaakt voor de zaalruimte in Linschoten. Hierbij worden alle huidige mogelijkheden om daarin te voorzien (Bij de Tol, Trefpunt, Bibliotheek, Kantines sportverenigingen, het Kruispunt (de kerk), de Brede Vaart) betrokken. Plannen vanuit de gezamenlijke verenigingen worden gefaciliteerd.

Herontwikkeling van De Vaart

Uitgangspunt is een ontmoetingsplaats in een Multicultureel gebouw.Het gebouw dient geschikt te zijn voor commerciële doeleinden; sport en spel, vergaderen, exposities, uitvoeringen, wonen etc.  Uiteraard mag een laagdrempelig buurthuis niet ontbreken.Voorts het aanleggen van een “dorpsplein” dat voornoemde kan versterken en een verbinding vormt met de “Brede Vaart”.

Visie Binnenstad Montfoort

De subsidie mogelijkheid geboden door de Provincie Utrecht in het kader van het “Programma Binnenstedelijke ontwikkelingen” wordt optimaal benut bij het verder ontwikkelen van de Visie Binnenstad Montfoort.

Kunstgras in Montfoort

Kunstgrasvelden in Montfoort worden aangelegd conform de wensen van de gezamenlijke voetbalverenigingen.

Nieuwbouw van Damcomplex

De nieuwbouw van het Van Damcomplex wordt met spoed ter hand genomen. Grote aandacht is nodig voor de verkeersafwikkeling vanaf alle richtingen.

Nieuwbouw brandweerkazerne Montfoort

In 2019 zal aan de Anna Franklaan een nieuwe brandweerkazerne worden gerealiseerd.

Nieuwbouw Woonzorgcomplex Hofland

Op de plek van de oude Hoflandschool wordt een woon-zorgcomplex gerealiseerd voor jong volwassen die 24 uur per dag en 7 dagen per week toezicht nodig hebben. De omvang dient dusdanig te zijn dat exploitatie mogelijk is.

Scouting

De verplaatsing van de Scouting naar Blokland wordt op korte termijn gerealiseerd.

Onderwijs

Activiteiten van Montfoortse bedrijven om jongeren meer voor techniek te interesseren worden waar nodig ondersteund.

Weerbaarheidslessen

Weerbaarheidslessen op de basisscholen worden weer gefaciliteerd.

Bibliotheek

De subsidie aan de scholen om het lezen door kinderen te bevorderen blijft behouden.Het inrichten van meer boekspots zal door de gemeente worden gestimuleerd.

Werken

Samen met de ondernemers(vereniging) wordt structureel gekeken naar de mogelijkheden om belemmeringen van de zijde van de gemeente (op welk gebied dan ook) weg te nemen.Het huidige beleid van het naar werk toeleiden van inwoners die buiten eigen schuld bijstand krijgen of dreigen te krijgen wordt krachtig voortgezet.

Werken en Sport

Sporten en bewegen wordt ingezet als onderdeel van arbeidstoeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.   Sportaccommodaties kunnen worden ingezet voor dagbesteding en voor activiteiten in de sfeer van werkbemiddeling. 

Vrijkomende agrarische bebouwing

Samen met de LTO en Lopikerwaard gemeenten wordt op basis van het provinciale onderzoek naar vrijkomende agrarische bebouwing (2017) een visie over de toekomst van agrarische bebouwing in onze regio opgesteld.

Rode contouren

Er wordt opnieuw overleg gevoerd met de provincie om de rode contouren te herzien voor het verkrijgen van de noodzakelijke ruimte voor woningbouw en bedrijfsterreinen.

Industrieterrein

Gelet op de werkgelegenheid in onze gemeente en de wetenschap dat de industrieterreinen vol raken, is het van groot belang onderzoek te doen voor het aanleggen van een nieuw industrieterrein dat de groei voor de komende 15 jaar kan opvangen.

Buitengebied

De aanleg van glasvezel faciliteren zowel voor inwoners in de kernen, het buitengebied en de bedrijven.

Woningbehoefte

Er is behoefte aan nieuwe woningen vanwege vergrijzing en toename aantal huishoudens. In het woningbouwprogramma wordt prioriteit gegeven aan goedkope koopwoningen en appartementen voor starters en (alleen staande) senioren.

Woningtoewijzing

In de regelgeving van toewijzing van woningen wordt naast de inschrijfduur ook een urgentie regeling opgenomen voor lokale alleenstaande senioren die een gezinswoning huren.

Woningtoewijzing Oude Lindescote

Oude Lindescote inzetten als huurwoning voor starters.

Woningbouw

Er moeten meer sociale woningbouwprojecten worden gerealiseerd.De te bouwen woningen zijn alleen geschikt voor starters dan wel ouderen om de doorstroming op gang te brengen (voorbeeld de woningen twee hoog op de Waterviolier).

Woningbouw voor starters

Ook in de behoefte aan koopwoningen voor starters moet worden voorzien.

Openbaar vervoer

De gemeente spant zich in om op de zondagen het mogelijk te maken om de ziekenhuizen in Woerden en Nieuwegein per openbaar vervoer te bereiken.

Verkeer

Om de binnenstad van Montfoort aantrekkelijker te maken moeten het verkeerscirculatieplan worden herzien. Uitgangspunt is dat de auto in de de kern van de binnenstad “te gast” is.

Brug Montfoort

Met Rijkswaterstaat wordt overleg gevoerd om voor de brug vaste openingstijden af te spreken met als doel het oponthoud van fietsers en auto’s te verminderen.

Parkeren

Op korte termijn de blauwe zone bij het stadskantoor iets vergroten en parkeren (kops) op de Parklaan uitsluitend bij de hockeyvelden.Onderzoeken van de mogelijkheid om op langere termijn aan de randen van de binnenstad op loopafstand locaties in te richten voor lang parkeren.Er komt een actieplan “Parkeren in de toekomst” Dit plan wordt in samenspraak met de inwoners van (delen van) wijken ingevuld met door hen aangedragen en ook financieel realiseerbare voorstellen.

Parkeerfaciliteiten

Gezien de toename van elektrisch rijden wordt het beleid gericht om dit te faciliteren. door middel van oplaadpunten voor auto bij parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad en in de woonwijken, alsmede voor boten bij aanlegplaatsen.

Rotondes

Bij de provincie Utrecht zal gelet op de verkeersveiligheid worden aangedrongen om binnen vier jaar een rotonde aan te leggen bij het industrieterrein Heeswijk.Daarnaast wordt de wenselijkheid en de mogelijkheid van een rotonde bij de molen onderzocht.

Fietspaden

Fietspaden moeten goed worden onderhouden.Op basis van een onderzoek naar ongevallen en de veiligheid van de fietsroutes worden maatregelen genomen die de veiligheid kunnen vergroten, zoals betere verlichting.

Openbare ruimte

Tegelijkertijd met het zoeken naar oplossingen voor  parkeerproblemen wordt ook voorstellen van de inwoners besproken om de openbare ruimte veiliger en kosten- effectiever te onderhouden.

Bestrating binnenstad

Nadat het verkeerscirculatieplan is herzien wordt in overleg met direct betrokken ondernemers en inwoners van Montfoort waar noodzakelijk wordt geacht de bestrating vernieuwd.

Weekmarkt binnenstad

Samen met ondernemers onderzoek zoeken hoe de weekmarkt weer leven kan worden ingeblazen.Door het verplaatsbaar maken van bomen op de Plaats wordt meer ruimte ook bij evenementen verkregen. 

Park

Samen met de inwoners wordt een voorstel gemaakt voor een beter gebruik van het stadspark en de daarbij horende aankleding. Het park moet uitnodigen om meer te bewegen door jong en oud.

Duurzaamheid algemeen

Het CDA wil vol inzetten op verduurzaming en het bereiken van de klimaatdoelen. De aarde verdient dat en veel investeringen in dit kader verdienen zichzelf terug. Eén wethouder wordt verantwoordelijk voor milieuzaken en duurzaamheid.

Energie neutraal

Het CDA streeft naar een energie neutrale gemeente Montfoort in 2040 en wil meer ondersteuning voor duurzame energie initiatieven, zoals zonne-energie, aardgas loze nieuwbouw  energie neutrale verbouw.Verduurzaming van woningen wordt gestimuleerd.In de omgevingsvisie- en bestemmingsplannen komt meer aandacht voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving.

Klimaat

Voor 2019 wordt het verplichte onderzoek naar de kwetsbaarheid van onze gemeente voor wateroverlast en langdurige droogte uitgevoerd. Hierbij en bij de daarop volgende uitvoeringsagenda worden de ondernemersvereniging en de LTO betrokken.

Milieu

In het Stadskantoor, sporthallen en sportvelden moet snel ledverlichting komen.De wettelijk verplichte asbestverwijdering wordt voor een deel gefinancierd uit het ondernemersfonds voor LTO.

Natuur

De gemeente stelt een actieplan op voor het stimuleren van adoptiegroen en het beschermen en uitbreiden van gebieden met waardevolle natuur.Burgerinitiatieven die bijdragen aan de hoeveelheid, kwaliteit en biodiversiteit van groen (waaronder bermen in het buitengebied) worden op basis van duidelijker spelregels ondersteund. 

Groen onderhoud

Voorstellen vanuit de inwoners om het groenonderhoud kosteneffectiever te maken worden in de onderhoudsplanning opgenomen.Bloemrijkere perken worden in zelfbeheer aan de inwoners gegeven.

Afval

Het doel is om in 2020 minimaal 75% van het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen.

Afval beleid

Door middel van informatie (per gebied) over het inzamelen van afval (hoeveelheid, mate van afvalscheiding, kosten e.d.) worden inwoners en bedrijven gestimuleerd om de kosten en daarmee ook de tarieven te verlagen.De service van de gemeentewerf wordt verhoogd.

Straatreclame

Tegen straatreclame en uitstalling van winkels op straat, waar geen vergunning voor is verleend, moet strenger worden opgetreden.

Openbare verlichting

Zo snel mogelijk wordt overgegaan op Led verlichting.

Jachthaven

De in de provinciale plannen opgenomen aanleg van een jachthaven blijft een particulier initiatief en mag (ook op termijn) niet leiden tot vervuild water en/of grond. Zij wordt door de gemeente niet kosteloos ambtelijk gefaciliteerd.

Dienstverlening

Er wordt nog meer gebruik gemaakt van internet door (aanvraag)formulieren van huis uit in te kunnen vullen.De opdrachten aan de BOA worden voor 80% gebaseerd op de (via Internet ingediende) wensen van de inwoners.Voor de inwoners die geen gebruik kunnen of willen maken van internet moeten ook andere communicatie mogelijkheden open blijven.Dienstverlening bij inwoners thuis, als dat niet anders kan, moet worden ingevoerd.De website moet voldoen aan het waarmerk “drempelvrij”.Ieder half jaar krijgt de gemeenteraad een overzicht van klachten, bezwaar- en beroepszaken.

Organisatie

Samenwerking binnen de Lopikerwaard blijft uitgangspunt.Ingewikkelde samenwerkingen zoals die met IJsselstein worden sterk vereenvoudigd. Bestuurlijke zelfstandigheid blijft gehandhaafd.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

In het aanbestedingsbeleid worden regels opgenomen v.w.b. het al dan niet gunnen van opdrachten aan semi-overheid organisaties waarbij de bestuurders meer dan de Balkeendennorm betaald krijgen. De gemeenteraad wordt achteraf geïnformeerd over de uitvoering van dit beleid.

Integriteit

Intern de gemeente (college, gemeenteraad en ambtenaren) worden afspraken gemaakt over integer handelen en de controle daarop.

Financiën

De gemeente (meerjaren)begroting is en blijft gezond.Het ondernemingsfonds blijft beschikbaar voor het versterken van de economische kracht van de gemeenschap. Hierdoor wordt het glasvezelnetwerk gerealiseerd, blijft de vacaturesite Montfoort Werkt in de lucht en loopt Montfoort voorop met verduurzaming o.a. door installatie van zonnepanelen.

Collegevorming

Het CDA is geen voorstander van een wethouder van buiten de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.