CDA op bezoek in Galecop

Op zaterdag 29 september organiseerde het CDA Nieuwegein weer een wijkwandeling in Nieuwegein. Dit keer stond de wijk Galecop op de agenda. Daarnaast werd ook stilgestaan rondom het thema ‘duurzame energie’. Derk Boswijk, woordvoerder Milieu, Mobiliteit en Economie en CDA-lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen 2019 in Utrecht, gaf het startsein. Hij stond stil bij de goede samenwerking tussen de Nieuwegeinse CDA-fractie en de provinciale CDA-fractie in het voorkomen van de sluiting van tramhalte Merwestein. Maar vooral de toekomstige uitdagingen stonden centraal, zoals het gebrek aan woonruimte in de regio. “Onze provincie is zo mooi dat iedereen er wil wonen. De schaarste die hierdoor ontstaat, treft als eerste jonge gezinnen. Zij trekken dan ook vaak weg naar de randen van de provincie“, aldus Boswijk. Hij stelde daarom dat de provincie  Utrecht zich flexibel moet opstellen zodat gemeenten voor specifieke doelgroepen kunnen bijbouwen en gemeenten als Nieuwegein niet langzaam vergrijzen. 

De grote vraag naar woonruimte brengt natuurlijk ook andere problemen met zich mee, zoals vervoer en energie. Boswijk ziet in het coöperatiemodel een belangrijke bijdrage voor deze uitdagingen. Daarnaast is er soms wel een gedragsverandering voor nodig. “Als CDA kunnen we hierin veel betekenen”, aldus Boswijk. “Inwoners weten vaak al lang hoe iets moet, maar hebben elkaar nodig om grote uitdagingen aan te gaan. Als we als gemeenschap samen de schouders er onder zitten, is er zoveel meer mogelijk.” Als voorbeeld gaf hij het zonneweideproject met de postcoderoos aan de Galecopperzoom, waarbij inwoners uit Nieuwegein participaties kunnen kopen om zo samen bij te dragen aan de energietransitie. “Het is, zeker bij zulke grote projecten, heel belangrijk dat de menselijke maat centraal staat zodat iedereen mee kan doen.”

Vervolgens heeft het CDA een rondleiding gekregen over het SDE zonnepark aan de Galecopperzoom. Namens E-lekstroom werd verteld hoe het postcoderoosproject in  de Galecopperzoom is ontstaan. Op een duurzame en ecologische verantwoorde manier  zijn mensen uit de omgeving eigenaar van het sinds november in bedrijf zijnde zonnepark, dat ongeveer 32 huishoudens van stroom kan voorzien. Aan het einde van de tour kreeg iedereen de kans om zelf mee te doen met het project door lid te worden van de coöperatie. Er zijn nog enkele participaties binnen het project beschikbaar. 

Vervolgens volgde de CDA-wandeling door de wijk Galecop. 
Via de Galecopperzoom liep de route langs een door buurtbewoners zelf samengestelde speeltuin. De tocht leidde daarna over de groene rand van Galecop, voerde langs de sterk groeiende Julianaschool en het winkelcentrum terug naar de Galecopperzoom. Mooi om zoveel maatschappelijk initiatief in een wijk te zien! Informatie over een volgende wijkwandeling of activiteit zal te zijner tijd via de Facebookpagina van het CDA Nieuwegein en de Molenkruier worden gecommuniceerd.

CDA Wandeling zaterdag 7 juli 2018 in Vreeswijk

CDA Wandeling zaterdag 7 juli 2018 in Vreeswijk

CDA: Beter aanbesteden impuls voor plaatselijk MKB

Ondernemers en inkopers ervaren aanbestedingen regelmatig als een stroef proces. Vooral de dagelijkse praktijk kan tot onnodige frustraties leiden. Dit blijkt uit de Actieagenda Beter Aanbesteden die staatssecretaris Keijzer samen met ondernemers en gemeenten heeft gepresenteerd. CDA-raadslid Mart Hack: “De Actieagenda ziet kansen als ondernemers en en de gemeente hun werkwijzen zodanig inrichten dat dit over en weer tot minder frustratie leidt én meer opdrachten voor ons plaatselijke MKB. Daarom wil het CDA werk maken van de Actieagenda in onze gemeente.”


Meer opdrachten voor plaatselijke ondernemers

De Actieagenda zet in op het verbeteren van de kwaliteit van aanbestedingen in de praktijk, het beter aanbesteden. Het CDA Nieuwegein vindt dat lokale MKB´ers meer kans moeten maken op gemeentelijke overheidsopdrachten. Uit de evaluatie van de aanbestedingswet bleek namelijk dat het voor het MKB vaak lastig is om toegang te krijgen tot deze overheidsopdrachten. Het CDA zou graag zien dat het college van Burgemeester en Wethouders onderzoekt op welke wijze het MKB meer kan worden betrokken bij de aanbestedingen van de gemeente Nieuwegein. De procedures moeten volgens het CDA toegankelijker worden, daar is ook de gemeente bij gebaat.

 

Het valt voor het MKB niet mee om opdrachten van de overheid te krijgen. Het CDA heeft het college daarom gevraagd om de aanbestedingsprocedure te evalueren en daar de inschrijvers bij te betrekken. Ook wil de partij weten hoeveel procent van de overheidsopdrachten door het MKB worden uitgevoerd. Tot slot vraagt het CDA aan het college op welke wijze zij bezig is het MKB meer te betrekken bij de aanbestedingen.

CDA en VSP stellen vragen over voortgang raadsbesluit Groenling

 In de raadsvergadering van september 2017 is bij het besluit door de gemeenteraad over onderwijshuisvesting en sportaccommodaties een motie aangenomen. Voorafgaand aan deze raadsvergadering is door CDA en VSP overleg gevoerd met bewoners van de Groenling. Daarbij kwam naar voren dat de bewoners zich grote zorgen maken over de door de gemeente geplande bouw van een sportzaal op de locatie Groenling. De bewoners hebben in de raadscommissie Samenleving voorafgaand aan de raadsvergadering duidelijk aangegeven dat naar hun mening andere alternatieven ook door de gemeente uitgezocht moeten worden.

 

De inwoners maken zich grote zorgen over de verkeerssituatie en parkeerproblematiek die door de plannen van de gemeente in hun wijk zou kunnen ontstaan. Daarom is door een meerderheid van de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin het college een viertal acties wordt gevraagd:

-     in overleg treden met de ontwikkelaar van locatie Industrieweg om na te gaan welke opties er zijn om alsnog een sportzaal op deze locatie te realiseren (en in ruil daarvoor een gymzaal+ op locatie Groenling;

-     samen met de bewoners van de Groenling tot een plan over de verkeersafwikkeling te komen;

-     de resultaten hiervan aan de raad voor te leggen in januari 2018;

-     en niet tot uitvoering van de plannen over te gaan voordat de scholen, omwonenden en de raad van deze resultaten op de hoogte zijn gesteld.

 

Tot nu toe is de gevraagde reactie van het college er nog niet. Hierdoor blijft de onzekerheid bij de bewoners van de Groenling voortduren. Dat is voor het CDA en de VSP reden om hierover vragen aan het college te stellen. Beide partijen wensen zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van de uitkomst op deze vragen.

CDA presenteert verkiezingsprogramma Voor een beter Nieuwegein

Persbericht

31 januari 2018

 

 

CDA presenteert verkiezingsprogramma Voor een beter Nieuwegein

 

Het CDA Nieuwegein heeft het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen op 21 maart aanstaande gepresenteerd. De CDA-afdelingsvoorzitter Hans Schenk heeft het verkiezingsprogramma 2018-2022 overhandigd aan lijsttrekker Gerben Horst. Het nieuwe verkiezingsprogramma draagt de titel Voor een beter Nieuwegein. Met deze positieve en ambitieuze boodschap gaat het CDA de komende tijd naar de Nieuwegeinse kiezers. “Er gaan veel zaken goed in Nieuwegein, maar het kan zeker ook op een heel aantal punten beter”, aldus CDA-lijsttrekker Gerben Horst.

 

In de groene woonwijken van Nieuwegein is het prettig wonen. Door de centrale ligging is de stad goed bereikbaar, is er veel werkgelegenheid en zijn er veel voorzieningen voor jong en oud. Op deze en vele andere pluspunten van Nieuwegein moeten we zuinig zijn.

CDA-lijsttrekker Horst: “We horen van inwoners en ondernemers ook dat er zaken zijn die beter kunnen. Zaken waarmee we voor de toekomst ook een aantrekkelijke en fijne stad blijven.” Zo kan de onderlinge verbondenheid tussen inwoners veel beter. De vele inbraken in woningen en auto’s zorgen voor een onveilig gevoel. Dat moet dus beter worden aangepakt. Het onderhoud aan wegen, groen en straatverlichting moet op veel plekken beter. Er is veel geregeld voor zorg en welzijn, maar de samenhang en samenwerking kan beter. De woningmarkt kan beter met meer passende woningen voor onze ouderen en betaalbare woningen voor starters en doorstromers. Veel inwoners hebben na jaren van crisis weer werk, maar nog teveel anderen zoeken een baan. Met zonnepanelen en groene daken wordt Nieuwegein steeds duurzamer, maar we moeten meer doen om klaar te zijn voor de klimaatverandering. En de dienstverlening van de gemeente aan de inwoners kan ook beter.

 

Vijf punten voor een beter Nieuwegein

Samen met inwoners en ondernemers wil het CDA de komende jaren de schouders er onder zetten voor een beter Nieuwegein. Lijsttrekker Horst: “Ik noem vijf punten uit ons programma waar we aan een beter Nieuwegein willen werken. Dan gaat het om minder regels voor vrijwilligersevenementen, meer aandacht voor veiligheid in de wijken, betaalbare woningen voor middeninkomens, bestrijding van eenzaamheid en jongeren meer betrekken bij de toekomst van Nieuwegein.” Natuurlijk staan er nog meer voorstellen in ons verkiezingsprogramma voor een beter Nieuwegein. Het volledige verkiezingsprogramma staat op de CDA-website: https://www.cda.nl/utrecht/nieuwegein/standpunten/verkiezingsprogramma/

 

——————————————

Informatie voor de redactie:

Nadere informatie bij Gerben Horst, 06-40036609, gerbenhorst@casema.nl

 

 

VVD EN CDA BLIJ MET MOBIEL CAMERATOEZICHT

NIEUWEGEIN - De VVD en het CDA zijn blij met de verruiming van de mogelijkheid van inzet cameratoezicht in Nieuwegein. Beide partijen hebben zich aanhoudend ingespannen de mogelijkheden van cameratoezicht optimaal te benutten, als onderdeel van een keten aan maatregelen voor de veiligheid. Het College heeft nu besloten de mogelijkheden die de wetgever biedt ook te verankeren in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De APV kan gezien worden als een set van lokale geboden en verboden, maar ook van bevoegdheden voor het nemen van maatregelen als die regels worden overtreden of in het geding komen. VVD-fractievoorziter Mark Snoeren: "Zo kan nu dus ook geregeld worden dat de burgemeester, in de strijd tegen aanhoudende overlast, gemotiveerd opdracht kan geven om mobiele camera's te plaatsen op plekken met overlast. Voorheen kon dat alleen met vaste camera's". VVD en CDA zijn daar blij mee omdat op deze manier de gereedschapskist van veiligheidsmaatregelen uitgebreid is en flexibeler is geworden. Wanneer lichtere maatregelen niet helpen, kan ook naar zwaardere middelen gegrepen worden in het belang van veiligheid.

Naast mobiel cameratoezicht zouden de partijen ook graag zien dat er een blowverbod ingesteld kan worden op plekken waar het gebruik van drugs tot hinderlijke en aanhoudende overlast leidt. CDA-fractievoorzitter Roelof de Wild: "De drugsoverlast is op plekken in Nieuwegein soms fors. Bewoners klagen daar terecht over. Helaas liggen de politieke meningen in de gemeenteraad nog te ver uit elkaar. Maar dat was eerder bij cameratoezicht ook het geval, dus wie politieke geduld heeft krijgt mogelijk vanzelf het veiligheidsgelijk aan zijn of haar kant." 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.