22 september 2018

CDA Oudewater pleit voor grotere bijdrage Sociaal Domein

In de raadsvergadering (donderdag 20 september) is het evaluatierapport over het Sociaal Domein in Oudewater besproken. Dit domein vormt een belangrijk onderdeel van de samenleving en van het werk van de gemeente. Het rapport analyseert vier deelgebieden: werk en inkomen; de Jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de lokale voorzieningen ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning. 

Uit de evaluatie blijkt dat Oudewater het best goed doet in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. In Oudewater zijn veel vrijwilligers actief die zich al dan niet via verenigingen, stichtingen of kerken inzetten voor hun omgeving, de buren of familieleden. Verder kent Oudewater relatief veel gezinnen die pleegkinderen opnemen. Het CDA heeft grote waardering voor al die vrijwilligers en gezinnen die de sociale basis van onze gemeente vormen.

Tegelijkertijd ziet het CDA veel kansen om de sociale basis te versterken vanuit de gemeente. De verbeterpunten die genoemd worden in het evaluatierapport richten zich met name op ‘het systeem’ van het Sociaal Domein, zoals de positie en het functioneren van het Stadsteam en de Jeugdzorg. Ook wordt regelmatig vermeld dat verbeteringen of veranderingen ‘budgetneutraal’ moeten geschieden. Met andere woorden: verbeteringen mogen niets extra kosten. Desondanks krijgt Oudewater veel meer geld voor het Sociaal Domein (van de Rijksoverheid) dan dat ze uitgeeft. Dat kan volgens het CDA niet de bedoeling zijn. Daarom zetten wij ons in voor concrete acties waar de inwoners van Oudewater echt wat aan hebben.

Dat is ook de reden dat wij in de raadsvergadering hebben bepleit dat al in de begroting voor 2019 onder meer de volgende zaken zichtbaar worden:

Verbetering van de mantelzorgondersteuning. Wij willen de mantelzorgers de mogelijkheid bieden om even tot rust te komen. Dit heet met een deftig woord ‘respijtzorg’.

Meer aandacht en bijbehorende acties voor het voorkomen van eenzaamheid. Hierbij richt de aandacht zich specifiek op eenzaamheid onder ouderen en jongeren; kwetsbare groepen, zo blijkt uit onderzoeken.

Meer aandacht en bijbehorende acties voor het helpen van mensen die in financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen.

Daarmee samenhangend, wil het CDA meer geld besteden aan kinderen die oproeien in armoede. Jaarlijks ontvangt de gemeente van de Rijksoverheid 34.000,- euro voor dit doel. Tot nu toe geeft de gemeente echter 0 euro uit. In dit verband wil het CDA een ‘sportpas’ introduceren, waarmee schoolkinderen met korting kunnen deelnemen aan Oudewaterse sportfaciliteiten.

Dit betekent dat er meer geld moet worden uitgegeven aan het Sociaal Domein dan nu het geval is. Het CDA zal zich de komende weken, wanneer de begroting behandeld wordt, hiervoor inzetten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.