08 november 2019

CDA stemt tegen de begroting

De begroting werd tijdens het Forum Samenleving nog een ‘niet fijne, leuke begroting’ genoemd. Dit is wat het CDA betreft nogal eufemistisch. Wij zijn vooral een treurige rommelbegroting, waarin géén stevige keuzes gemaakt worden maar krampachtig vastgehouden wordt aan te grote ambities van deze coalitie.

Wat ons betreft is deze begroting een kortzichtige begroting, waarin de coalitie bewijst het motto ‘regeren is vooruitzien’ niet te kennen. Want een volgend college wordt opgezadeld met de financiele rommel die is ontstaan. Verschillende onderwerpen zijn eerder vergeten bij het opstellen van de begroting en moesten in allerijl en kunstmatig worden hersteld.

Alsof dat niet alles is, wordt ervoor gekozen bewust het minimaal noodzakelijke op te nemen in deze begroting, worden posten onvoorzien niet opgenomen en worden risico’s wel heel makkelijk genomen.

Terwijl de rommelzolder nu nog vol financiele troep ligt, wordt de verkoop van het stadskantoor vast als opbrengst in deze begroting ingeboekt. Het stadskantoor is wat het CDA betreft meer dan zomaar een gebouw. Het is voor onze dienstverlening aan inwoners een belangrijke plek. De plek waar inwoners terecht kunnen bij de balie burgerzaken, waar het college, ambtenaren en het Stadsteam werken. En wat te denken van het stadserf, waarvan klaarblijkelijk wordt gezegd dat het te groot is voor Oudewater? Dit gaat net iets te makkelijk allemaal. Het is voor onze inwoners van belang dat er adequate plekken zijn die zorgen voor goede dienstverlening. De visie op deze dienstverlening ontbreekt echter bij de bovenstaande plannen. Daarom hebben wij als CDA een motie ingediend waarmee we het college opdragen eerst een visie op te stellen waarbinnen de dienstverlening naar inwoners centraal staat voordat we over gaan tot het zomaar verkopen van het stadskantoor of het verplaatsen van het stadserf.

En ondertussen bezuinigen we ook verder op het Sociaal Domein en duurzaamheid. Voor het CDA belangrijke onderwerpen. Dat is ook de reden dat wij met een initiatiefvoorstel zijn gekomen om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en te voorkomen. Dit voorstel is helaas niet aangenomen, maar er is wel raadsbreed uitgesproken dat er meer initiatieven voor de bestrijding van eenzaamheid uitgevoerd dienen te worden. Wij hebben tijdens de begrotingsraad ook een motie ingediend om dit te concretiseren: wij willen snel een plan van aanpak waarbij we ook vanuit de gemeente een steentje kunnen bijdragen aan het oplossen van deze complexe problematiek.

Naast de bezuinigingen en het fors aan de reserves onttrekken van gelden, resteert er onder de streep nog steeds een tekort. Dit lost de coalitie op door de OZB te verhogen, en niet zo een klein beetje, maar 15%! Dit is de rekening aan de inwoners en bedrijven voor onrealistische en onvoldragen plannen. En wat hebben diverse plannen de inwoners van Oudewater nou concreet opgeleverd?

Al met al is dit niet hoe het CDA een begroting voor zich ziet. Er wordt vastgehouden aan grote ambities terwijl de financiele positie wankel is. De algemene reserve wordt gebruikt voor het oplossen van het tekort, de weerstandscapaciteit daalt daarmee flink, zelfs onder de norm van het coalitieakkoord. Hiermee wordt een ongelooflijke druk gelegd op toekomstige coalities, omdat de begroting vol staat met claims richting de toekomst. Zoals gezegd, dit is niet een gedegen, behoudend financieel beleid wat we van de gemeente mogen verwachten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.