18 november 2018

Terugblik van het CDA Oudewater op de begrotingsraad (12 november 2018)

De begrotingsraad is achter de rug en de begroting voor 2019-2022 is vastgesteld. De CDA-fractie heeft tegen de begroting gestemd omdat ze zich niet kan vinden in een aantal afspraken en ambities van de coalitie. Het CDA heeft andere ambities die de inwoners minder geld (OZB) kosten en meer opleveren. Ambities die al in ons verkiezingsprogramma stonden en waar veel Oudewaterse inwoners op hebben gestemd. Zonder compleet te zijn laten wij een aantal belangrijke onderwerpen die besproken zijn de revue passeren.

Woningbouw

Op dit moment worden 30 sociale huurwoningen op Noort Syde gebouwd. Daar zijn we als CDA-fractie blij mee. Ook worden binnen afzienbare tijd 24 sociale huurwoningen op het voormalig ziekenhuisterrein (aan de Wijngaardstraat) gebouwd. Maar daar houdt het voorlopig ook bij op, zo is afgelopen maandag gebleken. 

Alle mooie woorden van de drie coalitiepartijen ten spijt (zowel tijdens de verkiezingen als in het coalitieakkoord) treedt er door besluiteloosheid wederom vertraging op bij bijvoorbeeld het Oranje Bolwerck. Maar we maken ons dezelfde grote zorgen voor wat betreft locatie Schuylenburcht. Er zijn momenteel veel mensen die daar graag heen willen gaan met achterlating van een woning waar jonge gezinnen in Oudewater naar uitkijken, en die op hun beurt weer een woning voor starters achterlaten. Maar de coalitiepartijen willen eerst visies ontwikkelen om stappenplannen te kunnen maken waarna pas verdere bouwplannen gemaakt gaan worden. Hoe besluiteloos en stroperig wil je het hebben? Wij hebben aangedrongen bij college en coalitiepartijen om veel meer haast te maken met starterswoningen op Oranje Bolwerck en zorggeschikte seniorenwoningen in de nieuwe Schuylenburcht. Helaas was dit tegen dovemansoren gericht.

Ouderenzorg

In 2030 heeft Oudewater naar verwachting circa 2600 inwoners die ouder zijn dan 65 jaar en daarvan zijn er naar verwachting circa 850 boven de 80 jaar. Op 1 januari 2018 waren dat er respectievelijk 2050 en 470. Er wordt dus een grote toename verwacht. Dat betekent ook dat de komende jaren de vraag naar goede huisvesting, goede (thuis)zorg, aandacht voor eenzaamheid en aandacht voor het welzijn steeds meer gaat vragen van de gemeente. Daarbij komt nog dat de capaciteit die nodig is voor verpleegzorg (in Oudewater geleverd door de Wulverhorst) onder druk komt te staan met als risico dat Oudewaternaren met een verpleegzorg-vraag de laatste jaren van hun leven buiten Oudewater moeten gaan wonen.

Deze problematiek rondom de ouderenzorg heeft er vanuit het huidige kabinet toe geleid dat er een 'Pact voor de ouderenzorg' is gesloten tussen het kabinet (minister Hugo de Jonge) en veel organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Tijdens de algemene beschouwingen hebben we als CDA het voorstel gedaan om eenzelfde 'Pact van de ouderenzorg' te maken op Oudewaterse maat met onze lokale zorgaanbieders (zoals de Wulverhorst), de woningbouwvereniging WoningRaat, de lokale ouderenbonden, de lokale welzijnsorganisaties en FermWerk. De zeer terughoudende reactie van het college en coalitiepartijen op dit voorstel heeft ons verbaasd. Er is daarom veel werk aan de winkel om deze partijen te overtuigen dat dit echt nodig is om goede ouderenzorg in Oudewater toekomstbestendig te maken.

Duurzaamheid

Tijdens de Algemene beschouwingen hebben we twee moties ingediend om de gemeente te verduurzamen. De eerste motie was een opdracht aan het college om van Oudewater een bij-vriendelijke gemeente te maken door het in Oudewater aanwezige groen zo in te richten met planten dat dit een aantrekkelijke leefomgeving wordt voor bijen. De coalitiepartijen hebben tegen deze motie gestemd.

De tweede motie was een opdracht aan het college om een duurzaamheidslening in te stellen. Met een duurzaamheidslening zijn veel woningeigenaren beter in staat om hun woning energiezuiniger te maken door bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie en/of zonnepanelen. Veel woningeigenaren kunnen daarvoor bij de bank geen of beperkt geld lenen waardoor de woning niet of minder verduurzaamt kan worden dan eigenlijk is gewenst. De duurzaamheidslening kan net dat financiële zetje geven om de woning wel maximaal te verduurzamen. Het kost de gemeente maar zeer beperkt geld omdat de lening op termijn weer wordt terugbetaald. Met steun van de fractie Onafhankelijken en fractie De Wakkere Geelbuik is deze motie aangenomen.

Zwembad

De coalitie stuurt aan op een overdekt zwembad op Noort Syde. In de begroting wordt voor de zoveelste keer een onderzoek naar een overdekt zwembad aangekondigd. Dit kost € 60.000,-. Bedenk daarbij dat we in de afgelopen jaren al meer dan € 200.000,- hebben uitgeven aan onderzoekskosten naar een nieuw zwembad en dat we op 12 december gaan horen van de rechter wat de afkoopsom is die de gemeente aan PSI moet betalen. Het CDA heeft al geruime tijd geleden de conclusie getrokken dat een overdekt zwembad voor Oudewater niet realistisch is omdat het de inwoners veel te veel geld gaat kosten. Onze ambitie is een mooi, nieuw openluchtbad op de punt van Statenland analoog aan reeds bestaande plannen zodat we op de vrijkomende grond betaalbare woningen kunnen bouwen.

Cultuurhuis/Bibliotheek

De coalitie wil dat de bibliotheek naar de Klepper verhuist. Het bibliotheekgedeelte dat in het Cultuurhuis leeg achterblijft wordt afgestoten zodat de scholen alleen achterblijven. De coalitie gaat hierbij voorbij aan afspraken die in het verleden zijn gemaakt met schoolbesturen over de vestiging van de bibliotheek in het Cultuurhuis. De scholen hebben toentertijd afgezien van de bouw van een gymzaal op die locatie waar ze recht op hadden en de toezegging gekregen dat de scholen gebruik mogen maken van de bibliotheek. Tijdens de algemene beschouwingen bleek dat geen enkele coalitiepartij van deze afspraak af weet, laat staan dat ze met de scholen overleg hebben gehad over de gevolgen van de wens van de coalitie voor de scholen. Wij zullen ons als CDA sterk blijven maken voor het behoud van de bibliotheek in het Cultuurhuis om daarmee het Cultuurhuis verder vorm te geven als 'huiskamer van de Noort Syde'. 

Goede ideeën inwoners stimuleren

Als CDA willen wij inwoners ondersteunen die initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan aan de leefbaarheid van Oudewater. Daarom hebben we een motie ingediend die ervoor zorgt dat er een stimuleringsfonds (van €10.000,- per jaar) komt voor dit soort initiatieven.

Het college vond deze extra stimulans overbodig en was bang voor cliëntelisme. Wij hebben daarop benadrukt dat het college hiermee een veel te afwachtende houding inneemt en uitstraalt weinig vertrouwen in de eigen inwoners te hebben die heel goed weten hoe zij hun eigen buurt met kleine aanpassingen kunnen opknappen. Dit vertrouwen geven aan inwoners is juist de essentie van onze motie. Helaas steunde de coalitiepartijen de redenering van het college en werd deze motie niet aangenomen. We kregen enkel steun van de fractie De Wakkere Geelbuik.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.