19 november 2018

Begroting 2019

CDA steunt niet de begrotingsprogramma’s wonen en natuur en milieu

Donderdag 8 november heeft de gemeenteraad gesproken over de begroting voor 2019 en verder. Uiteindelijk heeft het CDA tegen de programma’s wonen en ruimtelijke ordening en natuur en milieu en de taakstelling sport in de begroting gestemd. Met de rest kon het CDA wel instemmen.

Niet dat we heel tevreden zijn over de begroting, dat niet. In de opiniërende raad een week eerder had het CDA al haar teleurstelling uitgesproken; bijna alle investeringsvoorstellen missen een gedegen onderbouwing. Plannen en haalbaarheidsstudies worden aangekondigd, maar wat deze coalitie concreet wil bereiken en wil doen kan of willen de coalitiepartijen niet goed uitleggen.

Ook wordt angstvallig de discussie ontweken over onze woningbouwbehoefte.

Dat er gebouwd wordt op plekken die al bekend zijn is het probleem niet, maar wat doen we nog meer? Het CDA erkent dat er veel moet worden gedaan om de duurzaamheiddoelen te halen, maar de begroting geeft geen beeld, wát dan. Veel geld, te veel, gaat naar haalbaarheidsplannen, naar plannen voor het Dalweggebied, naar duurzaamheid; extra personeel en er wordt alvast 350.000 gereserveerd voor de uitvoering van plannen. Ook voor de uitwerking van de Omgevingsvisie is veel geld gereserveerd. Al die plannen worden betaald door de algemene reserve tot aan de bodem leeg te halen.

Die was in 2017 nog 12 miljoen, maar als dit college stopt in 2021 is die nog maar 6,6 miljoen, net boven wat als minimum is afgesproken. Het is wrang dat een coalitiepartij als de VVD op goede voorstellen van de oppositie niet veel anders weet te zeggen dan: waar moet dat van betaald, want de reserve is uitgeput. Dan had je dus andere keuzen moeten maken vindt het CDA.

In het sociaal domein wilde het college een financieel plafond instellen. De wethouder gaf dan wel aan dat niemand “buiten de boot zal vallen”; in de begroting staat toch echt letterlijk een financieel plafond, een grens aan de uitgaven. Natuurlijk is ook het CDA voor zorgvuldig uitgeven en als hetzelfde kan voor minder geld, dan is dat prima. Maar een uitgavenplafond aan zorguitgaven voor onze inwoners is voor het CDA onaanvaardbaar. Daarom hebben we het initiatief genomen om te regelen dat die uitspraak ook echt uit de begroting wordt gehaald.

Uiteindelijk kon het CDA een wijzigingsvoorstel opstellen dat ook op instemming van de wethouder kon rekenen. Voor het CDA een mooi resultaat. Een belangrijke zorg is weggenomen, maar we houden het college scherp. Opvallend anders dan de week ervoor was dat het college rond dit onderwerp en andere voorstellen (16 moties en amendementen) van de oppositie, dit keer wél luisterde en probeerde mee te denken. De eensgezinde aanpak van de oppositie de week ervoor heeft invloed gehad.

Dat kon niet gezegd worden van de coalitiefracties. Die bleven herhalen dat alles wat het college voorstelde niet gewijzigd hoeft. Zo was GGS wel erg kortaf over een voorstel tot meer burgerparticipatie bij de begroting, een voorstel van de oppositiepartijen waar wethouder Treep met enkele aanpassingen wél goed mee uit de voeten kon.

Het lijkt wel dat GGS de burgers niet meer wil horen nu ze de macht heeft; stel je voor dat de inwoners iets anders willen dan de GGS-achterban.

Het CDA heeft ook een motie mede-ingediend over het snel mogelijk maken van woningen voor starters en senioren op het terrein van het servicebureau aan de Molenstraat. Deze motie werd aangenomen. Uiteindelijk kon het CDA, met uitzondering van de eerder genoemde onderdelen, instemmen met de begroting. Ook andere oppositiepartijen stemden in, al dan niet zonder de hoofdstukken over wonen en milieu.

Het CDA heeft bij de begroting gehandeld volgens ons uitgangspunt: steunen wat goed is, aanpassen wat moet en afwijzen als we dat voor Soest het beste vinden. Om iets te bereiken in de raad is samenwerking nodig, of je nu collegepartij bent of in de oppositie zit. Dat is dit keer in goede harmonie gegaan met de andere oppositiepartijen.

Wij blijven ons, met de eigen CDA-invalshoek, inzetten voor het belang van onze Soesters en Soesterbergers.

 

De CDA-fractie,

Peter Lucas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.