03 november 2019

College met de rug naar de samenleving

College met de rug naar de samenleving Tijdens de opiniërende raad van 31 oktober werd pijnlijk duidelijk dat de collegepartijen en de oppositiepartijen een totaal verschillend beeld hebben van de effecten van de voorgestelde bezuinigingen. Dat er minder geld wordt ontvangen van het Rijk wordt door niemand ontkend. Wel dat het niet nodig is zoveel te bezuinigen als het college doet, terwijl de gemeente dan nog zeer ruim in de (juist voor tegenvallers bedoelde) reserves zit, daarover is groot verschil. Zeven insprekers waarschuwden voor de negatieve effecten van de bezuinigingen op natuureducatie, de gymlessen in Overhees, het sluiten van ontmoetingscentra, de bibliotheek, de verhoging van de sporttarieven In de algemene beschouwingen hield ook het CDA de collegepartijen voor welk effect de bezuinigingen hebben op de samenleving; “ dit college sloopt wat in de Soester samenleving is opgebouwd, alleen maar om de eigen ambities te behouden. Dit college staat met de rug naar de samenleving” Dit college bezuinigt op zaken als welzijnswerk en ontmoetingscentra, educatieve programma’s, een gymzaal in Overhees, cultuur (waaronder de bibliotheek), bereikbaarheid van het gemeentehuis. Daarnaast krijgen de sportverenigingen een zeer stevige tariefsverhoging en wordt de OZB met maar liefs 10% verhoogd. Volgens het CDA, de oppositie en deskundige betrokkenen is er voldoende geld in de algemene reserve om op die zaken juist niet te bezuinigen. De algemene reserve kan boven het door de raad vastgesteld minimum van 6 miljoen blijven, ook als de bezuinigingen worden teruggedraaid. Daarbij komt dat op landelijk niveau gewerkt wordt aan een systeem waarbij gemeenten niet meer met zulke wisselingen in inkomsten uit het Gemeentefond te maken krijgen. De inzinking voor 2020 en 2021 is dan ook tijdelijk. Het CDA kan niet akkoord gaan met het onnodig en schadelijk pakket aan maatregelen van het college om een sluitende begroting op te stellen. Dit college moet en kan andere keuzes maken. De oppositiepartijen krijgen echter het idee dat het college werkt aan een extra buffer. Zeggen dat er geen geld is voor een bestaand, succesvol ontmoetingscentrum en een goed bereikbaar gemeentehuis, maar wel geld reserveren voor het eigen speeltje, een Huis van de Samenleving. Dit college plundert bij het natuuronderwijs aan kinderen, plundert de kas zodat er geen geld is voor een gymzaal in Overhees, haalt geld weg bij ontmoetingscentra voor ouderen, bij welzijnswerk voor jeugd en ouderen. Haalt geld uit de portemonnee van sporters en alsof dat niet genoeg is, er wordt bij iedereen geld weggehaald t.b.v. de OZB-verhoging van 10%. Het CDA zal er alles aan doen om bezuinigingen op welzijn, onderwijs (gymzaal en natuur-educatie) bereikbaarheid van gemeentehuis, teniet te doen, We vrezen echter dat dit niet gaat lukken, omdat de collegepartijen dit een prima pakket vinden en alleen bereid zijn het college te vragen (met de bezuinigingen als een strop om de nek) te gaan praten met het maatschappelijk veld. Onacceptabel zegt het CDA: niet eerst bezuinigen en dan praten. Eerst praten en dan; misschien wel geld erbij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.