13 oktober 2021

Profielschets Raadslid v/m

PROFIELSCHETS CDA-RAADSLID


Profielschets CDA-Raadslid (v/m)
Een gemeenteraadslid heeft als volksvertegenwoordiger drie primaire taken te vervullen:
● het vertegenwoordigen van het ‘volk’ door contact te hebben met kiezers, achterban, belangengroepen en organisaties;
● het vaststellen van het gemeentelijk beleid door een visie en mening te vormen over onderwerpen, deze in te brengen en samen met anderen te komen tot besluitvorming;
● het controleren van de uitvoering van beleid en onderwerpen aan de orde stellen als blijkt dat de uitvoering niet goed verloopt of beter kan.

Het CDA-Raadslid beschikt over de juiste motivatie en diverse voor de functie relevante competenties en persoonlijkheidskenmerken.
De mate waarin (in potentie) over verschillende competenties wordt beschikt, kan en
mag verschillen. Tijdens de zittingsperiode wordt gestreefd naar het (verder) ontwikkelen van bepaalde competenties.
Daarnaast voldoet het raadslid aan de aanvullende voorwaarden uit het profiel.
 

Motivatie
Het raadslidmaatschap is een belangrijke en eervolle functie. Ieder CDA-lid dat hiervoor in aanmerking komt, voldoet in
de basis aan de volgende criteria:
● heeft de focus op de partij en de samenleving, in plaats van op zichzelf;
● beschikt over relevante CDA-ervaring en/of maatschappelijke betrokkenheid;
● heeft een intrinsieke motivatie om CDA-raadslid te willen worden;
● heeft een reëel beeld van het raadslidmaatschap.

Competenties
Binnen het CDA zijn vier basis- of kerncompetenties geformuleerd die voor iedere rol (volksvertegenwoordiger, bestuurder
etc.) belangrijk zijn: Authenticiteit, Omgevingsgericht, Ontwikkelingsgericht en Uitdragen. Deze competenties
sluiten aan bij de richting die het CDA graag op wil: verschillende soorten mensen, die naar buiten gericht zijn, die zich
continu willen verbeteren en die het CDA-gedachtegoed in hun communicatie aansprekend uitdragen. Daarnaast zijn
voor de rol van volksvertegenwoordiger nog drie rolspecifieke competenties toegevoegd, namelijk:

Beïnvloeden
Het CDA-raadslid bereidt zich goed voor op het debat en onderhandelingssituaties. Hanteert verschillende argumenten
om zijn/haar verhaal kracht bij te zetten. Luistert en vraagt door om de eigen mening en stellingname te verbeteren.
Durft te geven en te nemen om zijn doel te bereiken. Maakt gebruik van een strategie om anderen te beïnvloeden.

Communiceren
Het CDA-raadslid luistert, vraagt door en toont begrip door samen te vatten op inhoud en gevoel. Vertaalt wat gezegd
is in korte beelden tot een herkenbaar statement voor kiezer en achterban. Drukt zich mondeling goed uit. Spreekt vrij
en effectief in het openbaar. Weet via verschillende media zijn boodschap uit te dragen en zich staande te houden.

Politieke Sensitiviteit
Het raadslid brengt maatschappelijke thema’s op de politieke agenda en zoekt actief input, dialoog en debat binnen
en buiten de partij. Focust op het politieke resultaat door te scoren in de media en in het debat. Beïnvloedt besluitvormingsprocessen
en sluit coalities. Speelt een bepalende rol in de machts- en stemverhoudingen. Maakt het verschil in
het debat door te prikkelen, kritische vragen te stellen en met aansprekende voorstellen te komen.
Leidinggeven (aanvullend voor de fractievoorzitter)
De fractievoorzitter handelt op grond van visie en opvattingen en is daar consistent in. Stuurt de actie aan, maakt de
te bereiken doelen duidelijk en neemt daarbij de eindverantwoordelijkheid. De fractievoorzitter is inspirerend, heeft overwicht
en is gezaghebbend. Praat mee over andere beleidsterreinen. Leidt het politiek-bestuurlijke proces en anticipeert op gebeurtenissen in de politiek.

De fractievoorzitter is één van de gezichtsbepalers van het CDA in de gemeente.

Persoonlijkheid
Uiteraard gaat het niet alleen om het beschikken over de juiste competenties. Een onderzoekende houding (nieuwsgierigheid) is bijvoorbeeld ook belangrijk en is een element dat meer in iemands persoonlijkheid zit. Verbindend vermogen
is misschien als kerncompetentie te typeren, maar is eigenlijk meer een persoonskenmerk. De centrale vraag is dan: gaat iemand vooral voor zichzelf en de eigen mening of ligt de focus vooral op de partij, de samenleving
en het bereiken van gezamenlijke resultaten?
Mensen zijn verschillend en dat is ook goed: een divers samengestelde groep is in het algemeen effectiever, creatiever
en kan meer aan. Voorbeelden van gewenste persoonskenmerken voor een volksvertegenwoordiger zijn:
● eerlijk, integer en betrouwbaar;
● consistent: zorgvuldige omgang met geboden ruimte, houdt zich aan afspraken;
● energiek: hoog energieniveau, gericht op hoogst haalbare;
● extravert: gericht op mensen, voorkeur voor mondelinge communicatie en veel prikkels;
● flexibel: geen moeite met bijstellen en aanpassen;
● meningvormend: kritisch en onafhankelijk, gericht op goede balans tussen de eigen mening en die van anderen;
● onderzoekend: nieuwsgierig, creatief, gericht op afwisseling, leergierig, helikopterview;
● verbindend (vermogen): inlevend en invoelend, begripvol, oog voor zijn medemens;
● ratio/gevoel: gericht op ratio en gevoel, niet snel van stuk gebracht, stressbestendig.

Statutaire vereisten en aanvullende voorwaarden
Voor het CDA-gemeenteraadslid geldt een aantal statutaire vereisten en aanvullende voorwaarden:
● voldoet aan het CDA-kandidaatstellingsreglement en wettelijke eisen;
● voldoet aan de statutaire vereisten wat betreft nevenfuncties;
● staat achter de interne partijverklaring en ondertekent deze;
● is minimaal 1 jaar lid van het CDA (eventueel is ontheffing mogelijk door de provinciale afdeling);
● dient een VOG in bij de afdeling, voordat de kandidatenlijst is vastgesteld.

Lezen in een PDF kan hier: PROFIELSCHETS CDA-RAADSLID

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.