Rondje Soest
02 december 2018

Uitvoering verhuizing Boer Van Dorresteijn

Donderdag 29 november hebben zeven partijen in de raad een motie ingediend om het college er toe te bewegen het raadbesluit uit 2013 uit te voeren waarin de raad besluit mee te werken aan de verhuizing van van Dorresteijn naar de Peter van den Breemerweg.

Achtergrond Een agrariër zit met zijn boerenbedrijf klem tussen woningbouw, maar is bereid tot verplaatsing van zijn bedrijf naar de polder.

In 2013 besluit de raad medewerking te verlenen aan de verplaatsing naar de polder. Het besluit is niet in overeenstemming met de Provinciale regelgeving (nl geen verdere bebouwing in de polder) en de diverse partijen moeten daar eerst een oplossing voor vinden. Die wordt bereikt als in 2017 overeenstemming over eenmalige uitzondering wordt bereikt.

In maart 2018 treedt na de verkiezingen een nieuwe coalitie aan. In het coalitieakkoord staat: niet bouwen in de polder. Voor de duidelijkheid: er staat niet: geen boerderijen in de polder. De provincie heeft ondertussen de wijziging voor de locatie voorbereid en in de zomer van 2018 ligt deze ter inzage. Het maakt een verplaatsing mogelijk. Maar het nieuwe college van B&W stuurt een zienswijze naar de provincie in waarin zij aangeeft dat ze geen boerderij wil aan de zuidzijde, want: men is voor een open polder. Enig ander inhoudelijk argument ontbreekt.

Het betreft de plek aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg, waar al grond in eigendom is van de agrariër. Wel gaat de wethouder met de agrariër en provincie op zoek naar een andere locatie, aan de noordkant, ook in de polder. Deze gesprekken leiden niet tot een bevredigende oplossing. Gevolg is dat de locatie waaraan alle partijen zich verbonden hebben (boer, gemeente en provincie) nu geblokkeerd is door een nieuwe zienswijze van het huidige college.

Motie In de motie wordt gevraagd om over de uitvoering van het raadsbesluit van 2013 uiterlijk februari 2019 een raadsvoorstel neer te leggen dat volledig en beargumenteerd is. Ook wordt in deze motie gevraagd alerter te zijn op de wettelijke bevoegdheden van raad en college op de algemene beginsel van behoorlijk bestuur. In de mondelinge toelichting wees Peter Lucas, als indiener namens de zeven partijen (CDA, Soest2002, GroenLinks, PvdA, BBS, LAS, POS) er op dat het de gemeenteraad is die over uitvoering van een amendement gaat en dat een college of een coalitiepartij daar niet zomaar van kan afwijken.

Het college moet die uitvoeren en als dat niet kan moet de raad eerst een nieuwe uitspraak doen. Pas dan is er een nieuwe situatie. Het is aan de raad om dergelijke kaders te stellen: de raad besluit, college voert uit. Daar moeten ook de inwoners op kunnen vertrouwen. Het was ook heel nadrukkelijk niet de bedoeling de inhoud van het besluit te bespreken, dat komt later wel. Het ging de indieners er om dat we op de juiste wijze besluiten nemen. Daarom werd in de motie gevraagd aan het college om de raad voor eind februari 2019 een beargumenteerd en volledig en correct besluit voor te leggen hoe uitvoering kan worden gegeven aan het besluit van de raad van destijds; afspraak is afspraak.

Het bleek al snel dat de coalitiepartijen er geen seconde over wilden nadenken of dit niet de correcte volgorde is. De fractievoorzitter van GGS maakte het wel heel erg bont door als argument noemen dat  nu alles anders ligt want zij hadden de verkiezingen gewonnen. Alsof dat betekent dat je je dan niet aan de spelregels hoeft te houden. Een wel heel vreemde kijk op democratie, want de motie ging er nu net om dat de gehele raad de kaders bepaald, niet 1 partij of 1 raadslid. Het gaat ons allen aan.

Alle tekenen wijzen er trouwens op dat de verhuizing van de boerderij naar de plek die al in eigendom is, gewoon kan. Het is alleen een kwestie van niet willen. Waarom? Een raadsel, want nergens in het coalitieakkoord is te lezen dat er geen boerderijen in de polder mogen komen. Geen woningen, maar dat is wat anders dan een boerderij: wil GGS die soms in de van Weedestraat of het Dalweggebied?

De indieners willen niets anders dan gewoon in staat zijn hun rol als raadslid te vervullen, als volksvertegenwoordiger, als kadersteller en als controleur. Ook de VVD wilde of kon niet snappen waar het om ging; het argument dat het in het coalitieakkoord staat geeft aan dat de VVD blijkbaar alleen de coalitiepartijen ziet als “de raad”. Doen de andere partijen er niet toe of wens men geen tegenspraak?

De derde vreemde opmerking van de avond kwam toen de GGS- fractievoorzitter aangaf dat het indienen er toe zou leiden dat dit de sfeer niet zou verbeteren in raad. Een wel heel aparte opvatting; alsof je als fracties niet mag vragen in staat te worden gesteld je werk te doen. Opmerkelijk ook omdat GGS tot nu toe in de raad, geen of weinig medewerking verleent aan voorstellen van de oppositie. Het is eerder het college dat amendementen of moties overneemt. Daarbij zijn het juist de oppositiefracties die hun best doen moties zo aan te passen dat ze acceptabel zijn voor het college en daarbij meer medewerking krijgen van het college. GGS doet er goed aan wat dat betreft eens in de spiegel te kijken. En goed sfeer komt als je je ook (ook als coalitiepartij ) verdiept in de beweegredenen van de ander. Het CDA werkt daar al van harte aan mee, maar dat ontslaat ons als raadsleden niet van de plicht om aan de bel te trekken als we iets verkeerd zien gaan. Dat hoort tot onze taak.

De motie werd uiteindelijk niet ingediend, maar ook niet ingetrokken. Deels omdat deze niet zou worden gesteund en met het aanhouden toch de druk op de ketel wordt bewaard. Anderzijds omdat het college aangaf bezig te zijn een aantal zaken juridisch uit te laten zoeken en bereidt is de raad daarover spoedig te informeren

Wordt zeker vervolgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.