Duurzame toekomst

Duurzame toekomst

‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel goed rentmeesterschap vormt de kern van de CDA-visie op duurzaamheid en de energietransitie, de omslag naar een lager energiegebruik, opgewekt met hernieuwbare energie.

Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk initiatief en het door de samenleving zelf laten oppakken van verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel.

Juist het CDA kan er aan bijdragen dat het thema duurzaamheid uit de sfeer van snelle, kostbare maatregelen komt. Niet door de noodzaak van de klimaatproblematiek te verzwijgen, maar door deze uitdrukkelijk te benoemen, te werken aan realistische oplossingen en door eerlijk te zijn over lastige dillema’s waar we in verduurzaming mee geconfronteerd gaan worden.

De meerwaarde van de CDA-gedachte is om juist vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen en draagvlak te creëren. Zo zet je mensen in beweging met een positief verhaal.

Wij willen dan ook vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers en hen hiertoe de nodige ruimte geven. Dit gaan we graag oppakken in samenwerking met andere gemeenten, provincie, waterschappen en bedrijfsleven. Afval wordt tegenwoordig vooral gezien als grondstof voor nieuwe producten. Het is dan ook belangrijk het afval in de gemeente zo effectief en volledig mogelijk in te zamelen, tegen de laagst mogelijke kosten.

Belangrijk is ook dat het afvalbeleid op draagvlak onder de Soesters kan rekenen. De vraag is of dat het geval is als het aantal afvalcontainers voor elk huishouden steeds maar wordt uitgebreid.

Dit betekent concreet:

• In het nog op te stellen Omgevingsplan wordt in samenwerking met betrokken partijen, waaronder de netbeheerder en woningcorporaties, voorwaarden gesteld aan de keuze voor de toekomstige energie infrastructuur.

• De gemeente bevordert actief bij inwoners en bedrijven het inzetten van de 32 technieken uit het onderzoek naar de energielandschappen. Voor windmolens ziet het CDA geen geschikte locaties in de gemeente.

• De Solar Runway pilot wordt indien mogelijk verbreed naar andere nieuwbouw.

• Binnen vijf jaar is het maatschappelijk vastgoed, zoals gemeentelijke kantoren, zwembaden, scholen en sporthallen, zo volledig mogelijk verduurzaamd, waardoor ze ten minste voldoen aan de bepalingen van de wet milieubeheer, maar bij voorkeur aan nog hogere normen kunnen voldoen. Gemeentelijke publieke gebouwen zijn in 2030 energieneutraal.

• Het CDA zet zich er voor in dat alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2030 duurzaam zijn geïsoleerd. Hiertoe wordt onder meer overleg gevoerd met coöperaties om renovaties uit te voeren die dit bevorderen.

• Belangrijke doelen in het afvalbeleid moeten zijn: het voorkomen van afval, het reduceren van de omvang van afval en recycling van ingezameld afval. Het CDA wil daarom een afvalbeleid dat uitgaat van: betaalbaarheid voor de inwoners, effectiviteit in de gehele afvalketen en draagvlak onder inwoners.

• Een strategie wordt opgesteld om de omgeving zo in te richten dat deze bestand is tegen de effecten van klimaatverandering, met name die op het gebied van waterbeheersing.

• De gemeente streeft ernaar binnen vier jaar tot de 10 meest duurzame gemeenten van Nederland te horen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.