Sport- en verenigingsleven

Een gezond sport- en verenigingsleven

 Verenigingen, voortkomend uit het initiatief van inwoners zelf, zijn het sociale cement van de Soester samenleving. Of het nu gaat om sport, cultuur, natuur of welk ander onderwerp dan ook. Het CDA onderkent dan ook het grote belang van een bloeiend verenigingsleven in Soest en Soesterberg.

Vrijwilligers, waar dan ook actief, vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van Soest en Soesterberg. Zij verdienen dan ook ondersteuning vanuit de gemeente. De Sport Federatie Soest is daarbij een belangrijke gesprekspartner. Voor veel verenigingen zijn de lasten van hun accommodatie een belangrijke kostenpost. Dit speelt vooral bij sportverenigingen.

Sport is niet alleen een vrijetijdsbesteding, maar is ook van belang voor de gezondheid. Het leert deelnemers (jong en oud) met regels omgaan, respect te hebben voor anderen en mee te helpen aan de leefbaarheid van de samenleving. Door jongeren te laten bewegen leveren verenigingen een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van overgewicht. Van groot belang is daarom dat ieder kind kan sporten. Het is ook belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen op het gebied van muziek, toneel of andere culturele vorming. Investering in vrijwilligers - zodat zij goed om kunnen gaan met kinderen en jongeren - is hierbij onontbeerlijk. Ook is het belangrijk dat verenigingen en vrijwilligers de weg weten te vinden naar de hulpverlening als zij de indruk hebben dat de situatie van een van hun jeugdleden ‘niet pluis’ is.

Dit betekent concreet:

• Gebouwen voor sport, cultuur etcetera worden efficiënt en multifunctioneel gebruikt. Leidend daarbij zijn de kosten en de wensen van de gebruikers.

• Soesterberg verdient een goede sociaal-culturele voorziening. Het gebouw De Linde fungeert hier al voor en dat willen we versterken.

• Bestaande accommodaties voldoen zo spoedig mogelijk aan de eisen die daar redelijkerwijs aan gesteld kunnen worden.

• Op vrijwilligers en het vrijwilligersloket wordt niet bezuinigd.

• Regels voor onkostenvergoeding van vrijwilligers worden versoepeld en kosten van de verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers worden vergoed.

• Verenigingen wordt ruimte gegeven zoveel mogelijk economisch zelfstandig te worden.

• De gemeente koopt indien noodzakelijk of gewenst coaching in ten behoeve van jeugdtrainers zodat zij leren omgaan met kinderen en jongeren die bijzondere aandacht nodig hebben.

• Om toegang tot sport en cultuur voor ieder kind mogelijk te maken, wordt het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds breed bekend gemaakt en versterkt als blijkt dat de huidige omvang niet toereikend is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.