Werkende woningmarkt

Een werkende woningmarkt

De woonwensen van de Soester inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid en het woonbeleid moet gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dan gaat het om duurzame woningen, over woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die levensloopbestendig zijn. Ook de kwaliteit van de buurten is hierbij relevant.

Het stedenbouwkundig ontwerp van nieuwe bouwplannen zal inzetten op de woonbeleving van de inwoners, nl. een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke woonomgeving. De ruimtelijke kwaliteit is van grote waarde. Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap investeert het CDA graag in duurzame woningen. Dat doen we vooral door maatregelen die een groter maatschappelijk effect hebben. Voorbeelden hiervan zijn het maken van afspraken met woningbouwcorporaties over verduurzamen en investeren in duurzame maatschappelijke voorzieningen (sportclubs, scholen).

Belangrijk is zo te bouwen dat starters en mensen met een middeninkomen, maar ook senioren een geschikte woning kunnen vinden. Dit is zowel van toepassing op de bestaande woningvoorraad als op nieuwbouw.

Dit betekent concreet:

• Het CDA zet in op levensloopbestendige wijken, waar kinderen kunnen opgroeien en mensen gezond oud worden. Dat vergt ook goede voorzieningen.

• Woningbouw wordt afgestemd op de woningbehoefte, vooral ook in kwalitatieve zin. Renovatie en herontwikkeling van de bestaande woningvoorraad en bedrijfspanden dragen bij aan oplossingen om onnodige leegstand voorkomen en de problematiek van de huidige en toekomstige vraag naar woonruimte mede op te lossen.

• De gemeente geeft extra aandacht aan maatregelen die doorstroom op de woningmarkt bevorderen.

• De gemeente stimuleert experimenteren met vernieuwende woonvormen waarbij bijv. wonen met welzijn en zorg of werk wordt gecombineerd en maakt afspraken over bouwen voor het middensegment (m.n. huurwoningen).

• De locatie Orlandogebouw ziet het CDA als een goede locatie voor wonen met welzijn en zorg voor de doelgroep senioren in Soest.

• Met woningcorporaties wordt een actief beleid afgesproken, gericht op verruiming van de woningvoorraad en met corporaties worden afspraken gemaakt over verduurzaming van de woningvoorraad met doelen voor de komende 10 tot 15 jaar. Bij nieuwbouw van sociale huurwoningen wordt rekening gehouden met spreiding over de gehele gemeente Soest.

• Bij de gemeentelijke taak vergunninghouders te huisvesten wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de toegankelijkheid van de sociale huur voor alle starters, gezinnen en anderen die in Soest een huurwoning zoeken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.