Iedereen betrekken, van jong tot oud

Iedereen betrekken, van jong tot oud

Een toenemend probleem is dat mensen het gevoel hebben er niet meer bij te horen. Men mist het kopje koffiedrinken bij de buren, men kan zelf lastig de deur uit, als men ouder wordt zijn leeftijdgenoten soms weggevallen, familie woont niet altijd dichtbij.

Het gevoel er alleen voor te staan komt in alle leeftijdscategorieën voor, waarbij onze ouderen de grootste groep vormt. Wij willen bestaande maatschappelijke en sociale verbanden versterken. Belangrijk is inwoners te stimuleren om sociale contacten op te bouwen en te blijven onderhouden alsmede hiervoor mogelijkheden te bieden. Vooral voor ouderen is dit belangrijk, mede omdat bij hen de kring van familie, vrienden en kennissen eerder kleiner dan groter wordt.

Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente ontmoeting in de wijken stimuleert en zo nodig ondersteunt. Locaties en/of gebouwen moeten hier wel geschikt voor zijn. Het bereikbaar maken van voorzieningen door inzet van bijv. buurtbussen en toegankelijk openbaar vervoer draagt hieraan bij. De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst gaat de gemeente in overleg met ouderenorganisaties als PCOB, KBO en COSBO, om te horen wat belangrijk is voor de zorg van later. Een speerpunt daarbij is omgang met dementie. Uitgangspunt is daarbij in te zien dat “de oudere” niet bestaat.

Dit betekent concreet:

• Er komt een brede gemeentelijke aanpak van eenzaamheid.

• Projecten van (vrijwilligers) organisaties die gericht zijn op het elkaar ontmoeten van mensen voor wie dat lastig is geworden, worden gesteund.

• “Seniorvriendelijk beleid” wordt ontwikkeld op terreinen van bijvoorbeeld wonen en bereikbaarheid.

• De gemeente wordt zo ingericht dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving en daarom worden projecten gesteund die bijdragen aan een dementievriendelijke gemeente.

• Een goed toegankelijk loket biedt alle informatie over voorzieningen rond zorg, wonen en welzijn en ouderen.

• Om ontmoeting te faciliteren onderzoekt de gemeente of basisscholen, die goed verspreid liggen in de wijken, een wijkfunctie kunnen krijgen om sociale samenhang te bevorderen in de wijk. Uiteraard mag dat niet ten koste gaan van de onderwijsfunctie.

• Een portefeuillehouder ouderen in het college brengt samenhang in de aanpak van vraagstukken die ouderen in de gemeente raken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.