Samenleven in Soest

In Soest leven we samen

Het CDA ziet Soest als een gemeente waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen en een bijdrage kan leveren om in Soest een mooie samenleving te realiseren. Inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties weten vaak goed wat er speelt en welke oplossingen wel of niet werken. Daarom is het ook belangrijk inwoners zelf invloed te geven op hun omgeving, en uit te gaan van gedeelde verantwoordelijkheid.

Zo werken we met elkaar aan een sterke Soester samenleving waar ieder zijn of haar steentje aan bijdraagt. Een sterke samenleving laat meer ruimte aan de inwoners voor eigen keuzes. Dit houdt onder meer in dat er minder regels van bovenaf worden opgelegd en er meer zeggenschap voor inwoners zelf is. Dat betekent ook dat door de gemeente ontwikkeld beleid soms ondergeschikt is aan de ideeën en wensen van inwoners.

Het CDA wil daarmee meer vertrouwen in de politiek en het openbaar bestuur bewerkstelligen. In Soest en Soesterberg zijn veel betrokken vrijwilligers actief. Het CDA wil dat de gemeente dit vrijwilligerswerk waardeert en ondersteunt. Het CDA ziet graag dat inwoners betrokken zijn bij het besluitvormingsproces. De input van inwoners helpt de politiek om in de uiteindelijke besluitvorming een goede afweging te maken tussen de verschillende belangen en tussen individuele wensen en het algemeen belang.

Een dienstbare gemeente voor inwoners Het CDA vindt het positief als inwoners van Soest zelf met ideeën komen om de leefomgeving te verbeteren. Het CDA wil er aan werken dat initiatieven waarmee publieke voorzieningen worden aangeboden, het algemeen belang wordt gediend en door grote groepen worden ondersteund, kunnen worden uitgevoerd. De gemeente (raad, college, ambtenaren) zal meer ondersteunend moeten optreden en meer durven loslaten. Een goede balans tussen de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en de betrokkenheid van inwoners is van belang, juist ook als belangen van inwoners in het geding zijn die niet (willen) participeren. De gemeente heeft als taak te zorgen dat burgerinitiatieven binnen de juiste kaders tot ontwikkeling kunnen komen. De gemeente denkt op een positieve manier mee over initiatieven uit de samenleving. De grondhouding zal zijn: ‘hoe maken we het mogelijk’ in plaats van: ‘welke bezwaren zijn er?’ Ook zal de gemeente duidelijk moeten zijn over de eventuele onmogelijkheden van plannen. Wij waken ervoor dat we in de gemeente allerlei nieuwe regels gaan ontwikkelen en instellen die maatschappelijke problemen niet écht gaan oplossen, maar vooral leiden tot meer bureaucratie. Voor een goede dienstverlening van de gemeente aan de inwoners is passende huisvesting nodig van de gemeentelijke organisatie. Het CDA is voor flexibel werken en dat betekent ook dat ambtenaren bijvoorbeeld in de wijken aanwezig moeten kunnen zijn in plaats van in het gemeentehuis.

Dit betekent concreet:

• Het gemeenteloket is goed bereikbaar, ook buiten de reguliere kantoortijden.

• Naast digitaal contact is er altijd de mogelijkheid om langs te komen op het gemeentehuis zonder een afspraak te maken.

• Als de huisvesting van de gemeentelijke organisatie moet worden aangepast of uitgebreid kiest het CDA voor alternatieven die passen bij een moderne visie op een dienstverlenende gemeente. Daarbij past een efficiënt en slim gebruik van bestaande ruimten, gebruik van ICT-mogelijkheden en alternatieven die niet leiden tot grootschalige bouw.

• Gemeentelijke informatie is voor alle Soesters beschikbaar, toegankelijk en duidelijk beschreven

• Het CDA wil een publieksvriendelijke versie van de begroting en gaat op zoek naar manieren om daar de inwoners bij te betrekken.

• De gemeente hanteert voor de communicatie met de inwoners het Nederlands als voertaal.

• De gemeente maakt via een algemeen participatieplan duidelijk op welke terreinen participatie kan plaatsvinden, hoe nieuwe invullingen van lokale democratie kunnen worden gerealiseerd en hoeveel ruimte inwoners kunnen krijgen. Een duidelijke rol- en taakverdeling tussen gemeente, raad en inwoners is belangrijk.

• Met ‘een recht om uit te dagen’ krijgen inwoners de mogelijkheid bij de gemeente een alternatief voorstel in te dienen om een bepaalde dienst, voorziening of ruimtelijk plan in te vullen. De gemeente werkt uit hoe dit kan worden vormgegeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.