kindvriendelijk Soest

In Soest zijn we kindvriendelijk

Voor het CDA is elk gezin van waarde. Zij vormt het startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen opgroeien. Door allerlei omstandigheden zien we ook steeds meer samengestelde gezinnen. In veel gezinnen spelen ook andere familieleden een belangrijke rol in het dagelijks leven van kinderen.

De zorg voor veel kinderen zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van de naaste omgeving van het kind. Wij hebben daar grote waardering voor en zien het als een plicht om ook deze vorm van zorg te ondersteunen. Onderwijs biedt kansen Het is in de eerste plaats de taak van ouders om hun kinderen thuis goed voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving en de wereld daarbuiten.

Daarnaast heeft ook het onderwijs daarin een belangrijke taak. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Hoewel de invloed van gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor het onderwijs.

Belangrijk is dat onderwijs en lokale overheid elkaar weten te vinden om goede afspraken te maken over de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdzorg. Ook omdat voor wat betreft preventie de scholen een belangrijke signalerende rol hebben.

Soest kent net als andere gemeenten veel inwoners die moeite hebben met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Het is voor hen een serieuze handicap in een wereld van internet, e-mail en sociale media. Kinderen worden via het onderwijs taal- en rekenvaardig. Een tweedeling op basis van taal- of rekenvaardigheden willen wij voorkomen. Volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen moeten zich daarop kunnen verbeteren.

Dit betekent concreet:

• Ouders/verzorgers hebben het laatste woord waar hun kind naar school gaat. Dat betekent geen gedwongen gemeentelijk spreidingsbeleid.

• De gemeente zet in op het op zo jong mogelijke leeftijd bereiken van kinderen met een taalachterstand en biedt een passend educatieaanbod aan. Ouders van deze kinderen worden actief gestimuleerd en zo veel mogelijk verplicht een taalprogramma te volgen omdat anders het positief effect bij de kinderen verloren gaat.

• In het Integraal huisvestingsplan onderwijs komt meer aandacht voor het regelen van een gezond binnenklimaat in de school.

• Initiatieven die leiden tot multifunctioneel gebruik van onderwijsgebouwen worden van harte ondersteund en gestimuleerd door de gemeente waar het leidt tot het gebruik van de gebouwen voor activiteiten die bijdragen aan de sociale cohesie in een wijk. Daarbij staat vanzelfsprekend het belang van de oorspronkelijke onderwijsfunctie van de school voorop. Integrale Kindcentra verdienen de voorkeur.

• In de klas, op het schoolplein en in kindcentra spreken kinderen en leerkrachten de Nederlandse taal. Kinderen en ouders met een taalachterstand worden actief gestimuleerd de taal te leren, zodat ook zij kunnen meekomen en er geen ongewenste tweedeling ontstaat.

• De gemeente sluit een convenant aanpak laaggeletterdheid met relevante maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en onderwijs om laaggeletterdheid snel te signaleren en aan te pakken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.