Toekomstgericht Soest

In Soest zijn we toekomstgericht

Soest is een vitale en levendige gemeente. Als we dat ook de komende jaren willen zijn zal de kern Soest ongeveer hetzelfde aantal inwoners moeten zien te behouden in de toekomst. Alleen al om te zorgen dat de winkels voldoende klanten blijven houden, scholen voldoende kinderen hebben of sportverenigingen voldoende leden.

Momenteel is het inwoneraantal in Soest ca. 39.500 personen. In Soesterberg wordt de komende jaren volop gebouwd om het dorp uit te laten groeien tot circa 9.000 inwoners. Omdat het gemiddeld aantal bewoners per woning in de komende periode steeds lager zal worden én er al veel vraag naar woonruimte is, heeft dit als gevolg dat er dan woningen gebouwd moeten worden.

De meest recente berekeningen gaan uit van circa 1100 woningen tot het jaar 2030 in de kern Soest. In Soest woont jong en oud. Het CDA vindt het belangrijk dat Soest een plek blijft waar jong en oud kan wonen. Je groeit er op, gaat er naar school, je sport er, je gaat studeren en vertrekt misschien naar Utrecht, Amsterdam of Maastricht, maar je komt regelmatig weer even terug voor je familie- en vriendenkring.

 Als je je eerste baan hebt, kun je er terecht voor een betaalbare woning en als het gezin uitbreidt kun je in Soest blijven wonen, kunnen je kinderen er naar school en naar een vitale sportvereniging.

Nog later, als de kinderen het huis uit zijn, kun je zelf kleiner gaan wonen en heb je zorgarrangementen die bij die levensfase passen; kortom: je kunt, als je dat wilt, je gehele leven in Soest of Soesterberg blijven wonen.

Het CDA benadrukt het belang van het behoud van de ruimtelijke kenmerken van Soest. Het CDA ziet Soest als een plaats die betaalbaar is voor gezinnen, dicht bij de grote steden is gelegen maar toch ”dorps” van karakter is en een gevarieerd en gewaardeerd landschap kent. De Soester Duinen, De Eem, de Eng, de bossen bij Pijnenburg en de Paltz en het Park van de Vliegbasis; ze maken tezamen dat Soest een unieke gemeente is, vooral omdat al dat moois te vinden is binnen de drukbevolkte Randstad.

Dat zorgt ook dat zowel de druk op het landschap als op de woningvoorraad in Soest groot is en zal toenemen. Het is zaak die goede kenmerken van Soest als een groene oase, een Groene buitenplaats in de Randstad, te behouden. In Soesterberg zijn ontwikkelingen in gang gezet die van het dorp een schitterend dorp met een eigen karakter maken; Soesterberg wordt dan ook zeker geen vinexwijk.

In Soesterberg zijn de huidige plannen toereikend om uit te groeien tot een dorp van circa 9.000 inwoners. De uitgangspunten hebben gevolgen voor de omvang 25 van de ruimte voor woningen, wegen, openbaar groen, bedrijventerreinen, sport- en recreatievelden, duurzame energie etcetera.

In 2019 of 2020 moeten gemeenten aan de slag met het opstellen van een visie op de omgeving. Soest is hier al mee bezig. Betrokkenheid van bijvoorbeeld inwoners, instellingen en ondernemers bij het opstellen van een omgevingsvisie is voor het CDA vanzelfsprekend. Het CDA is altijd uitgegaan van het principe van de ‘rode contouren’, dat wil zeggen, de lijnen rond de dorpskernen waar buiten niet gebouwd mag worden. We hechten veel aan het beschermen van de gebieden die het waard zijn te behouden. Tegelijk is het nodig de consequenties te doordenken als er geen terreinen meer zijn binnen de bebouwde kern. Het volbouwen van open plekken kan niet eindeloos doorgaan. Het CDA wil voor nieuwe woonoplossingen volledig inzetten op het gebruik van leegstaande panden, bestemmingswijzigingen voor woningen, herontwikkeling, almede op inbreidingslocaties in Soest zelf.

Initiatieven hiertoe worden dan ook sterk gestimuleerd en ondersteund. Pas daarna kan een verschuiving van de rode contour aan de orde komen. Voor het CDA is van doorslaggevend belang dat wij in onze gemeente duidelijkheid hebben over de gebieden die we zo uniek en het behouden waard vinden dat we daar geen enkele bebouwing toestaan.

Dit betekent concreet:

• Het CDA wil dat met de inwoners de discussie wordt gestart over de gebieden in de gemeente die te allen tijde bescherming verdienen.

• In Soesterberg zijn veel ruimtelijke ontwikkelingen in gang gezet. Belangrijk is aandacht te hebben voor het voorzieningenniveau gericht op de nieuwe mix van inwoners en voorzieningen voor jong en voor oud.

 • Het is belangrijk in Soesterberg voorzieningen als scholen en kinderopvang goed te spreiden zodat kinderen naar een school kunnen op korte afstand van huis. Daarom is het CDA groot voorstander van verplaatsing van de Postiljon naar de campus noord.

• Het CDA ziet graag een gevarieerd en uitgebreid winkelaanbod in Soesterberg. Om een tweede supermarkt in het dorp te kunnen realiseren is een stimulerende en faciliterende houding van de gemeente gewenst.

• De gemeente stelt een leegstandsbeleid op om te voorkomen dat gebouwen of ruimten niet (her)gebruikt kunnen worden.

• Bij bedrijventerreinen met veel leegstand of verloedering wordt middels een kosten/baten analyse gekeken naar een mogelijke transformatie naar wonen. Een goed voorbeeld is de transformatie van Soesterberg Noord.

• Er wordt geïnvesteerd in het behoud van monumenten, zowel groot als klein erfgoed.

• Bezuinigingen op groenonderhoud gaan van tafel en groenonderhoud wordt weer structureel betaald.

• Agrarische ondernemers krijgen mogelijkheden voor economische verbreding van hun bedrijf.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.