Zorg op maat

Zorg op maat leveren

Het CDA gaat uit van de waardigheid van mensen en dat mensen zelf willen beslissen over hun gezondheid. Ons vertrekpunt is wat mensen wél kunnen en hoe we kunnen aanvullen wat niet meer mogelijk is. Dat vergt maatwerk. We blijven uitgaan van een integrale benadering, omdat het belangrijk is om bij gezinnen of personen met meerdere problemen deze problemen in samenhang aan te pakken. Het CDA wil dat de mens centraal staat in de zorg, zowel bij het verlenen van de zorg als bij de bekostiging ervan.

Daarom zijn we voorstander van persoonsvolgende bekostiging waar dat kan. Het vragen van een eigen bijdrage is niet vreemd, maar we willen niet dat mensen daarom 13 zorg mijden. Een stapeling van eigen bijdragen willen we voorkomen. Het is beter en vaak ook goedkoper om zo vroeg mogelijk zorg te kunnen bieden.

Dit betekent concreet:

• Het voor Soest geldende ruimhartig verstrekkingensysteem blijft bestaan.

• Bij de verdeling van het beschikbare budget voor zorg is de financiële draagkracht van mensen een belangrijk criterium.

• Met zorgorganisaties worden afspraken gemaakt over de kwaliteit en maatwerk bij de huishoudelijke hulp wanneer een algemene voorziening niet toereikend is.

• In de zorg wordt ingesteld dat inwoners met het ‘recht om uit te dagen’ voorstellen kunnen doen om zelf de zorg in hun omgeving te organiseren als alternatief voor zorg die wordt aangeboden door de gemeente.

• Bij beleid voor het sociaal domein wordt ook kennis betrokken vanuit kerkelijke en maatschappelijke organisaties over onderwerpen als armoede, gezinsproblematiek, verslavingen. Tevens worden de contacten met deze organisaties in stand gehouden.

• We nemen maatregelen die voorkomen dat gezinnen met kinderen en/of middeninkomens buiten regelingen vallen of door stapeling van eigen bijdragen zorg mijden of onevenredig financieel nadeel ondervinden. Te denken valt aan een maximum bedrag met betrekking tot de jaarlijkse eigen bijdragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.