Algemene ledenvergadering (ALV)

Inloop vanaf 19:30
Wilt u de vergadering bijwonen maar heeft u geen vervoer? Neem dan contact op met Bert Polman (06 - 20 36 49 28).

Huishoudelijk deel:
  1.  Opening en welkom.
  2.  Ingekomen stukken en mededelingen.
  3.  Vaststellen van de agenda.
  4.  Verslag CDA ledenvergadering d.d. 21 oktober 2014.
  5.  Jaarverslag secretaris over 2014. 
  6.  Financieel jaarverslag 2014 en toelichting penningmeester.
  7.  Verslag van de Kascommissie.
  8.  Benoeming leden Kascommissie.
  9.  Herbenoeming Bestuursleden.
10.  Pauze.
Politiek deel:
11.  Advieslijst kandidaten CDA voor de Eerste Kamer.
12.  Presentatie kandidaten uit Stichtse Vecht voor de waterschappen AGV en HDSR.
13.  Verkiezingscampagne Provinciale Staten en waterschappen.
14.  Permanente campagne en communicatie.
15.  Discussie over lokale politieke zaken, waaronder een tweede Vechtbrug in Breukelen en de toekomst van de afvalscheidingsstations in de gemeente.
16.  Rondvraag.
17.  Sluiting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.