18 februari 2019

PvdA treedt toe tot coalitie Stichtse Vecht

VVD, GroenLinks en CDA hebben met de PvdA gesprekken gevoerd over toetreding van de PvdA tot de coalitie. De uitkomst van deze gesprekken is voorgelegd aan de achterban van de partijen. Inmiddels hebben alle partijen hun steun uitgesproken voor de gemaakte afspraken. Daarmee staat niets de nieuwe coalitie meer in de weg. De PvdA zal ook een wethouder leveren. Maarten van Dijk is de beoogde kandidaat hiervoor. Door toetreding van de PvdA tot het college ontstaat er weer een coalitie met een politieke meerderheid. De partijen zullen tijdens de raadsvergadering van 5 maart a.s. een motie indienen met daarin  voorstellen tot aanpassing van het Collegewerkprogramma (CWP).

Reactie CDA
De CDA fractie is tevreden met het bereikte onderhandelingsresultaat, waardoor de PvdA toetreedt tot de coalitie van VVD, GroenLinks en CDA. In de afgelopen jaren werkten we al veel samen op de sociale dossiers met de PvdA. We zien de nieuwe samenwerking daarom met veel vertrouwen tegemoet. De nieuwe bestuursstijl gericht op samenwerking met inwoners en alle partijen in de raad blijft leidend. Door dit akkoord kan het college doorgaan met de belangrijke ontwikkelingen voor onze inwoners, zoals meer betaalbare woningen, duurzaamheid, het vitaal platteland, de plannen voor Bisonspoor en versteviging van de samenwerking met wijk- en dorpsraden. De CDA fractie wenst Maarten van Dijk veel succes toe bij zijn werk als wethouder.

 

Verdere informatie vanuit het persbericht:
De vier partijen hebben afgesproken dat het coalitieakkoord overeind blijft. Het CWP wordt op een aantal onderdelen aangepast:

Sociaal domein
De preventieve aanpak om hoge zorgkosten te voorkomen of te beperken wordt verder doorgezet. Omdat de reserves in het sociaal domein inmiddels zijn uitgeput, zet het college zich in om de budgetten en uitgaven in het sociaal domein in balans te brengen. Daarbij ligt de focus op efficiency, minder bureaucratie en effectiviteit. Bovendien wordt gekeken naar het voorzieningenniveau. Eventuele autonome groei wordt gedekt uit de meerjarenbegroting.

Sociale woningbouw
Het huidige college stuurt al sterk op sociale woningbouwprojecten. Om deze lijn verder door te zetten is afgesproken dat bij nieuwbouwprojecten minimaal 30% sociale huur wordt gerealiseerd. Doel hiervan is de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Stichtse Vecht aan te pakken, doordat er meer betaalbare woningen beschikbaar komen.

Werk maken van werk
Onder de titel “ Stichtse Vecht WERKT!” wordt tijdens de coalitieperiode 150.000 euro extra geïnvesteerd om mensen uit de bijstand duurzaam aan werk te helpen. Nadruk wordt gelegd op een positieve en motiverende manier van werken, waarbij maatwerk centraal staat.

Openbare ruimte
Er wordt extra ingezet op de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Niet alleen wordt ingezet op een kwaliteitsverbetering van het openbaar groen, maar ook op bestrating, het onderhoud van de parken, en de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Bovendien worden particuliere initiatieven op het gebied van vergroening gestimuleerd, door de mogelijkheid van een “ groenbonus”  te onderzoeken.

Gebiedsgericht werken
Er komt een nieuwe visie om op een moderne manier een impuls te geven aan het gebiedsgericht werken. In overeenstemming met de nieuwe bestuursstijl en de invoering van de Omgevingswet zetten we in op bewonersparticipatie, zichtbaarheid van het bestuur, duidelijke communicatie en een goede ontsluiting van informatie (transparantie).

Bestuursstijl
De door het college ingeslagen weg met de nieuwe bestuursstijl wordt door alle partijen van harte onderschreven, en zal onverminderd worden voortgezet. Het college werkt aan een stevig democratisch bestuur dat betrouwbaar, verbindend en stabiel samenwerkt en het vertrouwen geniet van de inwoners.

 
Partijen hebben over verschillende dossiers gesproken, waaronder Bisonspoor. Ten aanzien van het parkeren in Bisonspoor is afgesproken dat er een structurele oplossing komt voor de parkeerproblematiek waaronder lang parkeren en parkeren in de wijk. Door de inspanningen van wethouder Van Dort de afgelopen periode om Bisonspoor in goede samenwerking met Wintertrust te ontwikkelen, ontstond er met de komst van de PvdA momentum om voor de korte termijn aanvullende afspraken te maken om de parkeerproblematiek in de wijk aan te pakken. In de nieuwe parkeergarage worden naast de 50 parkeerplaatsen nog 100 extra plaatsen (op kenteken) beschikbaar gesteld voor inwoners. En het braakliggend terrein wordt na de sloop van P2 door Wintertrust tijdelijk om niet ter beschikking gesteld voor P+R doeleinden. Eerder waren door het college al afspraken gemaakt met Wintertrust over het creëren van een sociale ruimte en de realisatie van maximaal 100 zorgwoningen. Deze afspraken zijn aangescherpt in die zin dat de gemeente over de exploitatie van de sociale ruimte gaat en het college een inspanningsverplichting heeft om de genoemde 100 zorgwoningen daadwerkelijk te realiseren.

PvdA kon destijds niet instemmen met het CWP. De gemaakte afspraken en wijzigingen die nu voorliggen zijn voor de PvdA aanleiding om nu wel in te stemmen met het CWP.
Als de motie wordt aangenomen op 5 maart zal het CWP worden aangepast en wordt de nieuwe versie gepubliceerd op de gemeentelijke website.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.