26 maart 2021

Basis op orde bij het Lombokplein

* Bron foto: gemeente Utrecht

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraadsvergadering het plan van aanpak vastgesteld over de herstructurering van het Lombokplein. CDA Utrecht is van mening dat de plannen van het college niet voldoende zijn om de menselijke maat in een groeiende stad als Utrecht te waarborgen. Bert van Steeg heeft om die reden gisteravond 3 moties ingediend die het plan ten goede zouden komen. De basis van dit plan moet op orde zijn!

Extra oversteekplaats

Momenteel is het alleen mogelijk om de Graadt van Roggenweg over te steken ter hoogte van de Koningsbergerstraat. Nu er extra woningen gebouwd gaan worden en het Beurskwartier ook onder handen wordt genomen, is het belangrijk dat beide kanten van de Graadt van Roggenweg beter met elkaar verbonden worden. CDA Utrecht heeft om die redenen gisteravond in de raadsvergadering gepleit voor een extra oversteekplaats om het voor bewoners makkelijker te maken om elkaar te ontmoeten. De motie van Bert van Steeg over dit oversteekpunt is aangenomen.

Van Steeg: “Het CDA is blij dat de wethouder met onze motie aan de slag gaat. Het is van belang voor de verkeersveiligheid dat verschillende opties, zoals een loopbrug of een extra oversteekplaats, worden afgewogen. Zo blijven we bouwen aan een stad op mensenmaat!”

Stiptheid OV

Het college heeft in het herstructureringsplan het voornemen om de Graadt van Roggenweg om te vormen tot een eenbaansweg. Het CDA Utrecht is van mening dat dit niet ten koste mag gaan van de stiptheid van het openbaar vervoer. Wethouder Eerenberg heeft aangegeven hierover in gesprek te gaan met de provincie, maar desalniettemin hebben wij een motie ingediend om niet te beginnen met de herinrichting van de Graadt van Roggenweg voordat er goede afspraken zijn gemaakt met de provincie. De basis van dit plan moet op orde zijn! De herstructurering mag absoluut niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van Utrecht. Helaas deelde het college deze mening niet en is de motie niet aangenomen.

Parkeerplekken

Het CDA acht het van groot belang dat de bewoners worden betrokken bij de plannen om onder de woonblokken parkeerplaatsen te maken. Omdat het de bedoeling is dat er ook ouderen in de woningen gaan wonen, moeten zij de gelegenheid krijgen om hiervan gebruik te maken. Zo kan deze bewonersgroep langer in hun eigen buurt blijven wonen. We hebben daarom een motie ingediend om het college op te roepen om de parkeerbehoeftes van bewoners nadrukkelijk mee te laten wegen in de plannen voor de bouw van parkeerplaatsen onder de woonblokken. Een parkeerplaats in de buurt heeft voor deze groep meer voordelen dan een plek verderop in de parkeergarage. Als bewoners dat willen, moet daar in de plannen ruimte voor zijn. De bewoners moeten niet afgeschrikt worden om hier te gaan en blijven wonen, maar juist gefaciliteerd worden om dit te kunnen doen. We zijn samen verantwoordelijk om dit goed te laten verlopen! Helaas zag de meerderheid van de partijen het belang niet in van het betrekken van de bewoners bij deze plannen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.