09 november 2021

CDA-UH Amendement: 'Meer geld voor duurzaam groen'

Amendement: Meer geld voor duurzaam groen.

De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 8 en/of 11 november 2021.
Agendapunt Begroting 2022-2025

Gelet op:

 • de eerdere besluitvorming in de raad voor meer groen en bomen in de gemeente, zonder dat daarbij gelden konden worden gereserveerd;
 • de schade die door de valwinden van 18 juni 2021 zijn aangericht aan het groen, de bomen en daardoor aan de beeldkwaliteit in :Leersum. Valkenheide en Maarsbergen;
 • het feit dat alle bomen op aarde mede de longen van de aarde vormen en zo een bijdrage kunnen vormen aan duurzaamheid en aan de oplossing van de klimaatproblemen;
 • het gegeven dat bomen en groen de bekleding van ons landschap zijn en duurzaam dienen te worden onderhouden en zo mogelijk uitgebreid;
 • dat bomen en groen mooi zijn, nuttig en ons huidige landschap vormen.

Concluderend dat:

 • de Raad in het verleden besloten heeft om een behoorlijk aantal bomen te plaatsen in de gemeente op het moment dat hier voldoende gelden voor aanwezig zouden zijn;
 • dat de noodzaak voor het aanplanten van groen en bomen behoorlijk is toegenomen door de voornoemde valwinden van 18 juni 2021;
 • We een groene gemeente zijn en willen blijven, ook in de toekkomst;
 • We hier als gemeente trots op zijn en wij ons in willen zetten om dit te beschermen en waar mogelijk te verbeteren.

Overwegend dat:

 • de kadernota nog uitging van minimaal € 20.000 structureel voor natuur en landschap;
 • de opgaven voor behoud en versterken van natuur en landschap bijzonder groot zijn en deze, mede door de genoemde valwinden aanmerkelijk vergroot zijn;
 • die opgaven vragen om voor de toekomst structureel extra capaciteit en middelen beschikbaar te hebben (zie pagina 25 van de begroting);
 • de gemeente haar ambities op natuur en landschap alleen kan waarmaken indien voldoende financiële middelen beschikbaar komen;
 • in de opmaat hiernaartoe zijn voor 2022 beperkte, incidentele middelen van € 20.000,- opgenomen in de begroting;
 • deze ambities zo mogelijk waargemaakt moeten worden zoals eerder als intentie is uitgesproken.

Besluit:

 • om voor behoud verduurzamen en versterken van natuur en landschap het bedrag van incidenteel € 20.000,- te verhogen naar structureel € 40.000,-;
 • te bepalen dat de meerdere € 20.000,- wordt aangewend voor daadwerkelijke en tastbare aanplant van groen, bomen en andere natuurlijke en landschappelijke elementen;
 • de meerkosten voor 2022 voor behoud verduurzamen en versterken van natuur en landschap te financieren uit de meevaller van de septembercirculaire, welke nog niet in het huidige begrotingsvoorstel is verwerkt;
 • de kosten voor de daaropvolgende jaren te verwerken in de voorstellen voor kadernota’s en begrotingsvoorstellen in de komende jaren.

En gaat over tot de orde van de dag,.

CDA Utrechtse Heuvelrug
Fractievoorzitter Peter Kranenburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.